ДСТУ 4684:2006 Сінаж. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІНАЖ
Технічні умови

ДСТУ 4684:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут землеробства» Української академії аграрних наук; Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України; Інститут тваринництва Української академії аграрних наук; Інститут кормів Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: В. Кургак, д-р с.-г. наук (науковий керівник); В. Сайко, д-р с.-г. наук; І. Ібатуллін, д-р с.-г. наук, В. Гноєвий, д-р с.-г. наук; С. Каленська, д-р с.-г. наук; Г. Демидась, д-р с.-г. наук; В. Петриченко, д-р с.-г. наук, М. Кулик; д-р с.-г. наук; В. Камінський, д-р с.-г. наук; Л. Єрмакова, канд. с.-г. наук; В. Отченашко, канд. с.-г. наук; О. Ільченко, канд. с.-г. наук; І. Гноєвий, канд. с.-г. наук; В. Коваленко, канд. с.-г. наук; О. Лук’янець, канд. с.-г. наук; А. Чигрин, канд. с.-г. наук; П. Гринчук, канд. с.-г. наук; С. Халін

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 273

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 23637-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Правила зберігання та транспортування

13 Гарантії виробника

Додаток А Зразок етикетки

Додаток Б Паспорт якості сінажу

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІНАЖ
Технічні умови

СЕНАЖ
Технические условия

HAYLAGE
Specifications

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сінаж, який готують зі скошених у валок та прив’ялених у природних умовах до вологості від 40 % до 60 % сіяних багаторічних та однорічних бобових і злакових, а також дикорослих лугових трав, законсервованих в анаеробних умовах, і використовують для безпосереднього згодовування сільськогосподарським тваринам та виробництва кормових сумішей.

1.2 Стандарт не поширюється на консервовані прив’ялені корми нетрав’яного походження.

1.3 Вимоги щодо безпечності сінажу викладено у 5.3, безпеки й охорони довкілля — у розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-95) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ ISO 5984:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті

ДСТУ ISO 6492:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту жиру

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначання залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.019-86 Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд вимірювальний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8677-76 Кальция оксид. Технические условия (Кальцію оксид. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту та сирого протеїну)

ГОСТ 13496.13-87 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов и плотности брикетов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів і щільності брикетів)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Терези лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24230-80 Корма растительные. Метод определения перевариваемости in vitro (Корми рослинні. Метод визначання перетравності in vitro)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26180-84 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (pH) (Корми. Методи визначання аміачного азоту та активної кислотності (pH))

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина і продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги (Корми рослинні. Методи визначання вмісту вологи)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його переробляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) та охратоксину А)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Метод визначання патуліну)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online