ДСТУ 4782:2007 Силос із зелених рослин. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИЛОС ІЗ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН

Технічні умови

ДСТУ 4782:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграр­них наук», Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України, Інститут тваринництва Української академії аграрних наук; Інститут кормів Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: В. Кургак, д-р с.-r. наук (науковий керівник); В. Сайко, д-р с.-г. наук; І. Ібатуллін, д-р с.-г. наук; С. Каленська, д-р с.-г. наук; Г. Демидась, д-р с.-г. наук; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; М. Кулик, д-р с.-г. наук; В. Камінський, д-р с.-г. наук; Ф. Архипенко, канд. с.-г. наук; Л. Єрмакова, канд. с.-г. наук; В. Отченашко, канд. с.-г. наук; В. Коваленко, канд. с.-г. наук, О. Лук’янець, канд. с.-г. наук; А. Чигрин, канд. с.-г. наук; І. Гноєвий, канд. с.-г. наук; В. Хіміч, канд. с.-г. наук

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту від 18 травня 2007 р. № 104

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 23638-90)

ДСТУ 4782:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИЛОС ІЗ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН Технічні умови

СИЛОС ИЗ ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ

Технические условия

GREEN PLANTS SILAGE Specifications

Чинний від 2009-01-01


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт поширюється на силос, виготовлений зі свіжоскошених або прив’ялених одно­річних і багаторічних зелених рослин із вологістю (60-85) %, законсервованих в анаеробних умовах хімічними консервантами або органічними кислотами, які утворюються внаслідок життєдіяльності мо­лочнокислих бактерій, і який використовують для безпосереднього згодовування сільськогосподарських тварин та для виробництва кормових сумішей.

1.2  Стандарт не поширюється на консервовані свіжоскошені або прив’ялені корми, виготовлені із зелених рослин вологістю нижче ніж 60 %, на корми нерослинного походження та комбінований силос.

1.3  Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.4.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом К'єльдаля

ДСТУ ISO 5984:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті

ДСТУ ISO 6492:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту жиру

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1

ДСТУ JSO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требова­ния безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлен­ня допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд вимірювальний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, кол­би, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (П) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (П) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови) ГОСТ 8677-76 Кальций оксид. Технические условия (Кальцій оксид. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтруваль­ний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчат­ки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азо­ту і сирого протеїну)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів) ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические усло­вия (Терези лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24230-80 Корма растительные. Метод определения переваримости in vitro (Корми рослинні. Метод визначання перетравності in vitro)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26180-84 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (pH) (Корми. Методи визначання аміачного азоту і активної кислотності (pH))

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продук­ти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного по­ходження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги (Корми рослинні. Методи визначання вмісту вологи)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його перероб­ляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) та охратоксину А)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Метод визначання патуліну)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич­ных элементов (Сировина та продукта харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних еле­ментів.

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та їх визначення:

3.1  силос

Соковитий корм зі свіжоскошеної або прив’яленої зеленої маси, законсервований в анаеробних умо­вах самозаквашуванням органічними кислотами, які утворюються внаслідок життєдіяльності молочно­кислих бактерій або додаванням хімічних консервантів

3.2  консерванти

Речовини, якими обробляють корм для запобігання його псуванню або які утворюються внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів у разі створення відповідних умов під час його збереження

3.3  активна кислотність

Концентрація іонів водню у водній витяжці або в соку кормів.

Примітка. Виражають показником pH і визначають потенціометрично.

4  КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1  Залежно від ботанічного складу вихідної зеленої маси силос поділяють на:

-  кукурудзяний;

-  соняшниковий;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online