СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005 Складання енергетичних характеристик устатковання, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ПЕРЕДМОВА

 

 

1 ЗАМОВЛЕНО

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галу­зевий резервно-інвестиціний фонд розпитку енергетики» (ОПП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Відкрите акціонерне Товариство по пуску, нала­годженню, удосконаленню технології і експлуа­тації електростанцій і мереж «ЛьпівОРГРЕС» (AT «ЛьвінОРГРЕС»)

3 РОЗРОБНИКИ

С. Герасимов, І. Випиши.кий, П. Гут, І. Ярошевич

4 ВНЕСЕНО

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України

5 ПОГОДЖЕНО

Першим заступником Міністра палива та енергетики України, 10. Продан Заступником Міністра палива та енергетики України, С. Тітенко Департаментом електроенергетики,

Ю. Улітіч

Юридичним департаментом, Г. Пітік Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розпитку енергетики», Л. Гвоздарьова

6 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством палива та енергетики України, на­каз № 485 від 23.09.2005 p.. І. Плачков

7 НА ЗАМІНУ

ГКД 34.09.151-94 Пересмотр (разработка) энер­гетических характеристик оборудования. Поло­жение.

8 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2010 p.


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23 вересня 2005 року                   м. Київ                                   № 485

Про затиердження та введення в дію нормативного документа „Складання енергетичних характеристик устаткованих, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки”.

З метою встановлення єдиних вимог щодо розробки енергетичних ха­рактеристик устатковання енергопідприємств, порядку визначення норм пи­томих витрат умовного палива

НАКАЗУЮ:

1.              Затвердити нормативний документ “Складання енергетичних харак­теристик устатковання, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки” (далі - Методичні вказівки, додаються), який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу.

2.               Госпрозрахунковому підрозділу “Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту “Укрсільенергопроект” (Білоусов В. І.) внести Мето­дичні вказівки до реєстру та комп’ютерного банку даних чинних норматив­них документів Мінпаливенерго.

3.                 Об’єднанню енергетичних підприємств “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Гвоздарьова Л.О.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Методичних вка­зівки енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень і фактичної оплати.

4.             З моменту введення в дію цих Методичних вказівок визнати таким, що втратив чинність, ГКД 34.09.151-94 «Перегляд (розробка) енергетичних характеристик устатковання, порядок визначення нормативних питомих ви­траті економії палива на електростанціях. Положення», затверджений засту­пником Міністра енергетики і електрифікації України Шеберстовим О. М 01.05.1994.

5.             Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступнтка Міністра Тітенка C. М.


Міністр                                          І. ПличковВСТУП

Методичні вказівки встановлюють порядок розробки (перегляду), узгодження, затвердження та застосування енергетичних характеристик устатковання, графіків вихід­но-нормативних питомих витрат палива, макетів (алгорит­мів) визначення нормативних питомих витрат та заоща­дження палива на енергопідприємствах та в енергокомпаніях Мінпаливенерго України.

Методичні вказівки визначають коло теплових елект­ростанцій і районних котелень, для яких обов’язкова наяв­ність нормативних документів з паливовикористання, вста­новлює порядок їх узгодження та затвердження, періодич­ність перегляду.

В цьому нормативному документі наводяться також вказівки щодо розроблення та перегляду енергетичних ха­рактеристик устатковання, графіків вихідно-нормативних питомих витрат та визначенню економії палива, виходячи з енергетичних характеристик устатковання і фактичних ре­жимів роботи устатковання.

Затверджено Наказ Міністерства палива та енергетики України № 485 від 23 вересня 2005 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАТКОВАННЯ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПИТОМИХ ВИТРАТ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ ПАЛИВА НА ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАХ Методичні вказівки


Чинний з 22 листопада 2005 р.

1               СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ (далі - НД) застосовують енергогенеруючі, енергопостачальні компанії, усі суб’єкти і об’єкти енергетики (теплові електричні станції, теплові мережі, станції теплопостачання, теплоелектроцентралі і районні котельні теплопродуктивністю 50 Гкал/год і біль­ше, налагоджувальні організації) і використовують під час розроблення, перегляду та експертизи енергетичних харак­теристик устатковання.

2                НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

Р 50-77-88 Рекомендации. Единая система конструк­торской документации. Правила выполнения диаграмм. (Рекомендації. Єдина система конструкторської документації. Правила виконання діаграм), затверджені і введені в дію Постановою Державного комітета СРСР по стандартах №3231 від 23.09.88

ГКД 34.09.100-2003 Витрати палива на відпущену еле­ктричну та теплову енергію при їх комбінованому вироб­ництві на теплових електростанціях. Методика визначення, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.10.2003 № 580

ГКД 34.09.107-2004 Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетич­них ресурсів енергопідприємствами України, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2004 №265

ГНД 34.09.205-2004 Витрати електроенергії на власні та господарські потреби електростанцій та мереж. Номенк­латура, затверджений наказом Міністерства палива та енер­гетики України від 4.08.2004 № 459

РД 34.09.501 Нормы продолжительности освоения технико-экономических показателей вводимых в действие энергоблоков и аїрегатов ТЭС и ГЭС (Норми тривалості освоєння техніко-економічних показників уведених в дію енергоблоків і агрегатів ТЕС і ГЕС)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електрич­них станцій і мереж. Правила, затверджений наказом Мініс­терства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 ГКД 34.26.302-2002 Котли водогрійні теплопродукти­вністю до 58,1 МВт (50 Гкал/год) Методика визначення і норми втрати тепла в навколишнє середовище, затвердже­ний наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.10.2002 №617

Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М.Энергия, 1973 (Тепловий розрахунок котельних агрегатів. Нормативний метод. М. Енергія, 1973)

ГКД 34.30.301-95 Методика расчета поправок к мощ­ности, расходу свежего пара и удельному расходу теплоты на отклонение параметров и условий от номинальных для турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара (Методика розрахунку поправок до потужності, витраті свіжої пари і питомій витраті теплоти на відхилення параметрів і умов від номінальних для турбоагрегатів з регульованими відбо­рами пари)

РД 34.25.503 Нормы минимальных допустимых нагру­зок энергоблоков 150-1200 МВт (Норми мінімальних допу­стимих навантажень енергоблоків 150-1200 МВт)

РД 34.40.505 Методические указания по эксплуатаци­онному контролю за состоянием сетевых подогревателей МУ 34-70-104-85 (Методичні вказівки щодо експлуатацій­ного контролю за станом мережних підігрівників)

Методические указания по расчету поправок к расходу тепла турбоагрегатами (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981) (Методичні вказівки щодо розрахунку поправок до виграти тепла турбоагрегатами)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих методичних вка­зівках та визначення позначених ними понять.

3.1 вихідно-нормативна питома витрата палива

Питома витрата умовного палива на відпуск електрич­ної або теплової енергії, розрахована на підставі затвердже­них енергетичних характеристик устаткований при прийня­тих значеннях фіксованих умов. Зображується графічно в діапазоні найбільш ймовірних значень електричного і теп­лового навантаження енергоблока, групи устатковання або електростанції, включає перелік фіксованих умов та систе­му поправок на їх зміну

3.2                          вихідно-нормативне значення техніко-економічних показників

Значення техніко-економічних показників, визначене за енергетичними характеристиками при прийнятих зна­ченнях фіксованих умов, заданому значенні навантаження, продуктивності, витраті енергоносія або іншого нормоутворюючого показника

3.3              група устаткованші

Сукупність енергоблоків з однаковою потужністю, ти­ском свіжої пари або сукупність котлів і турбін, пов’язаних загальним виробництвом і споживанням пари з однаковим тиском. В залежності від гину турбін (конденсаційні або з регульованими відборами пари) діляться на конденсаційні і теплофікаційні групи

3.4              енергооб’єкт (енергопідприємство)

Теплові електричні станції, джерело теплопостачання, електричні і теплові мережі, котрі здійснюють виробницт­во, передавання і постачання електричної і теплової енергії

3.5              зовнішні фактори

Об’єктивні фактори, які впливають на економічність роботи устатковання і не залежать від діяльності виробни­чого персоналу.

До зовнішніх факторів відносяться:

-              значення максимального та мінімального наванта­жень котлів і турбін, характер добового графіка зміни нава­нтаження;

-                          старіння устатковання освоєння уведеного устатковання;

-              структура і якість спалюваного палива,

-              температура зовнішнього повітря;

-              температура охолоджувальної води на вході в кон­денсатори турбін


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online