ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИЧНА ЕЛЕКТРИКА
Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7302:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» (ДП ДІКТЕД)

РОЗРОБНИКИ: М. Гречко (науковий керівник); В. Сологуб, канд. техн. наук; Л. Голуб

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. № 1231

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Загальні поняття

5 Технічні засоби захисту від статичної електрики, електроди

6 Характеристики електростатичного розряду

7 Електростатичні характеристики матеріалів і виробів

8 Критерії безпечності

Додаток А Загальнотехнічні терміни

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Г Абетковий показчик англійських термінів

Додаток Д Абетковий показчик французьких термінів

Додаток Е Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИЧНА ЕЛЕКТРИКА
Терміни та визначення основних понять

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Термины и определения основных понятий

STATIC ELECTRICITY T
erms and definitions of conceptions

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно статичної електрики.

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів госпо­дарювання, які розробляють, експортують і перевіряють нормативні документи.

Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються статичної електрики, у роботах зі стандартизування, у науковій, на­вчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ і органі­зацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2156-93 Система стандартів безпеки праці. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять

ДСТУ ISO 2251-2001 Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови (ISO 2251:1991, IDT).

3 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизовані тер­міни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендо­вано вживати лише один із поданих синонімів.

Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені тер­міни — світлим курсивом з познакою (Нд).

Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у другій парі квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст пер­шої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику су­міщені терміни подано окремо без дужок з посиланнями на той самий номер терміностатті.

Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підресленням і поряд з ними справа в дужках зазначено їхні но­мери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статей цього стандарту.

Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за потреби, можна зміню­вати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, які нале­жать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті.

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандар­ту, наведено в додатку А.

Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) та російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і національ­них стандартів, із фахових словників.

У стандарті наведено абетковий показчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток Б) й абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (до­датки В, Г, Д і Е).

Бібліографію (перелік термінологічних джерел) подано в додатку Ж.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ІЕС 61340-2-1:2002 Electrostatics — Part 2-1: Measurement methods — Ability of materials and products to dissipate static electric charge (Електростатика. Частина 2-1. Методи вимірюван­ня. Здатність матеріалів і продуктів до розсіювання електростатичних зарядів).

2 ІЕС 61340-2-3:2000 Electrostatics — Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation (Електроста­тика. Частина 2-3. Методи визначання опору й опірності твердих плоских матеріалів, які накопи­чують електростатичний заряд).

3 ІЕС 61340-3-1:2006 Electrostatics — Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects

— Human Body Model (HBM). Component testing (Електростатика. Частина 3-1. Методи моделю­вання електростатичних явищ. Модель тіла людини. Компонентне випробування).

4 ІЕС 61340-4-1:2003 Electrostatics — Part 4-1: Standard test methods for specific applications

— Electrostatic behavior of floor coverings and insulated floors (Електростатика. Частина 4-1. Стандартні методи випробовування для спеціального застосування. Електростатична характери­стика підлогових покривів і теплоізоляційної підлоги).

5 ІЕС 61340-4-3:2001 Electrostatics — Part 4-3: Standard test methods for specific applications

— Footwear (Електростатика. Частина 4-3. Стандартні методи випробовування для спеціально­го застосування. Взуття).

6 ІЕС 61340-5-1:2007 Electrostatics — Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena — General requirements (Електростатика. Частина 5-1. Захист електронних приладів від електростатичних явищ. Загальні вимоги).

7 ІЕС 61340-5-2:2007 Electrostatics — Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena — User guide (Електростатика. Частина 5-2. Захист електронних приладів від елек­тростатичних явищ. Настанова для користувачів).

8 ДСТУ ІЕС 60050-212:2008 Електротехнічний словник термінів. Частина 212. Ізоляційні тверді тіла, рідини та гази (ІЕС 60050-212:1990, ЮТ).

9 EN 1081:1998 Resilient floor coverings — Determination of the electrical resistance (Еластичні та текстильні підлогові покриви. Оцінювання електричного опору).

10 F 150-98 ASTM Standard test methods for electrostatic resistance of conductive and static dissipative resilient flooring (Стандартні методи випробовування електричного опору електропро­відних і статично розсіювальних еластичних покривів).

11 ДСТУ ISO 10965-2001 Покриття текстильні для підлоги. Визначення електричного опору (ISO 10965:1998, IDT).

12 BS 5958 Code of practice for control of undersirable static electricity — General considerations (Коди для практичного контролю небажаної статичної електрики. Загальні положення).

13 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Вибухопожежобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги).

14 ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих мес­тах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на ро­бочих місцях і вимоги до контролювання).

15 ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие тех­нические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги).

16 ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения элект­рического сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення електричного опору за постійної напруги).

17 ГОСТ Р 53734.5.1-2009 Электростатика. Защита электронных устройств от электроста­тических явлений. Общие требования (Електростатика. Захист електронних приладів від елект­ростатичних явищ. Загальні вимоги).

18 Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва. Укладач В. А. Сологуб.

— К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 298 с.

19 Статическое электричество в химической промышленности (Статична електрика в хімічній промисловості) / Под ред. проф. Н. Т. Дроздова — Л.: Химия, 1971. — 208 с.

20 Большой англо-русский политехнический словарь (Великий англо-російський політехнічний словник): В 2-х т. Около 200 000 терминов / С. М. Баринов, А. Б. Борковский, В. А. Владимиров и др. — М.: Русский язык, 1991. — Т. 1—6. — С. 351, 352.

21 Медичний словник http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/

22 Захарченко В. В., Крячко Н. И., Мажара Е. Ф. и др. Электризация жидкостей и ее предотвращение (Електризація рідин та запобігання їй). — М.: Химия, 1975. — 128 с.

23 Електронний словник мультитран http://www.multitran.ru/

24 Реферативный журнал. РЖ19С. Химия высокомолекулярных соединений. 05.14-19 С.130 Полимерная трибоэлектрическая зарядка: зависимость термодинамических свойств поверхности и относительной влажности (Реферативний журнал. РЖ19С. Хімія високомолекулярних сполук 05.14-19 С. 130 Полімерна трибоелектрична зарядка: залежність термодинамічних властивостей поверхні та відносної вологості).

25 Бражников А. В., Гилев А. В., Белозеров И. Р. Определение некоторых физических па­раметров мирового эфира (Визначання деяких фізичних параметрів світового ефіру) // Современ­ные наукоемкие технологии. — 2009. — № 9. — С. 31—39.

26 Денисов Э. С., Соловьев А. Н. Лабораторный стенд для исследования авиационных топлив на склонность к электризации (Лабораторний стенд для дослідження авіаційного палива на схильність до електризації): Сб. «Эксплуатационные свойства авиационных топлив» II Труды конференции. — Вып. 3. Ч. II. — Киев, 1972.

27 OVE/ONORM EN 61340-5-3:2011 Электростатика. Часть 5-3. Защита электронных уст­ройств от электростатических явлений. Классификация свойств и требований для упаковки, пред­назначенной для устройств, чувствительных к электростатическому разряду (Електростатика. Час­тина 5-3. Захист електронних пристроїв від електростатичних явищ. Класифікація властивостей і вимог для упаковки, призначеної для пристроїв, чутливих до електростатичного розряду).

28 William J. Larkin. Statistic eliminator and method (Статичний нейтралізатор і метод). Patent number 5,501,899, Mar. 26, 1996.

29 Berman I. L., Ernest E. P. The Use of Radioactive Static Eliminators in a Printing Plant (За­стосування радіоактивного статичного нейтралізатора в поліграфії). Journal Name: Ind. Med. and Surg.; Journal Volume: Vol: 19; Other Information: Orig. Receipt Date: 31-DEC-50.

30 A. T. Sobczyk, A. Jaworek. Carbon structures formation in low current high voltage electrical discharge in hydrocarbon vapours (Формування структури вуглеця в малих струмах високої напруги електричного розряду в парах вуглеводнів). Journal of Physics: Conference Series, 301 (2011) 012023.

31 Guido Vezzu, Reto Merz, Rudolf Gisler, Marco Muller, Bernhard Paolini, Jose L. Lopez, Alfred Freilich and Kurt H. Becker. Evolution of Industrial Ozone Generation (Еволюція промислової гене­рації озону). Degremont Technologies.

32 Poupak Mehrani, Hsiaotao T. Bi, John R. Grace. Electrostatic behavior of different fines added to a Faraday cup fluidized bed (Електростатичні властивості різних дрібних частинок, доданих до псевдозрідженого матеріалу циліндра Фарадея). Journal of Electrostatics, January 2007, p. 1—10.

33 R. Edward Moulden. Antistatic equipment employing positive and negative job source (Анти­статичне устатковання, у якому застосовують позитивне та негативне джерела енергії). Patente US4319302.

34 Arjen Boersma, Jan van Turnhout. Dielectric on-line spectroscopy during extrusion of polymer blends (Діелектрична он-лайн спектроскопія під час екструзії полімерних сумішей). Polymer / Volume 40, Issue 18, August 1999, Pp. 5023—5033.

35 EN 61340-4-1:2004 Электростатика. Часть 4-1. Стандартные методы испытаний для спе­циальных случаев применения. Электрическое сопротивление покрытий и готовых полов (Елек­тростатика. Частина 4-1. Стандартні методи випробовування для спеціальних випадків застосу­вання. Електростатичний опір покривів і готових покривів підлоги).

36 ISO 10965:2011 Покрытия текстильные напольные. Определение электрического сопро­тивления (Покриви текстильні підлогові. Визначання електричного опору).

37 Шпильман А. Экранирующая упаковка (Екранувальна упаковка). Свободный поиск № 3/2000

38 Лопатин В. В. Анализ экспериментальных исследований оценки искробезопасности элек­трических цепей мобильных информационно-измерительных систем (Аналізування експеримен-

тальних досліджень оцінювання іскробезпечності електричних ланцюгів мобільних інформацій­но-вимірювальних систем) // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: Науково-виробничий збірник. — Вип. 1/2009 (3). — Кременчук: КДПУ, 2009. — 111 с.

39 Bumkyoo Choi and Е. G. Lovell. Improved analysis of microbeams under mechanical and electrostatic loads (Покращений аналіз мікропучків за умови механічних і електростатичних навантаг). Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 7, Number 1, 1997.

40 Y. T. Chiu, Michael Schulz. Self-Consistent Particle and Parallel Electrostatic Field Distributions in the Magnetospheric-lonospheric Auroral Region (Самоузгоджені частинки й паралельний елект­ростатичний розподіл поля в магнітосферно-іоносферному авроральному об’ємі). Journal of geophysical research, Vol. 83, № A2, 1978, pp. 629—642.

41 A. Henglein. Stripping effects in ion-molecule reactions (Стрипінг-ефект в іонно-молекулярних реакціях). Advances in Chemistry, Vol. 58.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online