СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України. Зі Змінами

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ІНСТРУКЦІЯ

про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики

і в об’єднаній енергетичній системі України

 

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

 

Ця Інструкція встановлює єдиний порядок і вимоги до розслідуван­ня та обліку технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України Дія Інструкції поширюється на всі суб’єкти і об’єкти електроенергетики незалежно від форм власності та відомчої належності.

УДК 621.311 (083.133)(477)

 

ЗМІСТ

Про внесення змін до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 р. № 668

І. Терміни і визначення понять

ІІ. Загальні положення

III. Ознаки порушень

3.1.  Аварії І категорії

3.2.  Аварії II категорії

3.3.  Відмови І категорії

3.4.  Відмови II категорії

IV. Класифікація причин порушень

V. Порядок повідомлення про технологічне порушення

VI.  Організація і порядок розслідування порушень

VII.  Порядок оформлення результатів розслідування порушень

VIII. Порядок обліку результатів розслідування

IX.  Порядок визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам

X.  Порядок виведення з роботи устаткування і переведення його з аварійного стану в плановий ремонт

Додаток 1. Перелік устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж

Додаток 2. Перелік суб’єктів і об’єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж

Додаток 3. Класифікаційні ознаки технічних та організаційних причин порушень

Додаток 4. Визначення недовиробітку електричної і теплової енергії

Додаток 5. Попереднє (додаткове) повідомлення про технологічне порушення

Додаток б. Акт розслідування технологічного порушення

Додаток 7. Журнал цехового обліку технологічних порушень

Додаток 8. Журнал реєстрації відмов І і ІІ категорій

Додаток 9. Звіт про технологічні порушення на електростанціях і в мережах (форма 16-енерго)

Додаток 10. Відомість про технологічні порушення на енергопідприємствах

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива та енергетики України

від 9 червня 20,05 р. № 255

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 р. № 668)

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 р. за № 208/16224

 

ІНСТРУКЦІЯ

про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

І. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: автоматизована система керування вітровою електричною стан­цією (далі - АСК ВЕС) - система, що є сукупністю технічних засобів (пер­винні давачі, пристрої зв’язку, обчислювальна техніка тощо) і програмно­го забезпечення, призначена для контролю стану і параметрів режиму ро­боти устаткування вітрової електричної станції (далі - ВЕС) та керування цим устаткуванням в автоматичному режимі або за участю персоналу;

адміністративно-технічний персонал енергопідприємства - ди­ректори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб, лабора­торій та їхні заступники;

відхилення параметрів - будь-яке відхилення параметрів енерго­носія від проектного або встановленого режимною картою;

відновлення - подія, яка полягає в тому, що після усунення несправ­ності об’єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію;

граничний стан — стан об’єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;

джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання, парова і водогрійна котельні;

енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи для керування хімічними або фізичними процесами;

масові відключення ліній електропередавання - відключення 10 і більше ліній електропередавання напругою 35 кВ, трьох і більше ліній електропередавання напругою 110 кВ у межах однієї енергокомпанії внаслідок стихійних явищ, що призвели до відключення споживачів;

непрацездатний стан - стан об’єкта, за якого значення всіх па­раметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, не відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення, технічне обслуговування та ремонти;

перерва теплопостачання - припинення циркуляції теплоносія з будь-якої причини в тепловій мережі або за наявності циркуляції, коли теплова енергія не відпускається споживачам;

помилкові дії— діяльність або бездіяльність, яка призвела або не запобігла виникненню технологічного порушення;

порушення цехового обліку - відмова, яка не відповідає, жодній з ознак, наведених у розділі 5 цієї Інструкції;

працездатний стан - стан об’єкта, за якого значення всіх пара­метрів, що характеризують здатність виконувати функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

руйнування — перехід об’єкта, установки у граничний стан, за яким його подальша експлуатація або відновлення неможливі чи недоцільні;

санітарно-захисна зона —відстань між енергопідприємством і най­ближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників (шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання, радіація, шуми то­що). Вона встановлюється з розрахунку неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих величин;

стихійні явища—перевищення основних граничних параметрів нав­колишнього середовища (швидкість вітру, рівень і швидкість руху води, сила землетрусу, швидкість і величина ожеледі тощо), на які розраховані енергоустановки та окремі їх елементи;

цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення його (її) нор­мального функціонування.

Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених у Законі України «Про електроенергетику», у нормативному документі «Технічна екс­плуатація електричних станцій і мереж. Правила», затвердженому на­казом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003), та у державних стандартах України:

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення»;

ДСТУ 3440-96 «Системи енергетичні. Терміни та визначення»;

ДСТУ 3896-2007 «Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять».

II.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Ця Інструкція встановлює єдиний порядок і вимоги до розсліду­вання та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України (далі - ОЕС України).

2.2.  Дія Інструкції поширюється на всі суб’єкти і об’єкти електрое­нергетики незалежно від форм власності та відомчої належності.

2.3.  Розслідуванню й обліку технологічних порушень у роботі об’єктів електроенергетики (далі - порушення) підлягають:

-   пошкодження енергоустановок або їх устаткування і споруд під час роботи, ремонту, комплексного випробування, резерву, консервації;

-    недопустиме відхилення параметрів і технічного стану енергоус­тановок, що призвело до виведення їх з ладу;

-    утрата стійкості енергосистеми або її розділення на частини, що спричинило відключення споживачів;

-    підвищення напруги в контрольних точках магістральної елект­ричної мережі понад допустимі значення;

-   незапланована перерва з технологічних причин енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії організаціями, які її поста­чають, якщо це не передбачено договором;

-    помилкові або вимушені відключення енергоустановок, а також відключення для усунення дефектів або пошкоджень їхніх елементів для запобігання відмові устаткування на термін дій чергового диспетчера;

-    пошкодження будівель чи споруд об’єктів електроенергетики, що спричинили відключення генеруючої потужності, споживачів електрич­ної та теплової енергії.

2.4.  Основними завданнями розслідування й обліку порушень є:

-    з’ясування причин порушення;

-    розробка організаційно-технічних заходів з метою відновлення працездатності пошкодженого устаткування чи споруд і запобігання подібним порушенням у роботі енергоустановок, підвищення стійкості енергопідприємств;

-    удосконалення організації експлуатації і ремонту, реконструкції або заміни енергетичного устаткування, а також використання матеріалів розслідування для розробки нормативних документів;

-    виявлення ненадійних вузлів і агрегатів та іншого устаткування об’єктів електроенергетики (а також ВЕС (ВЕУ)) для подальшого їх удосконалення;

-   підвищення відповідальності працівників енергокомпаній, їх струк­турних енергетичних підрозділів, енергопідприємств та інших організа­цій енергетичної галузі України за виконання заходів, які забезпечують безперебійне, надійне енергопостачання споживачів.

2.5.  Заходи, наведені в актах розслідування, підлягають обов’язковому виконанню.

2.6.  Залежно від характеру і наслідків технологічні порушення в ро­боті енергоустановок поділяються на аварії, порушення в роботі атомних електростанцій (далі - АЕС) і відмови І та II категорій.

2.7.   Аварії розслідуються, класифікуються й обліковуються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (далі - Порядок розслідування).

2.8.  Порушення роботи і пошкодження устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж груп А, Б чи В, зазначених в Переліку ус­таткування електростанцій, електричних та теплових мереж (додаток 1), внаслідок чого виникають короткочасні перерви енерговиробництва, порушення в роботі енергопідприємств, цехів, дільниць і окремих об’єктів, є відмовами І і II категорій або порушеннями цехового обліку, які розслідуються, класифікуються та обліковуються в порядку, уста­новленому цією Інструкцією.

2.9.  Технологічні порушення в роботі АЕС розслідуються, класифіку­ються і обліковуються згідно з Положенням про порядок розслідування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online