ДСТУ 4068-2002 Документація. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту. Зі Зміною № 1 (ІПС № 2-2008)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Документація
ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту

ДСТУ 4068-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2002

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним геологорозвідувальним інститутом (УкрДГРІ) та казенним підприємством «Кіровгеологія»)

ВНЕСЕНО Департаментом геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 68

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.63-90)

4 РОЗРОБНИКИ: В. Семінський (керівник розробки); Д. Євдокимов; В. Тарасенко; В. Дешко

 

ЗМІНА № 1

Сторінка 1

Сторінок З

Документація
 ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
 Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту

1   РОЗРОБЛЕНО: Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) Державної геологічної служби Мінприроди України

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 лютого 2008 р. № 57

Чинна від 2008-05-01

Зміст. Назву Додатка К викласти у новій редакції: «ДОДАТОК К «Загальні вимоги до написання, побудови та оформлення звітів про геологічне вивчення надр на комп’ютерних носіях»;

Зміст доповнити: ДОДАТОК Л «Бібліографія».

Розділ 5, пункт 5.1.3. Замінити слова: «... верхній, лівий і нижній - не менше 20 мм ...» на слова «... верхній і нижній — не менше ніж 20 мм, лівий — від 20 мм до 30 мм, залежно від обсягу книги ...».

Пункт. 5.1.4 Викласти у новій редакції « Окремі сторінки звіту можуть бути виконані поліграфічним або картогафічним способами, методом репрографії (ксерокопіюванням), зокрема ілюструванням та графічними додатками, а також текстовими додатками, що є документами самостійного значення, створеними поза межами звітних робіт або не укладачем звіту (рецензії, експертні висновки, протоколи розглядання та приймання звіту тощо)».

Пункт 5.1.5 Замінити слова «... крім чорного, використовувати також червоний, зелений та синій кольори ...» на слова «...крім чорного можна використовувати інші кольори, ...»

Пункт 5.6.1 Вилучити останнє речення першого абзацу.

Пункт 5.1.10 Замінити слова «...Структурні елементи звіту, крім тих, що входять у «Суть звіту» не нумерують.» на слова «...Структурні елементи звіту: «Список авторів», «Реферат», «Зміст», «Перелік умовних познак, символів одиниць, скорочень і термінів», «Передмова», «Вступ», «Висновки», «Настанови», «Перелік посилань», що не входять у «Суть звіту», не нумерують (далі по тексту)».

Пункт 5.2.2 Викласти у новій редакції: «Вступну та основну частину звіту і текстові додатки слід оформляти на аркушах формату A4 (210 мм х 297 мм), а, за необхідності, на аркушах формату A3 (297 мм X 420 мм) і брошурувати у книгу (книги)».

Пункт 5.2.3

Викласти у новій редакції: «Текстові додатки за наявності інформації з грифом обмеження доступу слід оформлювати окремою книгою (книгами)».

Пункт 5.3.1 Викласти у новій редакції: «Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою, дозволено групувати їх у зібрання, об’єднане однією спільною назвою. У цьому разі кожний звіт (том, книгу) ідентифікують як том (книга) зібрання, він має свою власну назву, окрім спільної назви, і нумерують послідовно арабськими цифрами (наприклад: Книга 1, Книга 2 і т. д.)».

Пункт 5.3.3 Викласти у новій редакції: «Звіт можна поділяти на частини, які мають одну і ту саму назву роботи і звіту. Ці частини нумерують послідовно арабськими цифрами (наприклад: Частина 1, Частина 2 і т. д.)».

Пункт 5.4.1 Другий абзац викласти у новій редакції і доповнити третім абзацом : «У разі поділу звіту на частини у другій та наступній частинах нумерацію сторінок продовжують.

Якщо різні звіти, треба випускати окремими томами (книгами),пов’язаними однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі (книзі) має бути окрема нумерація сторінок».

Пункт 8.1.3.1 Замінити слова « ... є юридична особа...» на слова «...є юридична особа чи її структурний підрозділ, що діє на госпрозрахункових засадах на самостійному балансі».

 

Додаток К викласти в такій редакції:

Додаток К
 (обов’язковий)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ПОБУДОВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР НА КОМП’ЮТЕРНИХ НОСІЯХ

К.1 Цифровий оригінал звіту про геологічне вивчення надр повинен забезпечувати ідентичне відтворення звіту на паперових носіях.

К.2 Побудова та оформлення геологічних звітів потрібно виконувати за допомогою програми Microsoft Word українською мовою шрифтом Times New Roman або Arial (розмір шрифту 12-14 пт) через півтора інтервали з абзацним відступом 1,25 см.

К.З Цифрові матеріали надають на носіях цифрової інформації тривалого зберігання (CD, DVD тощо) і мають відповідати наступним вимогам:

— цифрові авторські оригінали геологічних карт і пояснювальних записок потрібно передавати у ГВЦ у форматах програм, у яких підготовлено цифрові матеріали, відповідати вимогам чинних НД та передбачати можливість редагування;

— всі цифрові графічні матеріали (аркуші компоновок карт, графічні складові частини пояснювальної записки) цифрових оригіналів комплекту геологічних карт повтрібно надавати у векторних форматах ГІС або видавничими програмами;

— цифрові аркуші компоновок геологічних карт повинні бути оформлені у форматах векторних програм класу ГІС, які сумісні з форматом програми Arc View (Maplnfo, ArcView, ArcGis) або форматами інших потужних векторних графічних видавничих програм, сумісних з CorelDraw та Visio.

К.4 Якщо таблиці в тексті виконані за допомогою програми Microsoft Excel, вони повинні бути вставлені в файл Microsoft Word на відповідні сторінки.

К.5 Таблиці та рисунки (кресленики, графіки, схеми, діаграми, фотознімки тощо) не повинні бути більшими за формат A3.

К.6 У випадку, коли таблицю розміщують на кількох сторінках, головку таблиці потрібно формувати на кожній сторінці за допомогою активації кнопки «Заголовки» меню комп’ютера.

К.7 Під час складання геологічного звіту рисунки потрібно вставляти у текст у вигляді об’єктів — графічних файлів, що мають розширення *.tiff, *.bmp, *.jmp, *.jpeg і які можуть бути створені за допомогою графічних редакторів або скануванням заздалегідь створених рисунків. У цьому разі вони повинні мати чітке зображення.

Примітка 1. Сканування виконують, як правило, із розподільною здатністю не менше ніж 300 точок на дюйм (dpi).

Примітка 2. Для зручності перегляду звіту на екрані монітора розмір однієї ілюстрації (рисунка, схеми, діаграми, кресленика, фотознімка тощо) не повинен перевищувати 20 Мгб.

К.8 Назва рисунка обов’язково повинна бути розміщена під ним та виконана набиранням тексту. Тобто, назва рисунка не повинна бути його частиною.

К.9 У випадку, коли в тексті звіту є рисунки, що мають альбомну орієнтацію сторінок, то, для зручності перегляду, вони повинні бути вставлені на відповідні місця у текст звіту як альбомні сторінки.

К.10 У разі наявності у звіті книг з обмеженим доступом книга з грифом обмеження повинна бути записана на окремий компакт-диск.

К.11 Геологічний звіт записують на комп’ютерний носій (компакт-диск CD-R 700 MB) одним файлом, якому надають ім’я латинськими літерами. Ім’я файлу повинне мати не більше восьми символів. Якщо геологічний звіт має кілька книг (зібрання звітів), то кожну книгу записують окремим файлом.

Зміна № 1 ДСТУ 4068-2002

Сторінка З

К.12 Комп’ютерний носій (компакт-диск) геологічного звіту потрібно забезпечити етикеткою. К.12.1 Етикетка повинна мати форму квадрата із розмірами (120x120) мм.

К.12.2 На етикетці зазначають такі інформаційні відомості про звіт:

—  відомості про укладача;

—  гриф обмеження доступу до книги (за необхідності);

—  ім'я та прізвище відповідального виконавця;

—  назва звіту відповідно до реєстраційних документів;

—  кількість книг, записаних на компакт-диск;

—   місце та рік укладання звіту.

К.12.3 Приклад оформлення етикетки наведено на рисунку К.1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online