ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
ZM_DBN_V242_IB.vp

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Основні положення проектування

ДБН В.2.4-2-2005 Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
2016

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ", Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО"

РОЗРОБНИКИ: О. Погребняк, А. Березін (керівники); В. Костенко (науковий керівник); І. Бондар, Д. Почепецький, О. Куденко (відповідальні виконавці)

За участю: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Мітталсервіс" (І. Чернякова, О. Шило)

2 ВНЕСЕНО: Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України, лист від 07.12.2015 № 5/1-7/14906-15

Державна служба України з питань праці, лист від 20.01.2016 № 462/1/5.2-ДП-16

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист від 18.12.2015 № 02-18571/261

Міністерство охорони здоров'я України, лист від 24.12.2015 № 05.01-11-16/2618-15/40350

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 06.06.2016 р. № 138

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: З першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіцій­ному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

ТЕКСТ ЗМІНИ

Преамбула: абзац четвертий вилучити.

Пункт 1.4 викласти в новій редакції:

"1.4 На полігони ТПВ дозволяється приймати побутові відходи (окрім рідких побутових відходів та небез­печних відходів у складі побутових відходів) з житлових будинків, адміністративних і громадських установ та організацій, підприємств торгівлі та громадського харчування, закладів культури і мистецтва, навчальних та лікувально-профілактичних закладів та інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, вуличний та садово-парковий змет і листя, а також подрібнені будівельні відходи і промислові відходи III та IV класів небезпеки відповідно до санітарних правил та норм, а також відповідно до проти­пожежних вимог, норм та правил (додаток Ж), шлак і золу від сміттєспалювальних заводів.

Тверді відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні побутових відходів як ізолювальний матеріал у середній та верхній частинах полігона, а тверді відходи III класу небезпеки можуть складуватися разом з побутовими відходами з дотриманням особливих умов відповідно до санітарних правил та норм, а також відповідно до протипожежних вимог, норм та правил.

Для їх тимчасового складування на полігоні облаштовують відповідні майданчики.".

Пункт 1.5 після слів "(за можливості їх утилізації);" доповнити словами "небезпечні відходи у складі побутових відходів, які визначені відповідно до законодавства [1].

Пункт 1.6 викласти в новій редакції:

"1.6 Складуванню на полігонах ТПВ підлягає тільки та частина твердих побутових відходів, що не може бути утилізована.".

Пункт 1.7 викласти в новій редакції:

"1.7 До складу споруд полігона ТПВ можуть входити споруди підприємств сортування та перероблення побутових відходів, де здійснюють сортування відходів з метою отримання вторинної сировини.".

Пункт 1.8 викласти в новій редакції:

"1.8 Полігони ТПВ, де відбувається одночасне складування як звичайних, так і брикетованих ТПВ, повинні мати окремі ділянки їх складування.".

Пункт 1.9 викласти в новій редакції:

"1.9 Для складування на полігонах побутових відходів відсіву мілкої фракції побутових відходів, що надходить від підприємств сортування та перероблення побутових відходів, необхідно передбачити окремі карти.".

Пункт 1.12: слова "до класу капітальних споруд із урахуванням наслідків у разі аварії" замінити словами "до класу наслідків (відповідальності) споруд"; посилання на СНиП 2.06.01 замінити посиланням на ДБН В.2.4-3.

Пункт 1.14: слова "та погоджуватися відповідно до чинного законодавства" вилучити.

Пункт 2.2, абзац десятий: слова "з обов'язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної санітарно-епідеміологічної служби" вилучити.

Пункт 2.3, абзац другий: слова "без погодження з органами державного гірничого нагляду" вилучити.

Пункт 2.4 викласти в новій редакції:

"2.4 Розміщення полігонів ТПВ допускається:

- на просідних ґрунтах за умови повного усунення просідних властивостей ґрунтів;

- на потенційно підтоплюваних територіях за умови спорудження дренажу з улаштуванням проти­фільтраційного екрана відповідно до п.п. 3.22,3.23 в основі і на схилах полігона і знезаражування вод у випадку аварійної ситуації;

- у зоні III пояса санітарної охорони водозаборів за наявності в них природної захищеності (присутність у літологічному розрізі достатньо потужних і витриманих водотривких порід) з улаштуванням у чаші полігона надійного протифільтраційного екрана відповідно до п.п. 3.22, 3.23;

- у сейсмічних районах за дотримання відповідних нормативних вимог ДБН В.1.1-12;

- на ділянках, віддалених від тектонічних розломів і активних зон геодинамічної напруженості, що вияв­ляються за допомогою інженерних вишукувань.".

Пункт 2.6 вилучити.

Розділ 2 "Розміщення полігонів ТПВ" доповнити новим пунктом 2.12 такого змісту:

"2.12 Ухил території полігона ТПВ в напрямку населених місць, промислових підприємств, сільсько­господарських угідь і водотоків не повинен перевищувати 1%.".

Пункт 3.2 викласти в новій редакції:

"3.2 На ділянці території, виділеної під полігон ТПВ, повинні бути виконані комплексні інженерні вишукування, які включають топоґеодезичну зйомку, геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, екологічні та санітарно-гігієнічні дослідження (згідно з ДБН А.2.1-1 та ДБН А.2.2-1).".

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

[2] ДCТУ ЕN 13257:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики щодо застосування для розміщення твердих відходів (ЕN 13257:2000, IDТ)

[3] Наказ Держбуду України від 19.02.2002 № 37, зареєстрований в Мін'юсті України 26.04.2002 за № 403/6691, "Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України"

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online