ДСТУ 4847:2007 Комбайни шахтні очисні. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБАИНИ ШАХТНІ ОЧИСНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4847:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134) — Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»; Державний науково- дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» та Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості «МакНДІ»

РОЗРОБНИКИ: В. Діденко; В. Еренбург, канд. техн. наук; Я. Іноземцева; В. Костюков; С. Папков; П. Пронін (науковий керівник); І. Чеверда

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 268 з 2009-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27038-86, ГОСТ 28600-90, СТ СЭВ 3432-81)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Конструктивні вимоги

5.3 Характеристики

5.4 Вимоги щодо надійності

5.5 Вимоги до стійкості щодо зовнішніх впливів

5.6 Комплектність

5.7 Маркування

5.8 Пакування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Правила експлуатування

11 Гарантії виробника

Додаток А Застосовність контрольованих показників комбайнів у документах і за видами випробувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБАЙНИ ШАХТНІ ОЧИСНІ
Загальні технічні умови

КОМБАЙНЫ ШАХТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
Общие технические условия

MINE SHEARERS
General specifications

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на комбайни шахтні очисні зі шнековим виконавчим органом (далі — комбайни), призначені для виймання вугілля в пластах потужністю від 0,8 м до 6,0 м за опірності вугілля різанню до 360 кН/м вибоїв, що посуваються за простяганням пластів з кутом нахилу до 30°, а також за підняттям і падінням з кутом до 10° у шахтах, небезпечних за газом чи пилом, за температури повітря від 277 К (4 °С) до 308 К (35 °С) та відносної вологості його (98 ± 2) % за температури 308 К (35 °С).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, MOD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні доку­менти

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокорро­зионная защита изделия. Общие требования (Єдина система захисту від корозії та старіння. Тим­часовий протикорозійний захист виробу. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви лакофар­бові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибирання)

ГОСТ 9.402-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви лакофарбові. Підготовлювання металевих поверхонь перед фарбуванням) ГОСТ 9.407-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безо­пасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Об­щие требования (Система стандартів щодо безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ 12.1.028-80 Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (Система стандартів щодо безпеки праці. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтовний метод)

ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация (Система стандартів щодо безпеки праці. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація)

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предель­но допустимые значения напряжений прикосновения и токов (Система стандартів щодо безпе­ки праці. Електробезпечність. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів)

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах (Система стандартів щодо безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производствен­ное. Общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Вироби електро­технічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполне­нии работ сидя. Общие эргономические требования (Система стандартів щодо безпеки праці. Робоче місце у разі виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (Система стандартів щодо безпеки праці. Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.086-83 Система стандартов безопасности труда. Гидроприводы объёмные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (Система стандартів щодо безпеки праці. Гідроприводи об’ємні й системи мастильні. Загальні вимоги щодо безпеки до монтажу, випробувань та експлуатації)

ГОСТ 12.2.106-85 Система стандартов безопасности труда. Машины, механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки (Система стандартів щодо безпеки праці. Машини, механізми, застосовувані під час розроблювання рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин. Загальні гігієнічні вимоги та методи оцінювання)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Роботи вантажні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки бе­зопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.040-78 Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения (Система стандартів щодо безпеки праці. Органи керування виробничим устаткованням. Познаки)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлен­ня продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, яку випускають)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и пла­ны контрольных испытаний на надежность (Надійність щодо техніки. Методи контролювання по­казників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сор­товий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті циліндричні. Допуски)

ГОСТ 1758-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті конічні та гіпоїдні. Допуски) ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие техничес­кие условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови) ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролювання якості)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Про­кат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструк­тивні елементи та розміри)

ГОСТ 6570-96 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Об­щие технические условия (Лічильники електричні активної та реактивної енергії індукційні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначання механічних властивостей)

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия (Рулетки ви­мірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні та терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия (Ящики дерев’яні для вантажів масою понад 200 до 20000 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соеди­нения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и раз­меры (Автоматичне та напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З’єднання зварні під гострими й тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми угла­ми. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні під гострими й тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (Таблички для машин і приладів. Технічні вимоги)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички пря­мокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, кон­структивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Електрошлакове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструк­тивные элементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструк­тивні елементи та розміри)

ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров (Гідропривід об’ємний і мастильні системи. Методи вимірювання параметрів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия (Мастило гарматне. Технічні умови) ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови) ГОСТ 21753-76 Система «человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Важелі керування. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22613-77 Система «человек-машина». Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Вимикачі та перемикачі пово­ротні. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22614-77 Система «человек-машина». Выключатели и переключатели клавишные. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Вимикачі та перемикачі клавішні. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищённое. Общие технические требования и методы испытаний (Електроустатковання вибухозахищене. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищённое с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний (Електроустатковання вибухозахищене з видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло». Технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищённое с видом взрывозащиты «Взры­вонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний (Електроустаткуван­ня вибухозахищене з видом вибухозахисту «Вибухонепроникна оболонка». Технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 2318-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З’єднання зварні під гострими та тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестування випробувального устатковання. Основні положення)

ГОСТ 24719-81 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний (Електроустатковання рудничне. Ізоляція, шляхи витоку й електричні зазори. Технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Виливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси та припуски на ме­ханічне обробляння)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби маши­нобудування та приладобудування. Маркування)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 очисний комбайн

Комбінована гірнича машина, призначена руйнувати вугілля в масиві та навантажувати його на шахтні транспортні засоби

3.2 комбайн зі шнековим виконавчим органом

Очисний комбайн з розташованим у горизонтальній площині робочим органом

3.3 шнековий виконавчий орган

Робочий орган очиснсіго комбайна, виконаний у формі обертового шнека, оснащеного різальним інструментом, що виконує руйнування вугільного масиву і часткове навантажування вугілля на шахтні транспортні засоби

3.4 висота корпусу комбайна в зоні кріплення

Найбільша висота елементів корпусу комбайна від опорної поверхні конвеєра (підошви пла­ста) у зоні кріплення в пласті потужністю, яка відповідає нижній межі регулювання висоти вико­навчого органа

3.5 максимальна робоча швидкість подавання

Найбільша швидкість, яку розвиває механізм подавання комбайна за номінального тягового зусилля

3.6 тягове зусилля комбайна

Найбільше тягове зусилля, яке розвиває механізм подавання комбайна в усьому діапазоні установлених швидкостей подавання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online