СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі. Настанова

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
ДСТУ EN 10213-2 2005 исх 1

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НАСТАНОВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 0,38-20 КВ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДонОРГРЕС», Мінпаливенерго України

3 РОЗРОБНИКИ: О.A. Потребич, В.П. Ключко, Г.М. Катренко

4 ВНЕСЕНО: Управлінням електричних мереж, В.І. Скрипниченко

5 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, О.Д.Светелік

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч

ОЕП «ГРІФРЕ», Г.П. Хайдурова

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Міністерством палива та енергетики України, наказ № 60 від 3 лютого 2005 р.

7 НА ЗАМІНУ:

1. РД 34.20.573 Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередач (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

2. РД 34.20.583—91 Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередач (М.: СПО ОРГРЭС, 1993)

8 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2010 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Загальна частина

5.2 Облік і оцінка технічного стану об'єктів

5.3 Порядок обліку якісної оцінки об'єктів

6 Комплексна якісна оцінка технічного стану об'єктів електричних мереж напругою 0,38—6—20 кВ

6.1 Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 6—20 кВ

6.2 Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ

6.3 Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38

7 Кількісна оцінка технічного стану об'єктів

Додаток А Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ

Додаток Б Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6—20/ 0,38 кВ, РП напругою 6—20 кВ

Додаток В Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 0,38 кВ

Додаток Г Порядок ведення листків огляду (перевірки) і журналів дефектів об’єктів

Додаток Д Бланки листків огляду (перевірки) і форми журналів дефектів об’єктів

Додаток Е Форма зведеної відомості показників технічного стану розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ за станом на 31.12. __р

Додаток Ж Облік і аналіз відключень у розподільних електричних мережах напругою 6—20 кВ

Додаток И Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни Гз гр

Додаток К Принципи ймовірнісного розрахунку періодичності та обсягів капітальних ремонтів ПЛ 5

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 0,38-20 КВ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Чинний від 2005-04-04

1 Сфера застосування

1.1 Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» (далі — НД) призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.

1.2 У цьому НД викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж (далі — об'єктів) напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.

2 Нормативні посилання

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.571—96 Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету (Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану і перерахунку)

ГКД 34.20.661—2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

ГКД 34.46.501—2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації

ГКД 34.51.573—96 Расчет показателей надежности воздушных линий электропередачи на одностоечных железобетонных опорах при воздействии гололедно-ветровых нагрузок (Розрахунок показників надійності повітряних ліній електропередачі на одностоякових залізобетонних опорах під впливом ожеледево-вітрових навантажень)

ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

РГАСНТИ 44.31.31 Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,38—20 кВ и воздушных линий электропередачи 35—110 кВ Минэнерго УССР. — Киев, 1990 г. (Методичні рекомендації з обліку та аналізу технічного стану електричних мереж напругою 0,38—20 кВ і повітряних ліній електропередачі 35—110 кВ Міненерго УРСР. — Київ, 1990 р.)

Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4—20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ. — Киев, 1989 г. (Методичні вказівки з організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередачі напругою 0,4—20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6—20/0,4 кВ і розподільних пунктів 6— 20 кВ. — Київ, 1989 р.)

Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. — М.: Энергоиздат, 1985 г. (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Шосте видання, перероблене та доповнене. — М.: Енерговидав, 1985 р.)

Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. — М.: РУМ, 1986 г. (Методичні вказівки з забезпечення при проектуванні нормативних рівнів надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів. — М.: РУМ, 1986 р.)

ДСТУ 3429—96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440—96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України, затверджене наказом Міненерго України від 29.01.1999 №30

3 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому НД, та визначення позначених ними понять (ҐКД 34.20.507, ДСТУ 3440).

Відмова — подія, яка полягає в переході об'єкта з одного рівня працездатності на інший, більш низький.

Відмова ПЛ або елементів ПЛ — подія, що полягає в переході ПЛ або її елементів з одного рівня працездатності на інший, більш низький.

Вибірковий контроль — огляд обмеженої групи об'єктів із загального обсягу однотипних з метою оцінки їх технічного стану.

Дефект елемента об'єкта (далі — дефект) — кожна окрема невідповідність елемента об’єкта вимогам, установленим нормативними документами, що не призведе до негайного автоматичного або змушеного відключення об'єкта.

Електрична мережа — сукупність підстанцій, розподільних пристроїв та ліній електропередачі, що їх з'єднують, призначена для передавання і розподілу електричної енергії.

Електрична підстанція — електроустановка, призначена для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії, складена з трансформаторів чи інших перетворювачів електричної енергії, розподільних і керувальних установок і допоміжних пристроїв.

Енергопостачальна компанія/підприємство (компанія/ підприємство, що має ліцензію на передавання та постачання електроенергії) — учасник оптового ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.

Кабельна лінія електропередачі — лінія електропередачі, складена з одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях.

Капітальний ремонт — комплекс заходів і робіт, які виконуються з метою відновлення справного або працездатного стану об'єкта, включаючи їх посилення і заміну.

Лінія електропередачі — споруда, що складається з проводів або кабелів, ізоляційних елементів, утримних конструкцій та інших допоміжних пристроїв і призначена для передавання електричної енергії між двома пунктами енергосистеми з можливим проміжним відбором.

Натурний огляд — огляд і вимір об'єктів у натурних умовах із застосуванням у необхідних випадках спеціальних методів з метою виявлення в об'єктах відхилень, дефектів і пошкоджень.

Непрацездатний стан, непрацездатність — стан об'єкта, при якому він повністю не здатний виконувати потрібні функції.

Неремонтопридатний стан об’єкта — непрацездатний стан об'єкта, при якому відновлення експлуатаційних характеристик або технічно неможливо, або економічно недоцільно.

Несправний стан об'єкта, несправність — стан об'єкта, при якому він не відповідає одній або більше вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.

Оцінка технічного стану об'єктів — визначення значень показників технічних параметрів об'єктів з виявленням місць, типів, кількості дефектів і пошкоджень і причин їх появи, що впливають на здатність об'єкта виконувати свої функції в забезпеченні технологічного процесу.

Повітряна лінія електропередачі — лінія електропередачі, проводи якої підтримують над землею за допомогою опор та ізоляторів.

Пошкодження ПЛ, елементів ПЛ — порушення справного стану ПЛ, елементів ПЛ у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.

Працездатний стан, працездатність — стан об'єкта, при якому він здатний виконувати всі або частину потрібних функцій у повному або частковому обсязі.

Ремонтопридатність —властивість об'єкта, яка полягає в пристосованості до підтримання та відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування та (або) ремонту.

Ремонтопридатний стан конструкції — непрацездатний стан конструкції, при якому відновлення експлуатаційних характеристик технічно можливе та економічно доцільне.

Розподільна електрична мережа — електрична мережа, що забезпечує розподіл електричної енергії між пунктами споживання.

Справний стан об'єкта, справність — стан об'єкта, при якому він цілком відповідає всім вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.

Технічний стан об'єкта — сукупність властивостей, що характеризують у визначений момент часу відповідність об'єкта вимогам норм і умовам забезпечення технологічного процесу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online