ДСТУ EN 1915-4:2013 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму (EN 1915-4:2004+А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Авіаційна наземна техніка
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму

(EN 1915-4:2004 + А1:2009, IDT)
ДСТУ EN 1915-4:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національний авіаційний університет (НАУ) та Технічний комітет стандартизації «Експлуатація авіаційної техніки» (ТК 26)

2 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ О. Береговий, канд техн наук, В. Варюхно, канд техн наук, І. Власюк; А. Довгаль; О. Сидоренко, канд техн наук, О. Тамаргазин, канд техн наук, В. Харченко, канд техн наук (науковий керівник), С. Ясенно, канд техн наук

3 НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Мінекономрозвитку України від № 29 листопада 2013 р № 1423 з 2014-07-01

4 Національний стандарт ДСТУ EN 1915-4:20 відповідає EN 1915-4:2004 + А1:2009 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 4 Noise measurement methods and reduction (Авіаційна наземна техніка Загальні вимоги Частина 4 Методи вимірювання і зниження шуму), внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1915-4:2004 + А1:2009

1 Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Зменшення шуму

5 Умови випробування

5.1 Oбов’язкові випробування

5.2 Загальні умови випробування

5.3 Окремі експлуатаційні умови для особливих типів АНТ

6 Вимірювання рівня звукового тиску Дії під час стояння

6.1 Вимірювання на робочих місцях

6.2 Вимірювання на зовнішніх робочих місцях

6.3 Рівень фонового шуму

6.4 Кількість вимірювань

6.5 Визначення результатів випробування

6.6 Невизначеність вимірювання

7 Вимірювання рівня звукового тиску під час водіння

7.1 Вимірювання на робочих місцях

7.2 Вимірювання на зовнішніх робочих місцях

7.3 Рівень фонового шуму

7.4 Кількість вимірювань

7.5 Визначення результатів випробування

7.6 Невизначеність вимірювання

8 Визначення потужності звуку

8.1 Стаціонарне випробування

8.2 Випробування під час водіння

8.3 Розташовання мікрофона

8.4 Смуга для випробування

8.5 Кількість вимірювань

8.6 Визначення результатів випробування

8.7 Невизначеність вимірювання

9 Інформація для звіту

10 Декларування параметрів шуму

11 Перевіряння параметрів шуму

12 Інструкції та технічна документація

Додаток А Огляд типових вимог щодо вимірювання рівнів звукового тиску

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви EC 98/37/ЕС, зі змінами відповідно до Директиви EC 98/79/ЕС

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви EC 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1915-4 2004+А1:2009 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 4 Noise measurement methods and reduction (Авіаційна наземна техніка Загальні вимоги Частина 4 Методи вимірювання та зниження шуму)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 26 «Експлуатація авіаційної техніки»

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України

До стандарту внесено такі редакційні зміни

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина EN 1915» замінено на «цей стандарт» (крім додатків ZA, ZB),

— структурні елементи цього стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог націо­нальної стандартизації України,

— вилучено «Передмову» до EN 1915-4 2004+А1:2009,

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» подано «Національне пояснення», а у «Вступі» та в додатку ZA — «Національну примітку», виділені рамкою,

— текст, внесений зміною А1:2009, позначено подвійною рискою на березі сторінки,

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті,

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серп стандартів ДСТУ 3651 Метрологія Одиниці фізичних величин

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів

ВСТУП до EN 1915-4:2004 + А1:2009

Цей стандарт визначає наявність шуму як небезпеку і встановлює методи вимірювання та змен­шення рівнів шуму авіаційної наземної техніки (АНТ) Інша ціль цього стандарту, незважаючи на різноманітність АНТ, — отримати дані щодо утворення шуму, які може бути відтворено та порівняно з рівнем шуму цієї категорії устатковання Потрібно уможливити визначання та перевіряння цих даних за виправданих зусиль

Загальні стандарти щодо визначання рівнів шуму на робочих місцях та рівнів потужності звуку, випромінюваних машинами, вже існують У зв’язку зі специфікою використання ці стандарти не можуть бути застосовані безпосередньо до АНТ без доповнення щодо специфічного устатковання та робочих умов, зазначених у цьому стандарті Для деяких машин долучено режим холостого ходу, що відповідає ситуації, коли АНТ має низький рівень шуму, наприклад, під час очікування між завданнями

Цей стандарт є стандартом типу С, згідно з EN ISO 12100

Національна примітка

Комплекс пов язаних між собою стандартів

а) стандарти типу А — загальні стандарти щодо безпеки стосовно всіх машин приладів і установок

б) стандарти типу В — групові стандарти щодо безпеки стосуються окремих вимог до певних пристроїв що їх може бути використано для великої групи машин

в) стандарти типу С — стандарти щодо безпечності машин які встановлюють вимоги щодо безпечності машин конкретних видів і типів

До сфери застосування цього стандарту належать відповідне машинне устатковання і небез­пеки, небезпечні ситуації та події, що їм відповідають

Якщо положення стандарту типу С відрізняються від вимог стандартів типу А чи В, положення стандарту типу С мають перевагу над положеннями стандартів інших типів щодо устатковання, яке розробляли та виготовляли відповідно до положень стандарту типу С

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВІАЦІЙНА НАЗЕМНА ТЕХНІКА
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму

АВИАЦИОННАЯ НАЗЕМНАЯ ТЕХНИКА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Часть 4 Методы измерения и снижения шума

AIRCRAFT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GENERAL REQUIREMENTS
Part 4 Noise measurement methods and reduction

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає зменшення шуму як вимогу щодо безпеки Цей стандарт також уста­новлює методи визначення рівня звукового тиску на робочому місці, в інших визначених місцях

і рівні звукової потужності АНТ під час використання за призначеністю

Результати випробування не застосовні для визначення щоденної дози шумової навантаги на оператора

Цей стандарт призначено використовувати разом з іншими стандартами серн 1915 та від­повідними частинами стандарту EN 12312

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних до­кументів (разом зі змінами) Текст вилучено

EN 1915-1:2001 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 1 Basic safety requirements

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a workstation and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1 Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2 Technical principles (ISO 12100-2:2003)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1915-1:2001 Авіаційна наземна техніка Загальні вимоги Частина 1 Основні вимоги щодо безпеки

EN ISO 3744:1995 Акустика Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском Технічний метод на відкритій ділянці над звуковідбивальною поверхнею (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Акустика Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного маши­нами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика Шум, випромінюваний машинами й устаткуванням Вимірю­вання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених місцях Технічний метод на відкритій ділянці над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин Основні поняття, загальні принципи проектування Частина 1 Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин Основні поняття, загальні принципи проектування Частина 2 Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять, наведені в EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN 1915-1:2001, EN ISO 3744:1995, EN ISO 4871:1996, EN ISO 11201:1995 та зазначені нижче

3.1 робоче місце (operator’s position)

Місце, де перебуває оператор/водій під час нормальної роботи, наприклад місця водія та помічника, пульти керування, проходи, сходи, драбини, платформи

3.2 зовнішнє робоче місце (exteriorposition)

Місце для вимірювань, розташоване поблизу від АНТ

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online