ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища
ДОЗИМЕТРИ ТА РАДІОМЕТРИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ 7216:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (ВИДІ ЦЗ), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

РОЗРОБНИКИ: А. Бондаренко; О. Євдін; М. Кучма, канд. с.-г. наук (науковий керівник); А. Оробінський, канд. фіз.-мат. наук; В. Скакун; Ю. Тищенко, канд. геол. наук; А. Ющенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 лютого 2011 р. № 35

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація й загальні технічні вимоги

5.1 Класифікація

5.2 Основні показники і (або) характеристики (властивості)

5.2.1 Вимоги щодо призначеності

5.2.2 Вимоги щодо надійності

5.2.3 Вимоги до електромагнітної сумісності

5.2.4 Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх чинників і діяння

5.2.5 Конструктивні вимоги

5.3 Комплектність

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони навколишнього середовища

8 Марковання

9 Пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Гарантії виробника

Додаток Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ДОЗИМЕТРИ ТА РАДІОМЕТРИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
Класифікація й загальні технічні вимоги

ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДОЗИМЕТРЫ И РАДИОМЕТРЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Классификация и общие технические требования

ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS FOR RADIATION CONTROL
DOSIMETERSAND RADIOMETERS OF RADIATION CONTROL
Classification and general technical requirements

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює класифікацію та загальні технічні вимоги на дозиметри та радіометри радіаційного контролю.

1.2 Цей стандарт поширюється на прилади радіаційного контролю навколишнього середовища, що вимірюють:

— потужність експозиційної дози, потужність амбієнтного еквівалента дози, керму в повітрі, поглинену дозу в повітрі рентгенівського або гамма-випромінення;

— поверхневу густину потоку частинок альфа- або бета-випромінення.

1.3 Цей стандарт застосовують для дозиметрів і радіометрів (далі — прилади), конструкторська документація яких затверджена після 01.01.2011 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2465-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 2626-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до імпульсного магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3433-96 (ГОСТ 27.005-97) Надійність техніки. Моделі відмов. Основні положення

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3743-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів

ДСТУ 4087-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень

ДСТУ 4088-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень

ДСТУ 4089-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прямі вимірювання з багатократними спостереженнями. Методи обробляння результатів спостережень. Основні положення)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (Система стандартів щодо безпеки праці. Електробезпечність. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів)

ДСТУ ГОСТ 29075:2009 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования (ГОСТ 29075-91, IDТ) (Системи ядерного приладобудування для атомних станцій. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Вироби електронної техніки. Марковання (ГОСТ 30668-2000, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60050-161-2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 4037-1:2006 Рентгенівське та гамма-випромінення стандартні для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та визначення їх чутливості як функції енергії фотонів. Частина 1. Характеристики випромінення та методи їх створювання (ISO 4037-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 4037-2:2006 Рентгенівське та гамма-випромінення стандартні для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та визначення їх чутливості як функції енергії фотонів. Частина 2. Дозиметрія для радіаційного захисту в діапазонах енергій від 8 кеВ до 1,3 МеВ та від 4 МеВ до 9 МеВ (ISO 4037-2:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 4037-3:2006 Рентгенівське та гамма-випромінення стандартні для калібрування дозиметрів і вимірювачів потужності дози та визначення їх чутливості як функції енергії фотонів. Частина 3. Калібрування просторових та індивідуальних дозиметрів і вимірювання їх чутливості як функції енергії та кута падання (ISO 4037-3:1999, IDТ)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDТ)

ГОСТ 8.087-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Установки поверочные дозиметрические фотонного и электронного излучений. Методы и средства поверки (Державна система забезпечення єдності вимірювання. Установки повірочні дозиметричні фотонного та електронного випромінення. Методи та засоби повіряння)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпечність. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність техніки. Склад та загальні правила задавання вимог щодо надійності)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність техніки. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробовувань на надійність)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 17225-85 Радиометры загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами. Общие технические требования и методы испытаний (Радіометри забрудненості поверхонь альфа- та бета-активними речовинами. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности (Знак радіаційної небезпеки)

ГОСТ 23088-80 Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний (Вироби електронної техніки. Вимоги щодо пакування, транспортування та методи випробовування)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 25935-83 Приборы дозиметрические. Методы измерения основных параметров (Прилади дозиметричні. Методи вимірювання основних параметрів)

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия (Засоби вимірювання іонізувальних випромінень. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения (Сумісність технічних засобів вимірювання, контролю та керування промисловими процесами електромагнітна. Тривкість до електромагнітних завад. Загальні положення)

ГОСТ 29074-91 Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования (Апаратура контролювання радіаційної обстановки. Загальні вимоги)

ГОСТ 29191-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість щодо електростатичних розрядів. Технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустрійні від обладнання інформаційної техніки. Норми та методи випробовування)

ГОСТ 29254-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Апаратура вимірювання, контролювання та керування технологічними процесами. Технічні вимоги та методи випробовування на завадостійкість)

НРБУ-97 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України

ОСПУ-2005 Державні санітарні правила. «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені наказом МОЗ України від 02 лютого 2005 р. № 54 та зареєстровані в Мінюсті України 20 травня 2005 р. за № 552/10832.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 НП 306.1.02/1.034-2000 Нормы и правила по ядерной и радиационной безопасности. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (Норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки. Загальні положення щодо убезпечення атомних станцій).

2 НП 306.5.02/3.035-2000 Нормы и правила по ядерной и радиационной безопасности. Требования по ядерной и радиационной безопасности к информационным и управляющим системам, важным для безопасности атомных станций (Норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо убезпечення інформаційних та керувальних систем, важливих для безпеки атомних станцій).

3 Руководство по выражению неопределенности измерения. Перевод с английского под редакцией В. А. Слаева. — С-Пб, 1999 (Настанова з вираження невизначеності вимірювання. Переклад з англійської під редакцією В. А. Слаєва. — С-Пб, 1999).

4 СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання).

5 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.

6 International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU Report 47, Bethesda, MD, 1992 (Вимірювання еквівалентної дози від зовнішнього фотонного та електронного випромінення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online