ДСТУ 7044:2009 Вироби хлібобулочні. Правила приймання, методи відбирання проб, методи визначання органолептичних показників і маси виробів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
Правила приймання, методи відбирання проб,
методи визначання органолептичних
показників і маси виробів

ДСТУ 7044:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хлібобулочні та макаронні вироби» (ТК 153) спільно з ЦКВЛ Укоопспілки, Всеукраїнською асоціацією пекарів

РОЗРОБНИКИ: Л. Білічак; М. Бондар; Г. Кулічкін (науковий керівник); О. Погоріла; Т. Пшенична; Г. Рябець; Б. Шестопалов, канд. екон. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 червня 2009 р. № 233

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5667-65)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

5 Методи відбирання проб

6 Методи визначання органолептичних показників

7 Методи визначання маси

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

10. Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
Правила приймання, методи відбирання проб,
методи визначання органолептичних показників і маси виробів

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
Правила приемки, методы отбора проб,
методы определения органолептических показателей и массы изделий

BAKERY PRODUCTS
Rules of accepting, methods of selecting samples,
methods of defining organoleptic indexes and mass products

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вироби хлібобулочні і встановлює правила їх приймання, методи відбирання проб для визначання органолептичних, фізико-хімічних показників, стану паковання і маркування та методи визначання органолептичних показників і маси виробів.

Вимоги щодо безпеки викладено у розділах 8 та 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека, загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны СБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання вибірок штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 2120, а також:

3.1 представницька вибірка

Визначена кількість одиниць пакування або не упакованих виробів хлібобулочних, яку відібраної з однієї партії для контролювання і яка достатньо відображає властивості цієї партії виробів хлібобулочних

3.2 точкова проба

Кількість виробів хлібобулочних, відібраних від представницької вибірки одночасно для отримання об'єднаної проби

3.3 об'єднана проба

Проба, що складається з декількох точкових проб

3.4 лабораторна проба

Визначена кількість виробів хлібобулочних, яку відібрано від об'єднаної проби для лабораторних досліджень продукції.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online