ДСТУ 8561:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання а-, в-,...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ,
ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної
хроматографії високороздільної здатності.
Вимірювання α-, β, ϒ-, δ-токоферолів

ДСТУ 8561:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут кормів Національної академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: Б. Каменщук; О. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Н. Петриченко, канд. с-г. наук; Л. Здор; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник); Н. Пирин

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 194 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Готування розчинів для випробування

6 Відбирання проб

7 Готування проби

8 Вимірювання

9 Опрацювання результатів вимірювання

10 Контролювання похибки

11 Оформлення результатів вимірювання

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії
високороздільної здатності. Вимірювання α-, β, ϒ-, δ-токоферолів

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛНОРАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ, ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания витамина Е методом жидкостной хроматографии
высокоразделительной способности. Измерение α-, β, ϒ-, δ-токоферолов

ANIMAL FEEDING STUFFS, RAW MATERIAL FOR FABRICATION
COMPLETE RATION MIXTURES, FAECES OF ANIMAL
Determination of vitamin e by high-performance liquid chromatography
measurement α-, β, ϒ- and δ-tocopherols

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вітаміну Е (а-токоферолу) в кормах для тварин, комбікормах, комбікормовій сировині, концентрованих сумішах, сировині для виготовлення повнораціонних сумішей та виділеннях тварин методом рідинної хроматографії високороздільної здатності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ 7972:2015 Риба та рибні продукти. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови) (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні умови та методи випробування

ГОСТ 4.320-85 СПКП. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 596-89 Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия (Натрій сірчистий (натрію сульфід). Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їхнього перероблення. Правила приймання, органолептичні методи оцінення якості, методи відбирання проб для лабораторних випробувань)

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия (Спирт ізопропіловий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Метод отбора проб (Комбікорми, сировина. Метод відбирання проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки й жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний (Борошно тваринного походження. Методи випробування)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия (Гідрохінон (парадиоксі-бензол). Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд й устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без установленого часу очікування)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (с измененями) ((Внутрішній водопровід і каналізація будівель) (зі змінами))

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентилювання та кондиціювання)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online