ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФОНОДОКУМЕНТИ ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
Технічні вимоги

ДСТУ 4447:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України; Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного

РОЗРОБНИКИ: О. Володіна, канд. біол. наук (керівник розробки); Я. Пількевич; Н. Щербакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 серпня 2005 р. № 201

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до будівель архівів

5 Вимоги до комплексу приміщень архіву

6 Забезпечення збереженості фонодокументів під час їх надходження на державне зберігання

7 Забезпечення збереженості фонодокументів під час зберігання

8 Забезпечення збереженості фонодокументів під час користування

9 Контроль технічного стану фонодокументів

10 Консерваційно-профілактичне оброблення та реставрація документів. Переведення інформації на інший носій

11 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Рекомендації щодо дезінфікування біоушкоджених фонодокументів

Додаток Б Види основних фізико-механічних дефектів фонодокументів на магнітній стрічці

Додаток В Види основних фізико-механічних дефектів грамофонних оригіналів

Додаток Г Види основних фізико-механічних дефектів грамофонних платівок

Додаток Д Види основних дефектів фонодокументів біологічного та хімічного характеру

Додаток Е Види основних електроакустичних дефектів фонодокументів на магнітній стрічці

Додаток Ж Види основних електроакустичних дефектів грамофонних оригіналів і грамофонних платівок.

Додаток И Картка обліку технічного стану фонодокумента на магнітній стрічці завширшки 6,25 мм

Додаток К Картка обліку технічного стану фонодокумента грамофонного запису

Додаток Л Акт технічного стану магнітної фонограми

Додаток М Бібліографія

ВСТУП

У цьому стандарті реалізовано норми Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і «Про пожежну безпеку».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФОНОДОКУМЕНТИ ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
Технічні вимоги

ФОНОДОКУМЕНТЫ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА
Технические требования

PHONODOCUMENTS THE RULES FOR STORAGE OF NATIONAL ARCHIVAL FUNDS
Technical requirements

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на оригінали та копії на правах оригіналу фонодокументів, а саме:

— магнітного запису на стрічці завширшки 6,25 мм;

— грамофонного запису на металевих та пластмасових дисках (грамофонні оригінали, грамофонні платівки);

— магнітного перезапису звукової інформації до кінодокументів на стрічці завширшки 35 мм і 16 мм.

Стандарт не поширюється на фонодокументи, виготовлені способом оптичного запису на кіноплівці, способом фонографічного запису на порожнистому циліндрі з воскоподібної маси, способом механічного запису на фотографічному матеріалі. Стандарт не поширюється також на страхові копії фонодокументів і на фонодокументи на дискових носіях.

Стандарт установлює технічні вимоги до:

— умов зберігання фонодокументів: будівель, архівосховищ і робочих приміщень;

— дотримання температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режимів;

— пакування фонодокументів;

— комплексу заходів щодо забезпечування збереженості фонодокументів під час приймання та готування до зберігання, під час зберігання, організування користування й транспортування;

— порядку організування контролювання технічного стану;

— організування проведення консерваційно-профілактичних та реставраційних робіт та переведення інформації на інший носій;

— організування безпеки зберігання фонодокументів.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для архівних установ, що зберігають документи Національного архівного фонду.

Для архівних установ, що зберігають архівні документи, які не входять до складу Національного архівного фонду і не підлягають державному реєструванню, вимоги цього стандарту — рекомендовані.

Вимоги цього стандарту необхідно враховувати під час проектування, будівництва, оснащування та експлуатування будівель архівів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», введено в дію Постановою Верховної Ради України від 13.12.01 № 2888—111

Закон України «Про пожежну безпеку», введено в дію Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-ХІІ

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені МОЗ України від 09.07.97 № 201

ДСТУ 2041-92 (ГОСТ 12796-93) Сердечник для намотування магнітної стрічки завширшки 6,30 мм. Технічні умови

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2737-94 Записування та відтворення інформації. Терміни та визначення

ДСТУ 2813-94 Носії магнітного запису. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3467-96 (ГОСТ 1908-97) Папір конденсаторний. Загальні технічні умови

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення

НАПБ А.01.001—95 Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію 01.09.95 наказом МВС України від 22.06.95 № 400

НАПБ Б.01.006-2003 Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 09.07.2003 №569/5890

НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, введено в дію 08.12.97 наказом МВС України від 20.11.97 № 779

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, утвержденные МВД СССР 27.02.86 (Визначення категорій приміщень і споруд щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки, затверджені МВС СРСР 27.02.86)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстровані у Міністерстві юстиції України від 10.02.98 № 93/2533

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці України від 21.06.2001 p., №272

ГОСТ 7.48-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Основні терміни та визначення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия (Формалін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия (Вапно хлорне. Технічні умови)

ГОСТ 4097-78 Коробки для кинопленок, магнитных лент и фильмовых материалов. Технические условия (Коробки для кіноплівок, магнітних стрічок і фільмових матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживацької тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8910-75 Приборы для измерения длины киноленты. Расчетные шаги перфорации. Передаточные числа (Прилади для вимірювання довжини кінострічки. Розрахункові кроки перфорації. Передаткові числа)

ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плоский склеєний. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 20283-89 Бумага обложечная. Технические условия (Папір обкладинковий. Технічні умови)

ГОСТ 21717-76 Сердечники для намотки магнитных лент. Технические условия (Осердя для намотування магнітних стрічок. Технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online