ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального  використання ресурсів
ГІДРОСФЕРА. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДИ
Терміни та визначення

ДСТУ 3041-95

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1995

Чинний від 01.07.1996

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі використання та охорони води, які застосовуються в науці, техніці та на виробництві.

Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Терміни-синоніми наведені після стандартизованого терміна як довідкові і не є стандартизованими.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

Короткою формою терміна є частина стандартизованого терміна, не взята в круглі дужки, а також абревіатура чи словосполучення на її основі.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

Недопустимі до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою "Нд".

У стандарті, як довідкові, наведено відповідники стандартизованих термінів німецькою (de), англійською (еn), французькою (fr) та російською (ru) мовами.

У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1 охорона [захист] води

Система заходів, спрямованих на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження води

de

Wasserschutz

еn

water protection

fr

protection des eaux

ru

охрана [защита] вод

Система мер, направленных на предотвращение, ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод

2 норми якості води

Установлені значення показників якості води, дотримання яких забезпечує потреби конкретних видів водокористування

de

Wassergütenomen

еn

standards of water quality

fr

normes de qualité des eaux

ru

нормы качества воды

Установленные значения показателей качества воды, соблюдение которых обеспечивает необходимые условия для водопользования и охраны здоровья населения

3 правила охорони води

Установлені вимоги, які регламентують діяльність людини з метою дотримання норм охорони води

de

Wasserschutzregeln

еn

guidance on water protection

fr

regies dе protection des eaux

ru

правила охраны вод

Установленные требования, регламентирующие деятельность человека в целях соблюдения норм охраны вод

4 водний об’єкт

Зосередження природних вод на поверхні суші чи в літосфері, яке має характерні форми поширення і риси гідрологічного режиму та належить до природних ланок кругообігу води

de

Gewässer

еn

water body

fr

objet d’eau

ru

водный объект

Сосредоточение природных вод на поверхности суши или в земной коре, которое имеет характерные формы распределения и черты гидрологического режима и принадлежит к природным звеньям круговорота воды

5 стан водного об'єкта

Кількісний і якісний показники відповідності критеріям природного стану водного об'єкта або критеріям водокористування

de

Gewässerzustand

еn

condition of water body

fr

etat de 1’objet d’eau

ru

состояние водного объекта

Количественный и качественный показатель соответствия критериям естественного состояния водного объекта или критериям водопользования

6 моніторинг води

Спостереження за станом природної води та його оцінка

de

Gewässermonitoring

еn

water monitoring

fr

monitoring d’eau

ru

мониторинг вод

Слежение за состоянием природных вод и его оценка

7 регулювання якості води

Дія щодо чинників, що впливають на стан водного об'єкта, з метою дотримання норм якості води

de

Wassergüteregulierung

еn

water quality control

fr

reglage de qualile des eaux

ru

регулирование качества воды

Воздействие на факторы, влияющие на состояние водного объекта, с целью соблюдения норм качества воды

8 пункт контролю якості води водойм або водотоків

Місце на водоймі або водотоці для проведення комплекса робіт з метою отримання даних щодо якості води, призначених для наступного узагальнення і подання узагальненої систематичної інформації споживачам

de

Punkt der Wassergüteprüfung

еn

water quality check point

fr

point d’examination de qualite d’eau

ru

пункт контроля качества воды водоемов или водотоков

Место на водоеме или водотоке, в котором осуществляется комплекс работ для получения данных о качестве воды, предназначенных для последующего обобщения во времени и пространстве и представления щенной систематической информации заинтересованным организациям

9 показник складу і властивостей води

Фізичні, хімічні, бактеріологічні та гідробіологічні характеристики води, згідно з якими роблять висновок щодо її якості шляхом порівняння з нормами якості води

de

Index der Wasserzusammensetzung und Wassеreigenschaften

еn

index of water composition and properties

fr

index de la composition et des proprietes d’eau

ru

показатель состава и свойств воды

Физические, химические, бактериологические и гидробиологические характеристики воды, по которым судят о ее качестве путем сравнения с нормами качества воды

10 лімітуюча ознака шкідливості

Одна з ознак шкідливості хімічних речовин, що забруднюють атмосферне повітря, воду, грунт, яка визначає їхній переважний негативний вплив і характеризується найменшим значенням ефективної-неефективної концентрації

de

Limitkennzahl der Stoffschädlichkeit im Wasser

еn

limiting harmful index in water

fr

indice limitatif de nocivite dans d’eau

ru

лимитирующий признак вредности вещества в воде

Признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде из числа рассмотренных признаков вредности

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online