ДСТУ 8166:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту вітаміну D методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання холекал...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ,
ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначання вмісту вітаміну D методом рідинної
хроматографії високороздільної здатності.
Вимірювання холекальциферолу (D3)
і ергокальциферолу (D2)

ДСТУ 8166:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: Б. Каменщук; О. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Н. Петриченко, канд. с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник)

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Сутність методу

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Готування розчинів для проведення випробовування

6 Відбирання проб

7 Готування проби

8 Порядок проведення вимірювання

9 Опрацьовування результатів вимірювань

10 Контроль похибки

11 Оформлювання результатів вимірювання

12 Вимоги щодо безпеки

13 Охорона довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН.
Визначання вмісту вітаміну D методом рідинної хроматографії високороздільної
здатності. Вимірювання холекальциферолу (D3) і ергокальциферолу (D2)

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛНОРАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ, ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ.
Определение содержания витамина D методом жидкостной хроматографии
высокоразделительной способности. Измерение холекальциферола (D3)
и эргокальциферола (D2)

ANIMAL FEEDING STUFFS, RAW MATERIAL FOR FABRICATION
COMPLETE RATION MIXTURES, FAECES OF ANIMAL.
Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography -
Measurement of cholecalciferol (D3) and ergocalciferol (D2)

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод для визначення масової концентрації вітаміну D у кормах, сировині для виготовлення повнораціонних сумішей та виділеннях тварин. Вітамін D3 (холекальциферол) і D2 (ергокальциферол) є різновидностями вітаміну D, до того ж перший міститься переважно у продуктах тваринного, а другий — рослинного походження.

У більшості кормів вітамін D зазвичай міститься у формі холекальциферолу, вітаміну D3. Вітамін D2, ергокальциферол, іноді присутній у кормах для тварин, збагачених вітамінами, і також може бути визначений, дотримуючись вимог цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови) (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовування)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Хапати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 596-89 Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия (Натрій сірчистий (натрій сульфід). Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їхнього перероблення. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробовувань)

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия (Спирт ізопропіловий. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Метод отбора проб (Комбікорми, сировина. Метод відбирання проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки й жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний (Борошно тваринного походження. Методи досліджень)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия (Гідрохінон (парадіоксі- бензол). Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи досліджень)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без установленого часу очікування)

ДБН 8.2.5-28:2008 Природне і штучне освітлення

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСанПІН «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць»

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАОП 1.3.10-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораторіях (Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online