ДСТУ 4941:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначення вмісту жиру

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ,
КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ТА М’ЯСО-РОСЛИННІ

Методи визначення вмісту жиру

 ДСТУ 4941:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСІІОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Зубарева (науковий керівник); І. Мазуренко, канд. техн. наук; Т. Морозова; С. Нікітіна; М. Сулакова; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.21-89 та ГОСТ 26183-84)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Гравіметричний метод з екстрагуванням жиру сумішшю хлороформу та етилового спирту

6 Гравіметричний метод з екстрагуванням жиру бензином

7 Рефрактометричний метод

8 Метод визначання жиру за Сокслетом

9 Оформлювання результатів

10 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів визначення масової частки жиру за гравіметричним методом з екстрагуванням сумішшю хлороформу та етилового спирту

Додаток Б Форма журналу результатів визначення масової частки жиру за гравіметричним методом з екстрагуванням жиру бензином.

Додаток В Форма журналу результатів визначення масової частки жиру за рефлектометричним методом

Додаток Г Форма журналу результатів визначення масової частки жиру за методом Сокслета

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ,
КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ТА М’ЯСО-РОСЛИННІ
Методи визначення вмісту жиру

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ,
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ И МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Методы определения жира

PRODUCTS OF FRUITS AND VEGETABLES PROCESSING,
CANNED MEAT AND MEAT-VEGETABLE MIXTURES
Methods for determination of fat content

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти перероблення фруктів та овочів, на м’ясні та м’ясо-рослинні консерви і встановлює методи визначання масової частки жиру.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4025-83 Мясорубки бытовые. Технические условия (М'ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7031-75 Песок кварцевый для тонкой керамики (Пісок кварцовий для тонкої кераміки)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9793-74 Продукты мясные. Методы определения влаги (Продукти м’ясні. Методи визначання вологи)

ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20469-95 Электромясорубки бытовые. Технические условия (Електром’ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 22551-77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия (Пісок кварцовий, молоті піщаник, кварцит та жильний кварц для скляної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки. Методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання. Методи відбирання проб)

ГОСТ 26377-84 Растворители нефтяные. Обозначение (Розчинники нафтові. Позначення)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробки плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування)

ГОСТ 27853-88 Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, отбор проб (Овочі солені та квашені, плоди та ягоди мочені. Приймання, відбирання проб)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 28741-90 Продукты питания из картофеля. Приемка, подготовка проб и методы испытаний (Продукти харчові з картоплі. Приймання, готування проб та методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online