ДСТУ 4990:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту афлатоксинів В1, В2, G1, G2 методом рідинної хроматомас-спектрометрії

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Визначення вмісту афлатоксинів B1, В2, G1, G2
методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4990:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ: Т. Дубінченко; В. Загурський; С. Олійнічук, д-р техн. наук; І. Писарева, канд. хім. наук; Є. Писарев, канд. хім. наук (науковий керівник); Г. Тємєртєй

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 травня 2008 р. № 154

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Метод вимірювання

6 Вимоги щодо безпеки

7 Готування до вимірювання

8 Визначання вмісту афпатоксинів B1, В2, G1, G2 у зерні, зернобобових та продуктах їх перероблення

9 Обробляння результатів вимірювання

10 Оформлювання результатів вимірювання

11 Контролювання похибки та якості результатів вимірювання

Додаток А Фізико-хімічні характеристики афпатоксинів B1, В2, G1, G2

Додаток Б Процедура оцінювання придатності силікагелю

Додаток В Параметри хроматографування (приклад)

Додаток Г Параметри іонізування, детектування, хроматограма та мас-спектри (приклад)

Додаток Д Форма протоколу випробування

Додаток Е Код продукції (код ДКПП)

Додаток Ж Бібліографія

ДСТУ 4990:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Визначення вмісту афлатоксинів B1, В2, G1, G2
методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Определение содержания афлатоксинов B1, В2, G1, G2
методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии

CEREALS, LEGUMINOUS AND PROCESSED PRODUCTS
Method for determination of aflatoxins B1, В2, G1, G2
by liquid chromatomass-spectrometry

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на метод рідинної хроматомас-спектрометрії із застосовуванням мас-спектрометричного детектора для визначання масової частки афлатоксинів B1, В2, G1, G2 у зерні, зернобобових та продуктах їх перероблення.

1.2 Діапазон визначання масової частки афлатоксинів B1, В2, G1, G2 становить від 1 мкг/кг до 20 мкг/кг продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб в процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ iSO 8258-2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики

ДСТУ ISO 14718:2006 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1 методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину B1 та суми афлатоксинів B1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 1027-67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия. (Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3117-78 Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Амоній оцтовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5848-73 Кислота муравьиная. Технические условия (Кислота мурашина. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 14193-95 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия (Монохлорамін ХБ технічний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования (Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online