ДСТУ ISO 14005:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження (ISO 14005:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи екологічного управління
НАСТАНОВИ
ЩОДО ГНУЧКОГО ПІДХОДУ ДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ДСТУ ISO 14005:2020
(ISO 14005:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 грудня 2020 р. № 449 з 2021-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14005:2019 Environmental management systems — Guidelines for a flexible approach to phased implementation (Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14005:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни стосовно організації та лідерства

3.2 Терміни стосовно планування

3.3 Терміни стосовно підтримування та функціювання

3.4 Терміни стосовно оцінювання дієвості та поліпшення

3.5 Інші терміни

4 Переваги гнучкого поетапного підходу

5 Основи системи екологічного управління

5.1 Основні положення

5.2 Лідерство та зобов’язання

5.3 Планування, орієнтоване на середовище організації

5.4 Функціювання

5.5 Оцінювання дієвості

5.6 Поліпшення

5.7 Діяльність та процеси, спрямовані на підтримування

6 Поетапний підхід

6.1 Загальні положення

6.2 Визначення запланованих результатів етапу

6.3 Оцінювання стану СЕУ

6.4 Вибирання сфер для поліпшення СЕУ

6.5 Аналізування прогалин

6.6 Планування та запровадження поліпшень СЕУ

6.7 Перевірення та аналізування досягнень

Додаток А (довідковий) Використання матриці досконалості для запровадження СЕУ

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) «Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14005:2019 (версія en) «Environmental management systems — Guidelines for a flexible approach to phased implementation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 82 «Охорона довкілля».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 14005:2015, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 14005:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

—долучено довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

МСП — малі та середні підприємства (small- and medium-sized enterprises (SMEs));

СЕУ — система екологічного управління (environmental management system (EMS)).

ВСТУП до ISO 14005:2019

Організації стикаються з великою кількістю проблем, спричинених погіршенням стану природного середовища внаслідок діяльності людини. Зокрема, забруднення впливає на використання водних ресурсів, атмосферного повітря та земельних ділянок; витрати на сировину та енергію все більше змінюються через неефективне використання та нестачу непоновлюваних ресурсів; крім того, збитки від штормів, повеней чи посух збільшуються внаслідок підвищення глобальних температур і зміни клімату.

Ці проблеми призводять до значного впливу на бізнес і суспільство. Регуляторні органи, споживачі, клієнти, місцева громадськість та інші заінтересовані сторони вимагають від організацій запевнення в тому, що вони керують своїми взаємодіями з довкіллям відповідально та що їхня діяльність, продукція і послуги не спричиняють шкідливого впливу на довкілля.

Системний підхід до екологічного управління надає засоби для керування бізнес-ризиками та демонструє високий рівень зобов'язань щодо охорони довкілля. Це дає змогу організаціям реагувати на потреби й очікування заінтересованих сторін. Бізнес-переваги формалізованої системи екологічного управління (далі — СЕУ) охоплюють ефективніше використання ресурсів, зменшення негативного впливу на довкілля, краще дотримання правових вимог та поліпшення стосунків із замовниками.

Багато організацій уже користуються формалізованою СЕУ. Але багато організацій, особливо малі й середні підприємства (далі — МСП), не мають офіційної системи і тому втрачають переваги, які може принести підвищена формальність. Системний підхід до екологічного управління може забезпечити довгостроковий успіх та забезпечити сталий розвиток. Це охоплює захист довкілля, послаблення потенційного несприятливого впливу екологічних умов на організації, сприяння виконанню обов’язкових для дотримання відповідності вимог, підвищення екологічної ефективності, запобігання ненавмисному переміщенню впливів на довкілля на іншу стадію життєвого циклу, досягнення фінансових та експлуатаційних вигод і підтримування обмінювання інформацією з відповідними заінтересованими сторонами.

Повна реалізація СЕУ у всій організації водночас може виявитись важкою, і залежить від наявності персоналу та інших ресурсів. Поетапний підхід дає змогу організаціям розробляти свою СЕУ поступово.

Поетапний підхід сприяє отриманню низки переваг. Організації можуть легко оцінити, як час і гроші, вкладені в СЕУ, скуповуються. Вони можуть розробити систему, яка відповідає їхнім потребам, даючи можливість їм запроваджувати таку систему у власному темпі залежно від наявних людських та фінансових ресурсів. Такий підхід може допомогти організаціям побачити, як поліпшення екологічного управління допомагає зменшити витрати, продемонструвати дотримання правових вимог, покращити відносини із громадськістю та задовольнити очікування заінтересованих сторін.

Цей документ показує, як організації можуть впроваджувати СЕУ, використовуючи поетапний підхід з тим, щоб у кінцевому підсумку забезпечити відповідність вимогам ISO 14001. Кожний етап охоплює шість послідовних стадій. Кількість етапів гнучка. Це дає змогу організаціям визначити сферу застосування, тобто діяльність, продукцію та послуги, охоплені СЕУ, а також досягти досконалості СЕУ відповідно до своїх цілей та наявних ресурсів.

Поетапний підхід можна, наприклад, розпочати із проекту, орієнтованого на конкретний екологічний аспект, зокрема використання енергії чи природних ресурсів. Його також може бути використано для задоволення потреб певної заінтересованої сторони, зокрема вимог замовника, або для розв’язання конкретної проблеми, наприклад, демонстрування відповідності правовим вимогам. СЕУ можна поступово розширювати, застосовуючи більшу кількість етапів, наприклад, охоплювати більше екологічних аспектів, задовольняти всі відповідні потреби та очікування заінтересованих сторін на системній основі або поліпшувати екологічні характеристики поза межами дотримання правових вимог.

Матриця досконалості, наведена в додатку А, є засобом для вимірювання прогресу запровадження СЕУ. Вона корисна для відстеження досягнення екологічних цілей організації та пов’язаних з ними переваг і забезпечення ефективного використання фінансових та людських ресурсів.

Структура матриці досконалості містить рядки, що відповідають різним елементам СЕУ, які визначено розділами ISO 14001:2015. У стовпцях указують п’ять рівнів досконалості. Кожен елемент може бути розроблено поступово від рівня досконалості 1 до повної досконалості на рівні 5. У цій точці елемент має задовольняти вимоги відповідного розділу ISO 14001:2015.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
НАСТАНОВИ ЩОДО ГНУЧКОГО ПІДХОДУ
ДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
GUIDELINES FOR A FLEXIBLE APPROACH
TO PHASED IMPLEMENTATION

Чинний від 2021-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови щодо поетапного підходу до розроблення, запровадження, підтримування та поліпшення системи екологічною управління (далі — СЕУ), яку організації, зокрема малі та середні підприємства (далі — МСП), можуть прийняти для підвищення своїх екологічних характеристик.

Поетапний підхід забезпечує гнучкість, що дає змогу організаціям розробляти свою СЕУ у власному темпі, протягом кількох етапів, відповідно до власних обставин. Кожний етап складається із шести послідовних стадій. Досконалість системи в кінці кожного етапу можна охарактеризувати, використовуючи п’ятирівневу матрицю досконалості, наведену в додатку А.

Цей стандарт застосовний до будь-якої організації незалежно від її поточних екологічних характеристик, характеру діяльності чи місця її виконання.

Поетапний підхід дає змогу організації розробити систему, яка в кінцевому підсумку відповідає вимогам ISO 14001.

Настанови не охоплюють тих елементів конкретних систем, які виходять за межі ISO 14001, і їх не призначено для тлумачення вимог ISO 14001.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті нормативних посилань немає.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online