ДСТУ ISO 14008:2020 Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів (ISO 14008:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРОШОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВІВ
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ
З НИМИ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ

ДСТУ ISO 14008:2020
(ISO 14008:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 501 з 2021–12–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14008:2019 Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects (Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ ISO 14008:2020

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14008:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Впливи на довкілля та екологічні аспекти

3.2 Екологічна економіка

4 Принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Принципи

5 Планування грошового оцінювання

5.1 Загальні положення

5.2 Ціль грошового оцінювання та сторони, для яких призначають його результати (цільова аудиторія)

5.3 Особливі умови визначення впливу на довкілля чи екологічного аспекту

5.4 Населення, чиї бажання та інтереси враховують

5.5 Складові охопленої загальної економічної вартості

5.6 Метод грошового оцінювання

6 Вимоги та процедури грошового оцінювання

6.1 Загальні положення

6.2 Складові ринкової ціни

6.3 Методи виявлених переваг

6.4 Методи встановлених переваг

6.5 Перенесення вартості

6.6 Коригування грошової одиниці та базового року

6.7 Зважування витрат і вигод

6.8 Дисконтування

6.9 Аналізування невизначеності та чутливості

7 Встановлення відповідності грошових вартостей впливів на довкілля з пов’язаними екологічними аспектами

8 Перевірення якості

9 Звітування

Додаток А (довідковий) Блок-схема застосування цього стандарту

Додаток B (довідковий) Оцінювання подібностей під час перенесення вартості. Приклад послуг недеревинних лісових екосистем

Додаток C (довідковий) Застосування грошового оцінювання у межах економіки добробуту

Додаток D (довідковий) Приклад формату бази даних

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або змодифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14008:2020 (ISO 14008:2019, IDT) «Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14008:2019 (версія en) «Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 82 «Охорона довкілля».

Цей стандарт розроблено вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 14008:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— виправлено друкарські помилки, а саме:

1) у визначенні 3.2.12 посилання «(3.2.4)» замінено на «(3.2.5)» та «(3.2.5)» — на «(3.2.6)»;

2) у розділі 7 останню примітку пронумеровано як «Примітка 3»;

— на рисунку D.1 вилучено примітку як таку, що стосується тільки англомовного видання цього стандарту і не стосується національного;

— до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або змодифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ГП — готовність платити (willingness to pay; WTP);

ГПК — готовність прийняти компенсацію (willingness to accept compensation; WTA);

ТВВ — традиційна вкладена вартість (traditional embedded value).

Додатки А, B, C, D та НА — довідкові.

ВСТУП до ISO 14008:2019

Приватні та громадські організації стикаються з ризиками та можливостями, пов’язаними зі сприятливими чи несприятливими впливами на довкілля та відповідними екологічними аспектами своєї діяльності. Грошове оцінювання цих впливів на довкілля та пов’язаних з ними аспектів допомагає організації розробляти більш стійкі бізнес-моделі та практики. Використання грошового оцінювання не означає, що гроші є єдиним показником вартості.

Цей стандарт призначено для всіх організацій, які бажають виконати дослідження для грошового оцінювання чи проаналізувати, узагальнити або використовувати результати. Організації часто володіють досвідом оцінювання принаймні деяких екологічних аспектів і впливів на довкілля, спричинених їх діяльністю, у фізичних одиницях. Для того, щоб врахувати цю інформацію у подальших рішеннях, корисно визначити грошову вартість цих впливів на довкілля та/або пов’язаних з ними екологічних аспектів. Грошова вартість дає змогу порівнювати різні екологічні проблеми, екологічні проблеми з іншими проблемами, а також установлювати баланс їхніх переваг і недоліків. Це корисно, наприклад, для визначення стратегій організації та залучення інвестицій, проектування продукції та послуг, управлінського обліковування, оцінювання дієвості, екологічного моніторингу та звітування, дотримання правових вимог або вимог екологічної політики та природоохоронного регулювання.

Методи грошового оцінювання визначають грошову вартість змін у довкіллі, а не абсолютну вартість довкілля.

Цей стандарт підтримує методи екологічного управління та методи управління ризиками, такі як аналізування витрат і вигод, оцінювання ризиків та життєвого циклу.

Основна призначеність стандарту — підвищити обізнаність щодо грошового оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів із забезпеченням його порівнянності та прозорості. Він демонструє вигоди, які методи грошового оцінювання надають користувачам. Для досягнення цієї мети важливим є стандартизоване та прозоре документування методів, даних та припущень, використовуваних для отримання грошової вартості. Множинність грошових вартостей, методів визначення грошової вартості та етичні міркування, пов’язані з грошима, вимагають ретельного розгляду та розсудливого обмінювання інформацією.

У цьому стандарті подано основні положення, що охоплюють принципи, вимоги та настанови щодо грошового оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів, побудовані на підставі принципів економіки добробуту. Методи грошового оцінювання, подані у цьому стандарті, можна також використовувати для оцінювання фактичного або потенційного впливу на природний капітал, наприклад, абіотичні ресурси, біорозмаїття, екосистеми та послуги екосистеми. Оцінений вплив може бути обумовлений екологічними аспектами та залежністю організацій від умов довкілля. Вплив на довкілля може позначитися на запасах та якості природного капіталу, змінюючи супутні потоки вигод (зокрема для здоров’я людини).

У цьому стандарті основну увагу зосереджено на методах оцінювання, а не на методах формування витрат. Це означає, що вимоги та настанови щодо оцінювання витрат подано лише в тому разі, якщо витрати використовують як міру грошової вартості.

У цьому стандарті багато методичних вимог чи рекомендацій призначено для людей, які оцінюють грошову вартість. Дотримання цих вимог та рекомендацій забезпечує належну практику грошового оцінювання. Вимоги у розділі щодо звітності можуть допомогти тим, хто використовує грошові вартості, оцінити якість дослідження, пов’язаного з грошовим оцінюванням.

У цьому стандарті розглянуто планування грошового оцінювання (див. розділ 5), саме грошове оцінювання (див. розділ 6), спосіб установлення зв’язку між впливом на довкілля, який оцінюють у грошовому виразі, та пов’язаними з ним екологічними аспектами (див. розділ 7), перевірення якості грошового оцінювання (див. розділ 8) та звітування (див. розділ 9).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРОШОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ

MONETARY VALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS
AND RELATED ENVIRONMENTAL ASPECTS

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано методологічну основу грошового оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів. Вплив на довкілля охоплює вплив на здоров’я людини, на те, що створене людиною, та на природне середовище. Екологічні аспекти охоплюють використання природних ресурсів і викиди (скиди).

Методи грошового оцінювання, наведені у цьому стандарті, може бути використано також для кращого розуміння залежностей організацій від умов довкілля.

Під час планування грошового оцінювання враховують заплановане використання результатів, але саме використання виходить за межі цього стандарту.

У цьому стандарті грошове оцінювання — це спосіб вираження вартості в загальній одиниці для використання у порівняннях різних екологічних проблем, екологічних проблем з іншими проблемами, а також для встановлення балансу їхніх переваг і недоліків. Грошова вартість, яку має бути визначено, охоплює деякі або всі величини, відображені в понятті загальної економічної вартості. Застосовано антропоцентричний підхід, який стверджує, що природне середовище має вартість, оскільки забезпечує користь (комфорт) для людини. Грошові вартості, які згадано у цьому стандарті, — це економічні показники, застосовувані для встановлення балансу переваг і недоліків розподілу альтернативних ресурсів, а не абсолютні величини.

У цьому стандарті формування витрат чи обліковування не розглянуто, хоча деякі методи оцінювання у своїй назві мають термін «витрати». У цьому стандарті також не розглянуто розроблення моделей, що пов’язують екологічні аспекти із впливом на довкілля.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті посилань на нормативні документи немає

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online