Наказ від 28.10.2020 № 765 Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2020

м. Київ

N 765

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2021 р. за N 3/35625

Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за N 225/31677, що додаються.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Арсен АВАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН

Т. в. о. Голови Державної
 регуляторної служби України

Олег МІРОШНІЧЕНКО

Т. в. о. Голови Державної
 служби України з питань праці

Віталій САЖІЄНКО

Міністр розвитку економіки, торгівлі
 та сільського господарства України

Ігор ПЕТРАШКО

Голова СПО об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
28 жовтня 2020 року N 765

ЗМІНИ
 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

1. У розділі I:

1) підпункт 1 пункту 3 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 2 - 4 вважати відповідно підпунктами 1 - 3;

2) абзаци четвертий та п'ятий пункту 5 виключити.

У зв'язку із цим абзаци шостий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;

3) у пункті 6:

в абзаці третьому після слів "ВВП - вогнегасник водопінний" доповнити словами "(у тому числі аерозольний)"

абзац четвертий виключити.

У зв'язку із цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці шостому слова "(для ВВПА - в грамах)" виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова "загального призначення" виключити;

в абзаці другому слова "спеціального призначення" виключити;

2) у підпункті 6 абзацу другого пункту 10 слова "(крім газового та ВВПА)" замінити словами "(крім вогнегасників, у яких індикатор тиску не передбачено виробником)".

3. У розділі IV:

1) підпункт 5 пункту 2 після слів "під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей" доповнити словами ", крім випадків використання для гасіння вогню на одежі та носимих речей на людині";

2) пункт 3 після слів ", потрібно здійснювати вогнегасником з навітряного боку" доповнити словами та цифрами "та з безпечної відстані до осередку пожежі, але не менше ніж 1,5 метра.";

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Під час застосування вогнегасника, придатного для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно дотримуватися рекомендацій, зазначених у паспорті на вогнегасник.";

4) абзац перший пункту 9 доповнити другим реченням такого змісту: "Забороняється триматися за розтруб вогнегасника.".

4. Розділ VI викласти в такій редакції:

"VI. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників

1. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників як елементів протипожежного захисту об'єкта слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками.

2. Вогнегасні речовини повинні відповідати вимогам (залежно від призначення) ДСТУ EN 615:2017 "Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)" (EN 615:2009, IDT), ДСТУ EN 1568-1:2018 (EN 1568-1:2018, IDT) "Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню", ДСТУ EN 1568-2:2018 (EN 1568-2:2018, IDT) "Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню", ДСТУ EN 1568-3:2018 (EN 1568-3:2018, IDT) "Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню", ДСТУ EN 1568-4:2018 (EN 1568-4:2018, IDT) "Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню", ДСТУ 3958:2015 "Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування" та ДСТУ 5092:2008 "Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)".

3. Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єкта є:

1) категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою виробничих, складських та лабораторних приміщень;

2) клас можливої пожежі;

3) придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та відповідність умовам його експлуатації;

4) вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу за ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань", ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) "Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги", ДСТУ EN 3-7:2014 "Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань" (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT) та ДСТУ EN 1866-1:2014 "Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань" (EN 1866-1:2007, IDT)";

5) захищувана площа;

6) до використання допускаються вогнегасники з конкретним типом (маркою) вогнегасної речовини, з якою вогнегасник має підтвердження відповідності вимогам національних стандартів згідно з пунктом 4 цього розділу.

Класи пожеж визначено в ДСТУ EN 2:2014 "Класифікація пожеж" (EN 2:1992, EN 2:1992/A1:2004, IDT).

Категорія будинків, приміщень та зовнішніх установок виробничого і складського призначення за вибухопожежною або пожежною небезпекою визначається відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".

4. Якщо на об'єкті можливі осередки пожеж різних класів, слід обирати вогнегасники окремо для кожного класу пожежі або віддавати перевагу більш універсальному вогнегаснику. При виборі таких вогнегасників їх мінімальна кількість має дорівнювати більшому значенню, що отримане для кожного класу пожежі окремо.

5. За потреби використання різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності за класом пожежі, характерної для цього об'єкта. Коефіцієнти ефективності вогнегасників за їх вогнегасною здатністю щодо гасіння модельних вогнищ пожеж класів А та В наведено в додатку 9 до цих Правил. Наприклад, порошковий вогнегасник ВП-9 для пожежі класу В, що має коефіцієнт ефективності 13, можна замінити на два вогнегасники - порошковий ВП-6 (має коефіцієнт ефективності 8) та водопінний ВВП-6 (має коефіцієнт ефективності 5), які мають сумарний коефіцієнт ефективності 13.

6. Об'єкти різного призначення оснащуються переносними вогнегасниками, перелік яких наведено в додатку 10 до цих Правил, та пересувними вогнегасниками, перелік яких наведено в додатку 11 до цих Правил.

7. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, у тому числі підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше, а в разі площі поверху більше 100 м2 кількість вогнегасників приймаються з розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м2 площі підлоги.

Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше:

на 20 м2 площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;

на 50 м2 площі підлоги в приміщеннях архівів, машзалів, бібліотек, музеїв.

8. Приміщення площею менше ніж 20 м2, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносним газовим вогнегасником ВВК-2.

9. Для захисту квартир багатоквартирних житлових будинків і будинків індивідуальної забудови слід використовувати переносні вогнегасники з розрахунку один водяний (ВВ-5, ВВ-6) чи водопінний (ВВП-6) або один порошковий (ВП-2, ВП-3) вогнегасник на одну квартиру або на один будинок індивідуальної забудови.

Як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях, будинки та приміщення, зазначені в пунктах 7, 8 цього розділу та абзаці першому цього пункту, також можуть оснащуватися вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.

10. Для захисту приміщень від пожеж, пов'язаних з горінням речовин, які застосовуються для приготування їжі (рослинні або тваринні масла і жири), слід використовувати переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожежі класу F з розрахунку один вогнегасник на одне окреме робоче місце.".

5. У додатках до Правил:

1) у додатку 3 слова "Ідентифікаційний номер працівника" замінити словами "ЄРДПОУ";

2) примітку до додатка 7 викласти в такій редакції:

"Примітка. Як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях, гаражі та автомайстерні можуть оснащуватися вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.";

3) примітку до додатка 8 викласти в такій редакції:

"Примітка. Як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях класів A, B та F (якщо підтверджено паспортом та/або експлуатаційною документацією) з діапазоном температур експлуатації (встановленим виробником), у разі дотримання умов його зберігання безпосередньо до моменту використання, можуть оснащуватися вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.";

4) у відмітці до додатка 9 слова та цифри "пункт 3 розділу VI" замінити

словами та цифрами "пункт 5 розділу VI";

5) у додатку 10:

у відмітці слова та цифри "пункт 4 розділу VI" замінити словами та

цифрами "пункт 6 розділу VI";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях, будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, квартири багатоквартирних житлових будинків та будинки індивідуальної забудови, виробничі і складські будинки та приміщення промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні місця можуть оснащуватися вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.";

6) у відмітці до додатка 11 слова та цифри "пункт 4 розділу VI" замінити словами та цифрами "пункт 6 розділу VI".

Т. в. о. генерального директора
 Директорату цивільного захисту,
 запобігання виникненню надзвичайних
 ситуацій та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ України

Василь СКАКУН

БУДСТАНДАРТ Online