ДСТУ EN 1804-2:2010 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри (EN 1804-2:2001+A1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машини для підземних гірничих робіт
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ШАХТНИХ МЕХАНІЗОВАНИХ КРІПЛЕНЬ
Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри

(EN 1804-2:2001 +А1:2010, IDТ)
ДСТУ EN 1804-2:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134); Дер­жавне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експе­риментальний Інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (ДП «ДондІпровуглемаш»)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гайсинович, П. Пронін (науковий керів­ник), І. Чеверда

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 1804-2:2010 відповідає EN 1804-2:2001+А1:2010 Machines for underground mines — Safety requirements for hydraulic powered roof supports — Part 2: Power set legs and rams (Машини для підземних гірничих робіт Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри) і внесений з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1804-2:2001+А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік видів небезпек

5 Вимоги щодо безпеки

6 Перевіряння вимог щодо безпеки

7 Інформація для користувача

Додаток А Випробування для перевіряння вимог щодо безпеки

Додаток В Перелік випробувань

Додаток ZA Зв’язок між європейським стандартом та основними вимогами Директиви нового підходу 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які наведено у ДСТУ EN 1804-2:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1804-2:2001 +А1:2010 Machines for underground mines — Safety requirements for hydraulic powered roof supports — Part 2: Power set legs and rams (Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 134 «Вироби вугільного машинобуду­вання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— текст зміни А1:2010 виділено подвійною рискою на березі;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— уведено національний додаток НА з переліком національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам;

— позначення одиниць фізичних величин приведено у відповідність до ДСТУ 3651.0-97;

— виправлено редакційні помилки англомовного тексту стандарту, а саме:

у пункті 3.5.2 — посилання «3.5.2 EN 1804-1» замінено на «3.5.1 EN 1804-1»;

у таблиці В.2. — посилання на рисунки «А.1.1» і «А.1.2» замінено відповідно на «А.1» і «А.2».

EN складається з наведених нижче частин із загальною назвою Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень

Частина 1. Секції;

Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри;

Частина 3. Системи гідравлічного керування;

Частина 4. Системи електрогідравлічного керування1*.

Цей стандарт є Частиною 2 національного стандарту ДСТУ EN 1804, у якому встановлено ви­моги безпеки до гідравлічних стояків та циліндрів.

Додатки А і В є обов’язковими.

Цей стандарт містить Бібліографію.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1804-2:2001+А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN 1070.

У розділі «Сфера застосування» наведено види небезпек, що можуть виникнути під час екс­плуатування кріплень.

Під час розробляння (або складання) стандарту передбачалося, що:

— кріпленням має керувати лише навчений І компетентний персонал;

— елементи кріплення, до яких не висунуто особливих вимог:

a) розроблено і розраховано згідно з вимогами загального машинобудування;

b) є складовими частинами надійних механічних конструкцій;

c) не мають дефектів;

— елементи кріплення перебувають у робочому стані;

— відбулися домовленості між споживачем і виробником щодо умов експлуатування кріплення.

На стадії розробляння.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ШАХТНИХ МЕХАНІЗОВАНИХ КРІПЛЕНЬ
Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ШАХТНЫМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ КРЕПЯМ
Часть 2. Гидравлические стойки и цилиндры

MACHINES FOR UNDERGROUND MINES
SAFETY REQUIREMENTS FOR HYDRAULIC POWERED ROOF SUPPORTS
Part 2. Power set legs and rams

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки стосовно гідравлічних стояків та циліндрів (далі — гідростояки та гідроциліндри), що їх експлуатують в умовах, зазначених виробником або його уповно­важеним представником.

Цей стандарт поширюється на гідростояки, гідроциліндри механізованих кріплень та домкрати пересування з механічним розсуненням, внутрішніми клапанами та захисними пристроями, ущільнюва­чами, гідравлічними з'єднаннями (до першого рукава чи клапана типу В, див. частину 3) та їхніми точка­ми підйому, за винятком захисних труб та покривів, зовнішніх клапанів, а також гідравлічних та електро­гідравлічних систем керування.

Примітка. Деякі елементи кріплення використано з інших частин цього стандарту.

Цей стандарт поширюється на гідростояки та гідроциліндри для застосування за температури від мінус 10 °С до 60 °С.

Цей стандарт визначає і установлює:

— потенційні види небезпек, що можуть виникати під час експлуатування гідростояків та гідро­циліндрів;

— місця та умови експлуатування, що можуть створювати цю небезпеку;

— небезпечні ситуації, що можуть заподіяти шкоду здоров’ю або життю обслуговувального пер­соналу.

У цьому стандарті наведено методи зниження можливості виникнення таких небезпечних ситуацій.

Перелік видів небезпек наведено у розділі 4.

Цей стандарт поширюється на гідростояки та гідроциліндри кріплень, які виготовлено й доправ­лено користувачам після його публікації.

Цей стандарт не установлює додаткових вимог до:

— особливо корозійних середовищ;

—  небезпечних ситуацій, що виникають під час транспортування, монтування та демонтування секцій кріплень;

— небезпечних ситуацій, що виникають під час землетрусу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цьо­го стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 287-1 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels

EN 288-1 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 1: General rules for fusion welding

EN 288-2 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 2: Welding procedure specification for arc welding

EN 288-3 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels

EN 292-2:1991 + A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1804-1:2001 Machines for underground mines — Safety requirements for hydraulic powered roof supports — Part 1: Support units and general requirements

EN 1804-3 Machines for underground mines — Safety requirements for hydraulic powered roof supports — Part 3: Hydraulic control systems

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

prEN 13463-1:1999 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic methodology and requirements

ISO 7745:1989 Hydraulic fluid power — Fire-resistant (FR) fluids — Guidelines for use

EURONORM 103:1971 Microscopic determination of the ferrite or austenitic grain size of steels.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 287-1 Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі EN 288-1 Процедури зварювання металевих матеріалів. Технічні умови та затвердження. Частина 1. Загальні вимоги до зварювання плавленням

EN 288-2 Процедури зварювання металевих матеріалів. Технічні умови та затвердження. Частина 2. Технічні умови на дугове зварювання

EN 288-3 Процедури зварювання металевих матеріалів. Технічні умови та затвердження. Частина 3. Випробовування зварних швів за дугового зварювання

EN 292-2:1991+А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1804-1:2001 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 1. Секції

EN 1804-3 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 3. Системи гідравлічного керування

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 2. Методи випробовувань

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробування на удар по Шарпі. Частина 1. Методи випробування

prEN 13463-1:1999 Неелектричне устатковання для потенційно вибухонебезпечних атмосфер. Частина 1. Основна методологія та вимоги

ISO 7745:1989 Приводи гідравлічні. Вогнестійкі рідини (FR). Настанови щодо використовування

EURONORM 103:1971 Мікроскопічне визначання розміру феритного або аустенітного зерна сталей.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 729-3 Quality requirements for welding — Fusion welding of metallic materials — Part 3: Standard quality requirements

2 EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

3 Luxembourg Report: Safety and Health Commission for the Mining and Other Extractive Industries.

Requirements and tests applicable to fire-resistant hydraulic fluids used for power transmission and control (hydrostatic and hydrokinetic). Seventh edition 3.3.94. Document №: 4746/10/91 EN Luxembourg April 1994.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 729-3 Вимоги щодо якості зварювання. Зварювання металевих матеріалів плавленням. Час­тина 3. Стандартні вимоги до якості

EN ISO 9001 Система управління якістю. Вимоги

Люксембурзький Звіт: Комісія з питань безпеки та здоров’я у вугільній та інших добувних галу­зях промисловості.

Вимоги та випробування, які застосовують до вогнестійких робочих рідин, що використовують для передавання енергії та керування (гідростатичного та гідродинамічного). Сьоме видання 3.3.94. До­кумент № 4746/10/91 EN Люксембург, квітень 1994.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online