ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистический контроль. Процедуры отбора для проверки по количественному признаку. Часть 3. Планы удвоенного отбора для последовательной проверки партий, определенных границей принятия к...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
ПРОЦЕДУРИ ВИБИРАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ЗА КІЛЬКІСНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 3. Плани подвійного вибирання
для послідовної перевірки партій,
визначених межею прийняття якості
Загальні технічні вимоги
(ISO 3951-3:2007, IDT)

ДСТУ ISO 3951-3:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України і Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник); Р. Ямненко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2009 р. № 471 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3951-3:2007 Sampling procedures for inspection by variables — Part 3: Double sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 3951-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 3951-3:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи та скорочені познаки

5 Межа прийняття якості (МПЯ)

6 Правила перемикання для звичайної, посиленої та послабленої перевірок

7 Зв'язок з ISO 2859-1

8 Захист граничної якості

9 Планування

10 Вибір між кількісною та якісною ознаками

11 Обрання методу

12 Вибір між планами одиничного та подвійного відбирання

13 Обрання рівня перевірки та МПЯ

14 Обрання плану вибирання

15 Підготовчі дії

16 Стандартні процедури одновимірного методу «s»

17 Стандартні процедури одновимірного методу «σ»

18 Процедура проведення неперервної перевірки

19 Нормальність і викиди

20 Документування

21 Застосування правил перемикання

22 Припинення та відновлення перевірки

23 Перемикання між методами «s» і «σ»

Додаток А Стандартні процедури багатопараметрового методу «s» для подвійного вибирання з незалежними якісними характеристиками

Додаток В Стандартні процедури багатопараметрового методу «σ» для подвійного вибирання з незалежними якісними характеристиками

Додаток С Стандартні процедури багатопараметрового комбінованого методу «s» і «σ» для подвійного вибирання з незалежними якісними характеристиками

Додаток D Розміщення тексту стосовно основних характеристик

Додаток Е Оцінювання відсотка невідповідності процесу

Додаток F Плани одиничного вибирання за методом «s» і за Формою k, які підходять до відповідних планів одиничного вибирання за якісною ознакою

Додаток G Плани одиничного вибирання за методом «σ» і за Формою k, які підходять до відповідних планів одиничного вибирання за якісною ознакою

Додаток Н Середні розміри вибірок для подвійного вибирання за кількісною ознакою: метод «s»

Додаток І Ризик виробника за методом «s»

Додаток J Табульовані робочі характеристики для планів подвійного вибирання з відомим стандартним відхиленням процесу

Додаток К Відношення СРВ планів подвійного вибирання за звичайної перевірки до розміру вибірки відповідного одиничного плану вибирання за кількісною ознакою

Додаток L Відношення СРВ планів подвійного вибирання за кількісною ознакою до СРВ відповідних планів за якісною ознакою

Додаток М Методологія плану

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3951-3:2007 Sampling procedures for inspection by variables — Part 3: Double sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт вміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO 3951» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— з «Передмови» до «Національного вступу» долучено тільки те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

ISO 2854, ISO 2859-1, ISO 3534-1, ISO 3534-2, ISO 3951-1, ISO 3951-2, ISO 5479, ISO 5725-2, ISO 7870, ISO 8258 та ISO 9000:2005, на які є посилання в цьому стандарті, чинні в Україні як національні стандарти, перелік яких наведено у національному додатку НА.

ISO 3951 складається з таких частин під загальною назвою «Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою»:

— Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги.

— Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги.

— Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги.

— Частина 5. Плани послідовного вибирання, визначені межею прийняття якості, для перевірки за кількісною ознакою (за відомого значення стандартного відхилення).

Ще одна частина знаходиться на стадії розроблення:

— Частина 4. Процедури оцінювання заявлених рівнів якості.

ВСТУП до ISO 3951-3:2007

Перевірка за кількісною ознакою предметів з відсотком невідповідності, як описано у цьому стандарті, охоплює кілька можливих способів, поєднання яких призводить до того, що виклад може виявитися достатньо складним для користувача:

а) процедури для невідомого стандартного відхилення процесу (метод «s») або процедури, де стандартне відхилення процесу спочатку невідоме, а далі оцінене із задовільною точністю, чи відоме з самого початку перевірки (метод «σ»);

b) одинична прийнятна межа або подвійні прийнятні межі з роздільним, комбінованим чи комплексним контролем;

с) звичайна перевірка, посилена перевірка чи послаблена перевірка;

d) плани Форми k та плани Форми р*;

е) одинична якісна характеристика (одновимірний випадок) або число непов’язаних між собою якісних характеристик (багатовимірний незалежний випадок).

Текст упорядковано таким чином, щоб простіші процедури можна було застосовувати без обов’язкового розуміння складніших процедур. Основний текст цього стандарту обмежено одномірним випадком. Багатовимірні незалежні випадки розглянуто окремо в додатку А для методу «s», додатку В для методу «σ» та додатку С для процедур поєднаних методів «s» та «σ». Додаток D полегшує користування основним текстом стандарту, спрямовуючи користувача на розділи й таблиці, що стосуються будь-яких одновимірних ситуацій, з якими він може зіткнутися; у додатку розглянуто лише розділи 16, 17, 21, 22 і 23, але, у будь-якому випадку необхідно спершу прочитати розділи з 1 до 15 та з 18 до 20.

Цей стандарт доповнює плани подвійного вибирання та процедури ISO 2859-1. У випадку, коли це визначено відповідальним органом, можна посилатися на обидва стандарти ISO 2859-1 та ISO 2859-3, у технічних вимогах до продукту, контракті, інструкціях з перевіряння чи інших документах, а сформульовані там положення треба контролювати. Тому «відповідальний орган» може бути зазначено в одному з цих документів.

В усіх частинах ISO 3951:

— абревіатурі МПЯ відповідає «межа прийняття якості», а не «рівень прийняття якості», з тим, щоб точніше відображати її функцію;

— процедури подано для випадку, коли стандартне відхилення процесу невідоме (метод «s»), та для випадку, коли можна припустити, що воно відоме (метод «σ»);

— плани вибирання обрано так, що їхні криві робочої характеристики максимально відповідають кривим з відповідних планів одиничного вибирання з ISO 2859-1;

— наведено лише необхідний мінімум статистичної теорії (її заплановано в подальшому навести у настановах до процедур вибирання для перевірки за кількісною ознакою);

— текст, карти та таблиці, які носять лише інформативний характер, винесено за можливості до додатків.

У жодній з частин наведені методи не ґрунтуються на розмірі вибірки, внаслідок наявності й поширення зараз комп’ютерів і калькуляторів з функціональною клавішею обчислення стандартного відхилення. Дані для вибіркового приймального контролю за кількісною ознакою часто отримати важче, ніж дані для контролю за якісною ознакою, і за методу «з» використання цих даних ефективніше.

ІSО 3951-1 обмежено випадком однієї нормально розподіленої якісної характеристики з одним класом невідповідності, воно охоплює випадок комбінованого контролю подвійних прийнятних меж.

В ІSО 3951-2 наведено зрозуміліший підхід щодо планів одиничного вибирання за кількісною ознакою, що охоплює процедури для роздільного та комплексного контролю подвійних прийнятних меж. У ньому наведено процедури для багатьох незалежних якісних характеристик та/чи багатьох МПЯ.

В ІSО 3951-3 наведено плани подвійного вибирання за кількісною ознакою, які в середньому забезпечують суттєві заощадження зусиль під час перевірки порівняно з планами одиничного вибирання за кількісною однакою. Заощаджують під час першого вибирання з партії, перевіряючи випадкову вибірку, яка типово приблизно на 40 % менше, ніж вибірка за відповідним планом одиничного вибирання. Якщо отримані результати перевірки задовольняють приймальному критерію, одразу приймають рішення щодо прийняття партії без подальших перевірок. Альтернативно, якщо результати перевірки задовольняють критерію неприйнятності, одразу вирішують не приймати партію без подальшої перевірки. Отже, коли якість дуже хороша або дуже погана, заощадження зусиль під час перевірки можуть становити близько 40 %. Лише коли результати перевірки за першою вибіркою двозначні, вибирають другу випадкову вибірку такого самого розміру; рішення щодо прийняття партії тоді приймають, поєднуючи результати першої та другої вибірок і визначаючи, чи задовольняють вони другому приймальному критерію.

Цей стандарт не має на меті містити усі необхідні положення контракту. За його коректне застосування відповідальність несуть користувачі ДСТУ ISO 3951-3:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕДУРИ ВИБИРАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ЗА КІЛЬКІСНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної
перевірки партій, визначених межею прийняття якості
Загальні технічні вимоги

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ
Часть 3. Планы удвоенного отбора для последовательной
проверки партий, определенных границей принятия качества
Общие технические требования

STATISTICAL CONTROL
SAMPLING PROCEDURES FOR INSPECTION
BY VARIABLES
Part 3. Double sampling schemes indexed by acceptance
quality limit for lot-by-lot inspection

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює систему вибіркового приймального контролю для планів подвійного вибирання для перевірки за кількісною ознакою відсотка невідповідності. Цю систему визначено в термінах межі прийняття якості (МПЯ).

Ціль методів, встановлених цим стандартом, — гарантувати, що партії прийнятної якості мають високу ймовірність прийняття, а також, що ймовірність неприйняття низькоякісних партій, наскільки можливо, висока. Цього досягають за допомогою правил перемикання, які забезпечують:

— автоматичний захист споживача (за допомогою перемикання на посилену перевірку чи припинення вибіркової перевірки), який повинен фіксувати погіршення якості, та

— спонукання (за розсудом відповідального органу) до зменшення вартості перевірки (за допомогою перемикання до вибірки меншого розміру), якщо досягнуто стійкої високої якості.

У цьому стандарті прийнятність партії, явно або неявно, визначають за оцінюванням відсотка невідповідних предметів у процесі, ґрунтуючись на одній чи двох випадкових вибірках предметів з партії.

Цей стандарт першочергово застосований у таких випадках:

a) коли процедуру перевірки має бути застосовано до неперервної серії партій окремих продуктів, які постачено одним виробником, за застосування одного виробничого процесу; якщо виробників або виробничих процесів кілька, цей стандарт застосовують до кожного з них окремо;

b) коли окремі предмети продукції мають одну якісну характеристику (для кількох якісних характеристик див. довідкові додатки А, В та С);

c) коли якісну характеристику вимірюють відносно неперервної шкали;

d) коли похибкою вимірювань можна знехтувати (тобто зі стандартним відхилення, що становить не більше ніж 10 % від стандартного відхилення відповідного процесу);

e) коли продукція стабільна (за статистичним контролем), і якісну характеристику розподілено, принаймні, до близького наближення, згідно з нормальним розподіленням;

f) коли існує адміністративна можливість вибрати й перевірити другу вибірку;

g) коли контрактом чи стандартом встановлено верхню прийнятну межу U, нижню прийнятну межу L чи обидві вони для якісної характеристики. Предмет вважають задовільним, якщо його виміряна якісна характеристика х задовольняє відповідну з таких нерівностей:

1) x ≥ L (тобто нижню прийнятну межу не порушено);

2) х ≤ U (тобто верхню прийнятну межу не порушено);

3) X ≥ L і х ≤ U (тобто ні нижню, ні верхню прийнятні межі не порушено).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування у цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3534-1 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability

ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей

ISO 3534-2:2006 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика.

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online