ДСТУ 7272:2012 Лазеры газовые. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛАЗЕРИ ГАЗОВІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 7272:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України, Технічний комітет стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

РОЗРОБНИКИ: Л. Грищенко (науковий керівник), К. Мунтян

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354 з 2013-03-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24428-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Комплектність

8 Правила приймання

9 Методи контролювання (випробовування, вимірювання)

10 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

11 Настанови з експлуатування

12 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛАЗЕРИ ГАЗОВІ
Загальні технічні умови

ЛАЗЕРЫ ГАЗОВЫЕ
 Общие технические условия

GAS LASERS
General specification

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні умови на газові лазери, призначені для використання як джерело когерентного випромінення в оптичному діапазоні спектра в різних пристроях виробничо-технічної та побутової призначеності.

Цей стандарт поширюється також на складові частини лазера (за винятком активного елемента) — за самостійного постачання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2380-94 Лазери і пристрої управління лазерним випромінюванням. Терміни та визначення

ДСТУ 2470-94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3009-95 Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час експлуатації

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 3942-2000 (ГОСТ 27.506-2000) Надійність техніки. Плани випробувань для контролю середнього наробітку до відмови (на відмову). Частина 2. Дифузійний розподіл

ДСТУ 4171-2003 Маркування електричного обладанання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (ІЕС 61293:1994, MOD)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпечність. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Вироби електронної техніки. Маркування

ДСТУ ГОСТ ЕН 12626:2007 Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення

ДСТУ EN 457-2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 457:1992, IDT)

ДСТУ EN 842-2001 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996, IDT)

ДСТУ EN 981-2001 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ІЕС 60825-1:2004 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачеві (ІЕС 60825-1:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 60825-4:2003 Безпечність лазерних виробів. Частина 4. Лазерні захисні пристрої (ІЕС 60825-4:1997, IDT)

ДСТУ ІЕС 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

ДСТУ ISO 10531:2006 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Випробування вантажних одиниць на стійкість (ISO 10531:1992, IDT)

ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичні прилади. Лазери і лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки

ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий (ЄСКД. Порядок застосування покупних виробів)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до контролювання на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до контролювання)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения (ССБП. Електробезпечність. Терміни та визначення)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения (ССБП. Лазерна безпека. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до контролювання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні пристрої на напругу понад 1000 В. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електроустатковання й електроустановки змінного струму з напругою 3 кВ та вище. Загальні методи випробовування електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды (Частоти для акустичних вимірювань. Переважні ряди)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Затискачі уземлювальні й познаки уземлення. Конструкція та розміри)

ГСТУ 3-29-150-96 Надійність виробів Мінмашпрому. Розрахування комплектів запасних елементів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online