ДСТУ ISO 8423:2010 Статистический контроль. Планы последовательного выборочного контроля для проверки процента несоответствий по количественному признаку с известным стандартным отклонением (ISO 8423:2008, ID...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
ПЛАНИ ПОСЛІДОВНОГО
ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ
ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ ВІДСОТКА
НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ЗА КІЛЬКІСНОЮ
ОЗНАКОЮ З ВИЗНАЧЕНИМ
СТАНДАРТНИМ ВІДХИЛОМ
(ISO 8423:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8423:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень» (НТК статистичних досліджень) і Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник); Т. Яковенко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 28 грудня 2010 р. № 632 з 2012-07-01

3 Національний стандарт "відповідає ISO 8423:2008 Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation) (Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 8423-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 8423:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Принципи виконання планів послідовного вибіркового контролю для перевіряння за кількісною ознакою

6 Вибирання плану вибіркового контролю

7 Виконання плану послідовного вибіркового контролю

8 Приклади

9 Таблиці

Додаток А Додаткова інформація

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8423:2008 Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation) (Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту для узгодження її з вимогами національної стандартизації України та чинними стандартами на таку: «Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом»;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографію» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— з «Передмови» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— виправлено помилки оригіналу: у таблиці А. 1 змінено значення ns для QCR = 31,5 і QPR = 0,630 з 5 на 3; для QCR = 31,5 і QPR = 2,00 з 7 на 4;

— долучено національний додаток НА, що містить перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

ВСТУП до ISO 8423:2008

Від сучасних виробничих процесів часто очікують, що їхня якість сягатиме настільки високих рівнів, що кількість невідповідних елементів обчислюватимуть у одиницях на мільйон. Але для реалізації таких сподівань широко застосовувані плани вибіркового приймального контролю за якісною ознакою, такі, як подані у стандарті ISO 2859-1, вимагають недопустимо великих розмірів вибірок. Якщо можливо застосовувати плани вибіркового приймального контролю за кількісною ознакою, які подано в ISO 3951-1, розміри вибірок можуть бути значно меншими. Однак, і особливо для приймального контролю продукції дуже високої якості, розміри вибірок все одно є завеликими. У таких випадках виникає потреба застосовувати стандартизовані статистичні процедури з найменшим можливим розміром вибірки. Плани послідовного вибіркового контролю є єдиними статистичними процедурами, що задовольняють цю потребу. Математично було доведено, що серед усіх можливих планів вибіркового контролю з подібними статистичними властивостями, плани послідовного вибіркового контролю мають найменший середній розмір вибірки.

Основною перевагою планів послідовного вибіркового контролю є зменшення середнього розміру вибірки. Середній розмір вибірки є середнім значенням усіх розмірів вибірки, що можуть трапитися під час застосування плану вибіркового контролю для певної партії або рівня якості процесу. У разі застосування планів послідовного вибіркового контролю середній розмір вибірки буде меншим ніж у разі застосування планів одиничного вибіркового контролю за умови однакових робочих характеристик.

Інші чинники, які треба враховувати, такі:

а) Cкладність

Контролерам легше помилитися у розумінні правил планів послідовного вибіркового контролю, ніж у розумінні простих правил планів одиничного вибіркового контролю.

b) Змінний обсяг перевіряння

Оскільки фактична кількість елементів, які перевірятимуть у конкретній партії, заздалегідь невідома, застосування планів послідовного вибіркового контролю призводить до різноманітних організаційних труднощів. Наприклад, планування перевіряльних операцій може бути досить, складним завданням.

с) Труднощі під час відбирання елементів для вибірки

Якщо отримання вибіркових елементів є складним, то перевага у зменшенні середнього розміру вибірки у разі застосування планів послідовного вибіркового контролю може бути зведена до нуля через збільшення вартості відбирання.

d) Тривалість перевіряння

Якщо на перевіряння однієї одиниці продукції потрібно багато часу й одночасно можна перевіряти кілька одиниць, то плани послідовного вибіркового контролю забирають набагато більше часу ніж відповідні плани одиничного вибіркового контролю.

е) Різна якість товарів у партії

Якщо партія складається з двох або кількох підпартій, що надійшли від різних постачальників, і якщо якість товарів із цих підпартій може суттєво відрізнятися, то відбирання репрезентативної вибірки для плану послідовного вибіркового контролю є значно складнішим ніж для відповідного плану одиничного вибіркового контролю.

Баланс між перевагами меншого середнього розміру вибірки та зазначеними вище недоліками веде до висновку, що плани послідовного вибіркового контролю придатні лише в тому разі, коли перевіряння однієї одиниці продукції потребує більших витрат ніж перевіряння вибірки.

Вибір між планом одиничного вибіркового контролю та планом послідовного вибіркового контролю потрібно зробити перед початком перевіряння партії. Під час перевіряння партії не дозволено переходити від одного типу вибіркового контролю до іншого, оскільки робочі характеристики плану можуть суттєво змінитися, якщо поточні результати перевіряння впливають на вибір критерію прийняття.

Хоча застосування планів послідовного вибіркового контролю є в середньому більш економічно доцільним, ніж застосування відповідних планів одиничного вибіркового контролю, під час перевіряння окремої партії може виявитись, що висновок про прийняття або неприйняття зроблено запізно через те, що сукупний дрейф (статистичне значення, яким визначають прийняття партії) протягом тривалого періоду часу перебуває між приймальним та бракувальним значеннями. У графічному методі це відповідає хаотичному росту ламаної кривої, яка залишається в області невизначеності.

Щоб уникнути цього недоліку, задають деякі обмежувальні значення до початку перевіряння партії (чи процесу). Якщо сукупний розмір вибірки досягає обмежувального значення до визначення прийнятності партії, перевіряння припиняють. Прийняття або неприйняття партії (чи процесу) визначають, використовуючи обмежувальні значення приймального та бракувального чисел.

Для планів послідовного вибіркового контролю загального використовування обмеження зазвичай є відхилом від їхнього передбаченого використовування і спотворює їхні робочі характеристики. Проте у цьому стандарті робочі характеристики планів послідовного вибіркового контролю визначено з урахуванням обмеження, тому воно є невід’ємною частиною запропонованих планів вибіркового контролю.

Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння за якісною (альтернативною) ознакою наведено також в ISO 3951-5. Однак принципи побудови цих планів суттєво відрізняються від наведеного в цьому стандарті. Плани вибіркового контролю згідно з ISO 3951-5 розроблено як доповнення до наведеної в ISO 3951-1 системи вибіркового контролю стандарту для перевіряння за якісною ознакою, що є аналогом системи приймального вибіркового контролю для перевіряння за якісною ознакою з ISO 2859-1. Тому їх потрібно застосовувати для перевіряння неперервних послідовностей партій, достатньо довгих, щоб можна було отримати ефект від застосування методів переключання з серії стандартів ISO 3951. Використовування правил перемикання є єдиним засобом забезпечення посиленого захисту споживача (за допомогою установленого критерію для вибіркового перевіряння чи припинення вибіркового перевіряння), коли використовують плани послідовного вибіркового контролю згідно з ISO 3951-5. Однак за певних обставин виникає нагальна потреба у суворому контролюванні таких значень, як ризик виробника і ризик споживача. Це відбувається, наприклад, коли відбирання виконують для регламентних цілей, щоб засвідчити якість виробничих процесів або перевірити гіпотези. У таких випадках окремі плани вибіркового контролю, вибрані з ISO 3951-5, можуть бути непридатними для використання. Плани вибіркового контролю, наведені в цьому стандарті, призначено для того, щоб задовольнити такі специфічні вимоги.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ПЛАНИ ПОСЛІДОВНОГО ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ
ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ ВІДСОТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
ЗА КІЛЬКІСНОЮ ОЗНАКОЮ З ВИЗНАЧЕНИМ
СТАНДАРТНИМ ВІДХИЛОМ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПЛАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОЦЕНТА НЕСООТВЕТСТВИЙ
ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ С ИЗВЕСТНЫМ
СТАНДАРТНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ

STATISTICAL CONTROL
SEQUENTIAL SAMPLING PLANS FOR INSPECTION
BY VARIABLES FOR PERCENT NONCONFORMING
KNOWN STANDARD DEVIATION

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає плани послідовного вибіркового контролю та методики перевіряння окремих елементів за кількісною ознакою.

Плани визначено в термінах точки ризику виробника та точки ризику споживача. Тому їх можна застосовувати не лише для вибіркового приймального контролю, а й для більш загальних цілей перевіряння простих статистичних гіпотез про частки.

Цей стандарт призначено для надання методик послідовного оцінювання результатів перевіряння, які можна застосовувати, примусити постачальника через економічний та психологічний тиск не приймати партії продукції гіршої якості та постачати партії, якість яких обумовлює високу ймовірність прийняття. Водночас споживач стає захищеним завдяки установленню верхньої межі для ймовірності прийняття партій (чи процесу) низької якості.

Цей стандарт призначено найперше для використання за таких умов:

а) Якщо методику перевіряння потрібно застосовувати до неперервної послідовності партій окремого продукту, що постачає один виробник, виготовленого за допомогою одного виробничого процесу. У цьому випадку вибірка з окремих партій відповідає вибірці з процесу. Якщо виробники або виробничі процеси різні, цей стандарт потрібно застосовувати для кожного виробника окремо.

b) Якщо враховують лише одну характеристику якості х цього продукту, виміряну за неперервною шкалою.

с) Якщо похибка вимірювання є незначною (тобто стандартний відхил помилки не перевищує 10 % стандартного відхилу процесу).

d) Якщо технологічний процес є стабільним (статистично регульованим), характеристика якості х має відомий стандартний відхил і розподілена за нормальним або близьким до нормального законом.

е) Якщо угодою чи стандартом визначено верхню технічну межу U, нижню технічну межу L або обидві, вважають, що елемент відповідний лише тоді, коли виміряне значення його якісної характеристики х задовольняє одну з нерівностей:

1) х U (тобто верхня технічна межа не перетинається):

2) х L (тобто нижня технічна межа не перетинається);

3) х U та х L (тобто, ні верхня, ні нижня технічні межі не перетинаються).

Нерівності 1) та 2) використовують у випадку однобічного технічного інтервалу, а 3) — у випадку двобічного технічного інтервалу.

У цьому стандарті припускається, що у випадках, коли використовують двобічний технічний інтервал, відповідність щодо обох технічних меж є або однаково важливою для всієї продукції, інакше розглядають кожну технічну межу. У першому випадку бажано контролювати сумарний відсоток продукції поза обома технічними межами. Цей випадок є прикладом комбінованого контролю. В іншому випадку невідповідність поза кожною з меж контролюють окремо, і цей випадок є прикладом відокремленого контролю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3534-1:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability

ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics

ISO 3951-1: 2005 Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by lot inspection for a single quality charac teristic and a single AQL.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1:2006, Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей

ISO 3534-2:2006, Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика

ISO 3951-1:2005 Вибіркові процедури для контролю за кількісною ознакою. Частина 1. Специфікація планів одиничного вибіркового контролю, визначених для послідовного вибіркового контролю партій окремої характеристики якості й окремого прийнятного рівня якості (ПРЯ), що залежать від ПРЯ.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online