ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005 Особенности определения стоимости строительства в условиях Чернобыльской АЭС

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організація робіт з кошторисного нормування

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005/Мінпаливенерго

Міністерство палива і енергетики України

Київ

2005

РОЗРОБЛЕНІ

Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Держбуду України (НДІБК)(канд.екон.наук Варченко Л.О., інж. Івлєва Н.П., інж. Кіцюк В.В., канд.техн.наук Кривошеєв.П.І., канд.техн.наук Кураш Ю.І., доктор техн.наук Немчинов Ю.І., канд.техн.наук Овчар В.П., канд.техн.наук Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук Тарасюк В.Г., канд.техн.наук Шарапов Г.В.)

За участю: Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС)(інж. Свистельник Л.В)

УЗГОДЖЕНІ

Державним комітетом України з будівництва та архітектури, лист від 03.06 2005 № 7/5-513

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЧАЕС та ВАТ “Південтеплоенергомонтаж”

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА ВВЕДЕНІ В ДІЮ

Наказом Міністерства палива і енергетики України від 22 липня 2005р. № 337.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005/Мінпаливенерго
На заміну
ВБН Д.1.1-342.002.004.001-01/Мінпаливенерго

Ці відомчі будівельні норми (далі - норми) призначені для визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту будівель і споруд та часткової заміни елементів будівельних конструкцій під час здійснення стабілізаційних заходів, пусконалагоджувальних робіт, а також вишукувань (інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних), що виконуються в зоні Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильської атомної електростанції (далі - ЧАЕС).

Дані норми є обов'язковими для всіх учасників вищезазначених робіт, незалежно від форм власності і відомчої належності, фінансування яких здійснюється з державного бюджету або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. При фінансуванні будівництва за рахунок недержавних капітальних вкладень застосування цих норм обумовлюється відповідним договором.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведено в додатку А.

Основні терміни та їх визначення наведені в додатку Б.

1 Загальні положення

1.1 Норми розроблені відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 та ДБН Д.1.1-7-2000 і враховують особливості умов виконання робіт в зоні ЧАЕС.

1.2 Виконання робіт на ЧАЕС здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», НРБУ-97/Д-2000, інших Законів України і чинних нормативно-правових актів.

1.3 Для визначення витрат матеріально-технічних і трудових ресурсів при ви­конанні будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт, часткової заміни елементів конструкцій (далі - БМР), пусконалагоджувальних робіт (далі - ПНР), вартості вишукувань, які виконуються на ЧАЕС, застосовуються відповідні державні будівельні норми з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та індексів, що враховують наступні особливості технології та організації будівництва на ЧАЕС:

- віддаленість об'єктів будівництва від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) та місць постійного проживання робітників та службов­ців;

C.2 ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005

- вахтовий метод робіт;

- тривалість робочого тижня і робочого дня;

- виконання робіт в умовах наявності підвищених іонізуючих випромінювань;

- виконання робіт у спеціальних костюмах з використанням засобів індивідуального захисту та їхня санітарна обробка;

- втрати робочого часу на оформлення і проходження єдиного наряду-допуску (переодягання, санітарна обробка, інструктаж);

- втрати робочого часу на маршрутах від контрольно-пропускного пункту (КПП) до робочого місця з урахуванням маршруту на обідню перерву;

- додаткові втрати праці, що пов’язані з додержанням вимог єдиного наряду-допуску щодо присутності на робочому місці спостерігача робіт;

- навчання і тренінг робочого персоналу для роботи в умовах високих іонізую­чих випромінювань.

1.4 Вихідні величини параметрів, які необхідні для врахування особливостей, що пов'язані з виконанням робіт на ЧАЕС, наведені в додатку В.

2 Визначення вартості будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт

2.1 Визначення вартості БМР та ПНР здійснюється згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням положень цих норм, які враховують особливості виконання зазначених робіт на ЧАЕС.

2.2 Відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 розрахунок заробітної плати робітників (основної та додаткової) в складі прямих витрат, як інвесторського так і договірного кошторису, виконується на підставі нормативно-розрахункових витрат праці за видами робіт, визначених з урахуванням усіх ускладнюючих факторів виконання робіт на ЧАЕС та розрахункової вартості однієї людино-години певного розряду складності робіт включаючи доплати і надбавки, що встановлені нормативно-правовими актами.

2.2.1 Нормативно-розрахункові витрати праці (Тнр) робітників-будівельників, монтажників, робітників, зайнятих на пусконалагоджувальних роботах та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів при виконанні певного виду робіт на ЧАЕС, визначаються за формулою

Тнр = [tH(1+K1+ К234567)] × К8,   (1)

де tH— нормативні витрати праці на виконання певного виду робіт за діючими ресурсними нормами, люд.-годин;

К1 - коефіцієнт, що враховує уповільнення виконання робочих операцій при використанні засобів індивідуального захисту;

К2 - коефіцієнт, що враховує уповільнення виконання робочих операцій і напругу при роботі в зонах з високим рівнем іонізуючих випромінювань, що пов’язано з нервово-психічним навантаженням на людину;

К3 - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу на проходження процедур єдиного наряду-допуску;

К4 - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу при виконанні робіт в особливо стиснених умовах робочих місць;

К5 - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати праці на присутність спостерігача при виконанні робіт в зонах з високим рівнем іонізуючих випромінювань, що пов’язано зі зміною персоналу через зменшення тривалості виконання робіт;

К6 - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу на дорогу персоналу від КПП до робочих місць і назад та на обідню перерву;

К7 - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу на відновлення технологічного процесу, перерваного під час зміни персоналу;

К8 - коефіцієнт, що враховує додаткові втрати робочого часу, що обумовлені необхідністю зміни персоналу на робочих місцях через зменшення тривалості виконання робіт в зонах з підвищеною потужністю експозиційної дози (ПЕД).

2.2.2 Величини коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, що враховують умови виконання робіт на ЧАЕС, наведені в додатку Г.

2.2.3 Розрахункова вартість однієї людино-години (Врл-д) певного розряду складності робіт, які виконуються на ЧАЕС, обчислюється виходячи з усередненої вартості людино-години відповідного розряду складності робіт, що рекомендовано центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва, містобудування та архітектури, для звичайних умов будівництва на певний період з урахуванням встановлених законодавством доплат і надбавок за формулою

Врл-д = (Ву × Кт + Дк) × (1 + Кпш) × Кдв × Кпед,          (2)

де Ву - усереднена вартість однієї людино-години певного розряду складності робіт для звичайних умов будівництва, грн./люд.-годин;

Кт - коефіцієнт, що враховує тривалість робочого тижня при роботі на ЧАЕС;

Дк - додаткова зарплата, що враховує граничний розмір компенсаційних доплат для умов зони відчуження, грн./люд.-годин;

Кп - коефіцієнт, що враховує премію, згідно з постановою Кабінету Міністрів України;

Кш - коефіцієнт, що враховує доплату зa виконання робіт у шкідливих та особливо шкідливих умовах;

Кдв - коефіцієнт, який враховує додаткову відпустку;

Кпед - коефіцієнт, що враховує доплату за підвищену ефективну дозу опромінення на робочому місці.

2.2.4 Величини параметрів і значень коефіцієнтів, необхідних для визначення розрахункової вартості людино-години певного розряду складності робіт за формулою (2) наведені в додатках В і Д.

2.2.5 Приклад розрахунку вартості однієї людино-години при виконанні робіт на ЧАЕС наведено в додатку Ж.

2.3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів (Вем) на ЧАЕС у прямих витратах обчислюється виходячи з нормативно-розрахункового часу їх роботи та розрахункової вартості експлуатації однієї машино-години за формулою

Вем = Тем (1+К1247)×Цмг,   (3)

де Тем - нормативні витрати машино-годин на виконання певного виду робіт у звичайних умовах відповідно до ДБН Д.2.3-99, маш-год;

Цмг- розрахункова вартість експлуатації однієї машино-години, грн./маш-год.

2.3.1 Значення коефіцієнтів К1, К2, К4, К7 приймаються згідно з 2.2.1 цих норм.

2.3.2  Розрахункова вартість однієї людино-години робітників, зайнятих керу­ванням та обслуговуванням будівельних машин і механізмів, у прямих витратах ви­значається відповідно до 2.2.3 цих норм.

2.4 Вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін з урахуванням додаткових витрат, обумовлених транспортуванням їх в зону відчуження.

2.4.1 Витрати на транспортування встановлюються як сума витрат на транспортування до межі зони відчуження, що визначається за діючими нормативами для звичайних умов, та витрат на транспортування у межах зони відчуження, що визначаються шляхом калькулювання за затвердженою транспортною схемою.

2.5 Загальновиробничі витрати визначаються за правилами, наведеними в ДБН Д.1.1.1-2000 з урахуванням особливостей виконання робіт на ЧАЕС.

2.5.1 Коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, приймаються за усередненими показниками, що становлять:

- для будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт в розмірі - 0,18;

- для пусконалагоджувальних робіт - 0,092.

2.5.2 Вартість однієї людино-години працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, визначається в розмірі для звичайних умов будівництва за п’ятим нормативним розрядом складності робіт з урахуванням доплат і надбавок згідно з 2.2.3 цих норм.

2.5.3 Відрахування на соціальні заходи здійснюється від витрат на оплату праці працівників за встановленими законодавством нормами.

2.5.4 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих витратах, та усередненого показника 1,73 гривні на одну людино-годину.

2.6 Проекти виконання робіт (далі - ПВР) на ЧАЕС, які визначають методи і послідовність виконання робіт з урахуванням особливих умов, розробляються проектними організаціями у складі робочого проекту одночасно з розробкою проектно- кошторисної документації згідно ДБН А.3.1-5-96.

2.6.1 Вартість розробки ПВР визначається за формою “3-П” згідно ДБН Д.1.1-7-2000 і включається в главу 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості будів­ництва.

3 Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт

3.1 Вартість робіт з пуску і налагодження устаткування, приладів і систем визначається на підставі ДБН Д.1.1-1-2000, та чинних норм на пусконалагоджувальні роботи (ДБН Д.2.6.-2000).

3.2 Вартість пусконалагоджувальних та експериментально-налагоджувальних робіт не передбачених загальнодержавними нормами визначається за Тимчасовими правилами визначення вартості пусконалагоджувальних та експериментально-налагоджувальних робіт на атомних станціях ДІІ НАЕК “Енергоатом”, затвердженими Міністром палива та енергетики України - президентом НАЕК “Енергоатом” С.Б.Тулубом 20.05.2004р. з використанням прейскурантів № 81-27-02, № 82-27-04 та “Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей” в частині, що не відноситься до експлуатаційних робіт.

3.3 Розрахунок заробітної плати (основної та додаткової) в складі прямих ви­трат виконується на основі нормативно-розрахункових витрат праці, з урахуванням ускладнюючих факторів роботи на ЧАЕС та розрахункової вартості однієї людино-години певного розряду складності робіт з урахуванням доплат і надбавок, встановлених законодавчими актами і нормативними документами.

3.3.1 Нормативно-розрахункові витрати праці на пусконалагоджувальні і експериментально-налагоджувальні роботи розраховуються відповідно до 2.2.1 цих норм та Тимчасових правил визначення вартості пусконалагоджувальних та експериментально-налагоджувальних робіт на атомних станціях ДП НАЕК “Енергоатом”.

3.3.2 Розрахункова вартість однієї людино-години певного розряду складності пусконалагоджувальних та експериментально-налагоджувальних робіт з урахуван­ням доплат і надбавок обчислюється відповідно до 2.2.3 цих норм.

3.3.3 Розряди складності виконання робіт приймаються:

- для пусконалагоджувальних робіт, вартість яких визначається на підставі норм, за відповідними розрядами, встановленими нормами ДБН Д.2.6 2000 ;

- для пусконалагоджувальних та експериментально-налагоджувальних робіт, вартість яких визначається з використанням прейскурантів, перелічених в 3.2 цих норм, за шостим розрядом складності робіт.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online