ДБН А.3.1-5-96 Организация строительного производства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5-96

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет України
у справах містобудування і архітектури
Київ 1996

РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України (докт. техн. наук, проф. В. С. Балицький, докт. техн. наук, проф. О. В. Долотов, канд. техн. наук В. І. Садовський, інженери О. Л. Сокол, М. І. Кравець) за участю інженера А. І. Бічуча (НДІМЕХМОНТАЖ Української державної корпорації Укрмонтажспецбуд").

ВНЕСЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням економічного аналізу, зміни  форм власності та ринкової інфраструктури у будівництві Держкоммістобудування України (В. Ф. Коваленко, С. Г. Гроховський, М. Ф. Дорошенко).

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від 03.04.96 № 49 і введені в дію 01.09.96 р.

3 введенням в дію Державних будівельних норм України "Організація будівельного виробництва" (шифр ДБН А.3.1-5-96) в Україні втрачає силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

Укрархбудінформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія.
Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-5-96

 Замість СНиП 3.01.01-85*

Дані норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва при будівництві, а також розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні (надалі - "будівництво") об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого призначення. Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2, 4.3, 4.4 тексту; 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3; 1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5 та підпункт "г" додатку 7.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до даних правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом

України у справах містобудування і архітектури і затверджених у встановленому порядку відомчих нормативних документів, що відбивають специфіку цих видів будівництва.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Організація будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських, економічних та інших інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пусковому комплексі), і розгортання їх з необхідною інтенсивністю, повинні бути виконані до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою частиною документації на будівництво, поряд з проектно-кошторисною документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлюються у контракті на його будівництво в залежності від виду будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов раціонального використання технологічної спеціалізації організацій і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних робіт, наданню окремих видів послуг або будівництву певних типів об'єктів. Слід застосовувати, при необхідності, комбіновані організаційні форми управління, які грунтуються на раціональному поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують виробничу різноплановість, різницю форм власності учасників будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування горизонтальних зв'язків ринкового типу.

Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті усіма учасниками його будівництва повинно забезпечуватись на основі координації їх діяльності генеральним підрядчиком, рішення якого з питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, передбачених контрактом, є обов'язковим для усіх учасників, незалежно від їх відомчої належності, організаційно-економічного устрою і форм управління. При організації будівельного виробництва повинні забезпечуватись:

- раціональні методи організації будівельно-монтажних робіт, що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а також відповідають виробничим можливостям і інтересам виконавців (при достатніх для цього обсягах та техніко-економічній доцільності - переважно потокові);

- раціональна технологічна послідовність виконання робіт, техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення;

- комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожному організаційно-технологічному модулі (будівлі, споруді, вузлі, ділянці, секції, поверсі, ярусі, об'ємно-планувальному елементі, приміщенні тощо) матеріальними і технічними ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт у відповідності з календарними планами і графіками робіт;

- при техніко-економічній доцільності - зведення будинків, споруд та їх частин індустріальними методами на основі комплектної поставки конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування і блоків підвищеної заводської готовності, а також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному майданчику перед їх встановленням у проектне положення;

- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види підготовчих робіт, в найбільш сприятливу пору року (якщо вимогами замовника не передбачено інше);

- використання сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки та обміну інформацією при вирішенні інформаційних задач будівельного виробництва - його підготовки, розробки ПТД, планування і управління, забезпечення всіма видами ресурсів, обліку тощо;

- умови праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;

- суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону України "Про охорону праці", пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил пожежної безпеки в Україні;

- дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існуючої міської забудови.

1.2 До початку виконання будівельно-монтажних (в тому числі підготовчих) робіт на об'екті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК) у порядку, встановленому ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його повноцінного використання (якщо контрактом не передбачене інше).

При реконструкції (технічному переозброєнні) замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті.

1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його частини дозволяється приступати лише після відведення в натурі майданчика (траси) для його будівництва, влаштування необхідних огороджень будівельного майданчика (охоронних, захисних або сигнальних) і створення розбивочної геодезичної основи. До початку зведення будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару грунту, складування його в спеціально відведених місцях для подальшого використання для рекультивації земель, вертикальне планування будівельного майданчика, роботу по водовідведенню, влаштування постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг, під'їздів та інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання тощо), необхідних на період будівництва та передбачених проектом організації будівництва і проектами виконання робіт, забезпечення будови протипожежним водопостачанням, зв'язком та засобами пожежогасіння.

В тих випадках, коли будівельний майданчик розташований на території, яка підлягає впливу несприятливих природних і техногенних явищ та геологічних процесів (селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території і т. ін.), після створення геодезичної розбивочної основи до початку виконання внутрішньомайданчикових підготовчих робіт повинні бути виконані за спеціальними проектами першочергові заходи і роботи по захисту території від вказаних процесів.

Завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує будівництво об'єкта або його черги, повинно бути підтверджене актом, складеним замовником і генпідрядчиком за участю субпідрядних організацій, що виконували роботи підготовчого періоду, профспілкового комітету генпідрядчика та представників територіальних органів Державного нагляду за охороною праці за формою, наведеною у додатку 12.

1.4 Забороняється розпочинати роботи по зведенню конструкцій будинку (споруди) або його частини (секції, прогону, ділянки, захватки тощо) до повного завершення влаштування підземних конструкцій і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грунту до щільності його у природному стані або заданій проектом (за винятком підземних конструкцій, зведення яких проектом виконання робіт передбачено в інші терміни).

1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні роботи по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових комплексах або чергах будівництва, склад і черговість яких встановлюється контрактом.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online