ДСТУ EN 1672-2-2001 Оборудование для пищевой промышленности. Требования безопасности и гигиены. Основные положения. Часть 2. Требования гигиены (EN 1672-2:1997, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення Частина 2. Вимоги щодо гігієни (EN 1672-2:1997, IDТ )

ДСТУ EN 1672-2-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2002

 ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Відкритим акціонерним товариством «Український науково-дослідний і конструкторський інститут продовольчого машинобудування» (ВАТ «УкрНДІпродмаш»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає EN 1672-2:1997 Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 2: Hygieneanforderungen (Обладнання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Бєлік, А. Щербаков, Д. Гоманюк (науковий керівник), Л. Малеванська

ЗМІСТ

Національний вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Визначення понять

4  Перелік видів небезпеки

5  Вимоги та/або заходи щодо гігієни

6  Контролювання вимог та/або заходів з гігієни

7  Інформація для споживача

Додаток А Перелік обладнання для харчової промисловості, на яке поширюється цей стандарт

Додаток В Рисунки

Додаток С Приклади обладнання, на яке може бути поширена дія цього стандарту

Додаток D Настанова щодо зменшення або унеможливлення небезпеки

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 1672-2:1997 Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 2: Hygieneanforderungen (Обладнання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни). Відповідальна за цей стандарт — головна організація зі стандартизації Мінпромполітики України — ВАТ «УкрНДІпродмаш».

ДСТУ EN 1672 складається з двох частин:

— частина 1 цього стандарту установлює загальні вимоги безпеки до обладнання, яке використову­ють для виробництва харчових продуктів і корму для тварин. Вона містить основні вимоги щодо безпеки для персоналу, який обслуговує обладнання;

— частина 2 цього стандарту установлює загальні вимоги гігієни під час експлуатації обладнання для харчової промисловості. Вона містить основні види небезпеки до харчових продуктів, які можуть виникнути через обладнання і методи запобігання цим небезпекам для споживачів продуктів (продуктів, що їх виробляє обладнання).

Види небезпеки, встановлені стандартом, зазначено у розділі «Сфера застосування» кожноїчасти­ни стандарту. Для видів небезпеки, про які не йде мова у стандарті, обладнання повинне відповідати вимогам EN 292. Потрібно відрізняти небезпеку для персоналу, який обслуговує, від можливої небезпеки для харчових продуктів (що їх виробляє обладнання).

У цьому стандарті є посилання на стандарти, що втратили чинність: ENV 1070:1993 замінено EN 1070:1998, ISO 468 скасовано з 1998 р.

Нормативні документи, на які є посилання у цьому стандарті, і EN 1070:1998 не прийнято в Україні як національні стандарти. Копії зазначених стандартів можна отримати у Національному фонді норма­тивних документів.

Використаний у цьому стандарті термін «С-стандарт», згідно з EN 292-1:1991, означає стандарт, що дає докладні вимоги безпеки щодо окремого обладнання або групи обладнання.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина EN 1672», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— до розділу 2 вміщено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке в стандарті виділено рамкою;

— вміщено «Національну примітку» до 5.1.2 і 7.2 (за пропозицією МОЗ України);

— з підпункту 7.1.2 вилучено помилкове посилання на цей самий підпункт;

— вилучено додаток ТА як такий, що не несе важливої інформації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення Частина 2. Вимоги щодо гігієни

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

Основные положения Часть 2. Требования гигиены

FOOD PROCESSING MACHINERY SAFETY AND HYGIENE REQUIREMENTS

Basic concepts Part 2. Hygiene requirements

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо гігієни обладнання, яке застосовують для підготовлювання і обробляння харчових продуктів для людини і корму для тварин, щоб унеможливити або звести до мінімуму ризик інфекції, захворювання, шкідливого впливу чи поранення через ці продукти. У ньому зазначено види небезпеки, типові для обладнання харчової промисловості, і описано мето­ди конструювання для унеможливлення або зменшення цієї небезпеки, а також інформація для спо­живача.

Цей стандарт не установлює види небезпеки стосовно гігієни, які виникають внаслідок викори­стовування засобів для очищання і пари під час експлуатації обладнання тощо, на які поширюється prEN 1672-1:1994.

Цей стандарт поширюється на обладнання для харчової промисловості, яке наведено у додат­ку А та призначено для періодичного, безперервного, відкритого і закритого переробляння, викорис­товуючи всі види енергії для приводу, обігрівання або керування.

Примітка. Інші вимоги щодо гігієни містяться в інших Директивах Європейського Союзу (додаток Є).

Приклади гігієнічної небезпеки і прийнятні варіанти конструктивних рішень наведено у додатку В.

Цей стандарт поширюється головним чином на обладнання, яке виготовлено після надання чин­ності цьому стандартові. Крім того, вимоги, встановлені у цьому стандарті, можуть бути застосовані для іншого обладнання, яке використовують для переробляння продуктів, якщо виникають аналогічні види небезпеки.

Приклади таких груп обладнання для харчової промисловості наведено у додатку С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших стандартів через посилання на ці стандарти із зазначен­ням і без зазначення року їх видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік стандартів наведено нижче. У разі посилань на стандарти із зазначенням року їх видання на­ступні зміни чи редакції цих стандартів дійсні для чинного стандарту тільки, коли їм надано чинності. У разі посилання на стандарти без зазначення року видання, дійсне останнє видання наведеного стан­дарту.

EN 292-1:1991 Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 1: Grundsatzliche Terminologie, Methodik

EN 292-2:1991+A1:1995 Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 2: Technische Leitsatze und Spezifikationen

ENV 1070:1993 Sicherheit von Maschinen — Terminologie

ISO 468 Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements prEN 1672-1:1994 Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 1: Sicher- heitsanforderungen

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Ча­стина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991+А1:1995 Безпечність обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструю­вання. Частина 2. Технічні норми і їх деталізація

ENV 1070:1993 Безпечність обладнання. Термінологія

ISO 468 Шорсткість поверхні. Параметри, їх значення і загальні правила для визначення вимог. prEN 1672-1:1994 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Ос­новні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки.

З ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни і визначення понять згідно з ENV 1070, а також такі.

3.1 харчовий продукт (Lebensmittel)

Кожен продукт, добавка і речовина, призначені для харчування.

3.2 гігієна харчових продуктів (Lebensmittelhygiene)

Вживання всіх заходів під час підготовлювання і обробляння харчових продуктів, щоб забезпечити їх придатність для споживання людиною або тваринами.

3.3 шкідливий вплив (Nachteifige Beeinflussung)

Дія, яка спричиняє помітне зменшення придатності до вживання харчового продукту. На харчо­вий продукт можуть шкідливо впливати зокрема патологічні або інші мікроорганізми, токсини, шкідники, домашні тварини та інші чинники.

3.4 зони обладнання (Bereiche der Einrichtung)

Примітка. Подані зони не треба плутати з тими, які визначені в інших стандартах (наприклад, електротехнічних стандартах).

3.4.1 зона харчового продукту (Lebensmittelbereich)

Поверхні, що контактують з харчовим продуктом. Зона харчового продукту охоплює також ті по­верхні, з якими харчовий продукт може контактувати за передбачених умов експлуатації, і повертатися у продукт (рисунок В.1).

3.4.2 зона бризок (Spritrbereich)

Поверхні пристроїв, на частини яких потрапляють бризки від харчового продукту або розтікаються по них, не потрапляючи назад у продукт (рисунок В.1).

3.4.3 зона, що не контактує з харчовим продуктом (Nicht Lebensmittelbereich)

Всі зони, за винятком вищезазначених (рисунок В.1).

БІБЛІОГРАФІЯ

89/109/ЕЕС Директива Ради від 21 грудня 1988 р. про зближення законодавства у державах-чле­нах щодо речовин та предметів, які контактують з харчовими продуктами.

93/43/ЕЕС Директива Ради від 14 червня 1993 р. про гігієну харчових продуктів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online