ДСТУ 7771:2015 Банки металлические для консервов. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАНКИ МЕТАЛЕВІ ДЛЯ КОНСЕРВІВ
Технічні умови

ДСТУ 7771:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консерв- промкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Ф. Федоров, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Мазуренко, канд. техн. наук; О. Ульченко; Т. Соколова; О. Проноза

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5981-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Вимоги до матеріалів

5.3 Комплектність

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Методи випробування

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП

Додаток Б Товщини бляхи та алюмінію, які доцільно використовувати під час виготовлення банок і кришок до них

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАНКИ МЕТАЛЕВІ ДЛЯ КОНСЕРВІВ
Технічні умови

БАНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНСЕРВОВ
Технические условия

CAN FOR CANNED FOOD
Specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на металеві банки та кришки до них, призначені для фасування консервованих харчових продуктів.

Стандарт не поширюється на алюмінієві банки з ключиком.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1; 5.2 та розділах 6, 7,

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор класифікації та послуг ДСТУ 4480:2005 Бляха біла у листах лакована. Технічні умови ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, поря­док та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри ДСТУ EN 20090-2-2002 Тара металева легка. Позначення і методи визначення розмірів та місткості. Частина 2. Тара загального призначення

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпе­ка. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности (ССБП. Об­роблення металів різанням. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гу­мові формові, які захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие техничес­кие требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 596-89 Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия (Натрій сірчаний технічний (натрію сульфід). Технічні умови)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги та контролювання якістю)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідро­ксид. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для кон­сервів. Технічні умови)

ГОСТ 5817-77 Реактивы. Кислота винная. Технические условия (Реактиви. Кислота винна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови) ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отрас­лей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини та деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13345-85 Жесть. Технические условия (Бляха. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жид­костей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и мето­ды испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування) ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия (Припої олов’я­но-свинцеві в чушках. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети таропоштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка полівінілхлоридна для виготовлення тари під харчові продукти і лікарські засоби. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры (Посуд та устатковання лабораторне скляне. Типи, основні параметри та розміри) ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка полі­етиленова термоусадна. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Мето­ды испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 МУ 4395-87 Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары (Методичні вказівки щодо гігієнічного оцінювання лакованої консервної тари), затверджені заступ­ником головного державного санітарного лікаря СРСР від 30.06.87 № 4395-87

2 ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування, затверджені наказами Мінрегіон України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 №410

3 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджені наказом Мінбуд України від 15.05.2006 № 168

4 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвер­джені наказом МОЗ України від 01.12.99 № 37

5 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, за­тверджені наказом МОЗ України від 01.12.99 № 39

6 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

7 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246

8 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені на­казом МОЗ України від 17.03.2011 № 145

9 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені наказом МОЗ СРСР від 04.07.88 № 4630

10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання лю­диною, затверджені МОЗ України від 12.05.201

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online