ГБН В.2.3-37472062-1:2012 Сооружения транспорта. Сортировочные устройства железных дорог. Нормы проектирования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
СОРТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЗАЛІЗНИЦЬ 
Норми проектування  

ГБН В.2.3-37472062-1:2012

Київ 
Міністерство інфраструктури України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний та  проектно-вишукувальний інститут транспортного  будівництва “Київдіпротранс”

РОЗРОБНИКИ: Б. Торопов, канд. техн. наук (науковий керівник), В. Дзюба, канд. техн. наук (відповідальний виконавець),  О. Прищепчук

За участю: Дніпропетровський національний університет  залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  (В. Бобровський, д-р техн. наук,  Д. Козаченко, д-р техн. наук, М.  Божко);

Українська державна академія залізничного транспорту (О. Огар, д-р техн. наук, І. Берестов, канд. техн. наук, М. Куценко, канд. техн. наук);

Державний науково-дослідний центр залізничного  транспорту ДНДЦ УЗ (В. Шиш, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)

3 ПОГОДЖЕНО: Державна адміністрація залізничного  транспорту України Міністерство надзвичайних ситуацій України Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист-погодження від 14.02.2012 р. № 1158/0/7.2-6/12)

Міністерство екології та природних ресурсів України  (лист-погодження від 05.03.2012 р. № 4629/17/10-12)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  (лист-погодження від 01.11.2012 р. № 7/16-17687)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України наказ від 17.01.2013 р. № 25

НАБРАННЯ  ЧИННОСТІ:

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:  (визнаються такими, що не застосовуються на території України ВСН 207-89  “Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР”)

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6 ТИПИ СОРТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЇХ КОЛІЙНИЙ РОЗВИТОК

7 ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ

8 СИЛИ ОПОРУ РУХУ,  ЇХ РОБОТА ТА РІВНЯННЯ РУХУ ВАГОНІВ НА СОРТУВАЛЬНІЙ ГІРЦІ

9 ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК

10 ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ

11 ПОТУЖНІСТЬ ГАЛЬМОВИХ ЗАСОБІВ

12 СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВАГОНІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

13 ПЕРЕВІРКА КОНСТРУКЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ

14 ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК І  ПІДГІРКОВИХ ПАРКІВ

15 ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

16 СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНІ І СЛУЖБОВО-ПОБУТОВІ БУДІВЛІ І ПРИМІЩЕННЯ

ДОДАТОК А (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ) ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ І СХЕМИ ЇХ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ

ДОДАТОК Б (ДОВІДКОВИЙ) ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАГОННИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ

ДОДАТОК В (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ)  ДОПУСКИ ЩОДО УТРИМАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК І ПІДГІРКОВИХ ПАРКІВ

ДОДАТОК Г (ДОВІДКОВИЙ) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОДУКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

ДОДАТОК Д (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ) ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ

ДОДАТОК Е (ДОВІДКОВИЙ) БІБЛІОГРАФІЯ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ СОРТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ   

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА СОРТИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

TRANSPORT FACILITIES SORTING DEVICES ОF RAILWAYS
DESIGN STANDARDS

Чинні від 2013.03.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування, будівництва та реконструкції сортувальних пристроїв на станціях загальної мережі залізниць.

1.2 Ці будівельні норми застосовують при розробці відомчих нормативних документів, що стосуються технічних пристроїв для сортування залізничних вагонів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи.

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.2-27:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

 НАПБ В.06.011-2012/510 Відомчі норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку об’єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм

ДСТУ 4184:2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

СНиП 2.04.02-84*    Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі приміщення)

ГОСТ 16019-78 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний (Апаратура сухопутного рухомого радіозв’язку. Вимоги щодо

стійкості до дії механічних і кліматичних факторів і методи випробувань) 

ГОСТ 16600-72 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений (Передача мови по трактах радіотелефонного зв’язку. Вимоги до чіткості мови і методи артикуляційних вимірювань)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих будівельних нормах вжиті терміни, установлені в:

–   ДБН А.2.2-3: реконструкція, споруда;

–   Правилах технічної експлуатації залізниць України: вікно, поїзд, станція, ухил.

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять:

3.1 бігуни розрахункові

Вагони певного типу із встановленими масою та основним опором руху, що використовуються при виконанні конструкційних і технологічних розрахунків сортувальних гірок

3.2 бігун повільний

Розрахунковий бігун з найменшою масою і найбільшою величиною

основного питомого опору руху в окремій категорії маси

3.3 бігун швидкий

Розрахунковий бігун з найбільшою масою і найменшою величиною

основного питомого опору руху в окремій категорії маси

3.4 бігун поганий

Розрахунковий бігун з розрахунковою масою і найбільшою величиною основного питомого    опору         руху у        відповідній          категорії     маси,          що використовується у розрахунках висоти гірки

3.5 вагомір

Пристрій для визначення навантаження від осі вагона на колію

3.6 вагони перехресного потоку

Вагони відчепів, маршрути скочування яких пересікаються при їх паралельному розпуску

3.7 вагонний уповільнювач

Стаціонарний пристрій, призначений для зменшення швидкості вагонів, що скочуються з сортувальної гірки

 

3.8 вагоноосаджувач

Стаціонарний пристрій з рухомим робочим органом для просування вагонів по колії сортувального парку в напрямку скочування відчепів і ущільнення групи вагонів по корисній довжині колії

3.9 вершина гірки

Найвища точка сортувальної гірки, в якій з’єднуються її насувна та спускна частини

3.10 висота гірки

Різниця відміток рівнів вершини гірки та розрахункової точки на окремій сортувальній колії

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ЦРБ/0004 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411  із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 8 червня 1998 р. № 226, від 23 липня 1999 р. № 386, від 19 березня 2002 р. № 179, від 10.12.2003 р. № 962.

2 ЦШ-0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та звязку України від 23.06.2008 № 747.

3 ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31 серпня 2005 року № 507 зі змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 11 серпня 2010 року № 584.

4 Правила перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 № 1430 із змінами внесеними наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.03.2012 р. № 177.

5 Правила безпеки та порядкок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16 жовтня 2000 року № 567 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2008 року № 1431,  від 5 листопада 2009 року № 1135, наказом Міністерства інфраструктури України від 21 березня 2012 року № 177.

6 ВСН 56-78 Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР (Інструкція з проектування станцій та вузлів на залізницях загальної мережі Союзу РСР).

7 ЦШ-0049 Інструкція з експлуатації засобів маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроїв двостороннього паркового зв’язку.

8 ЦД-0036 Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України.

9 ЦП–0138 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України.

10 Методические указания по расчету системы станционной радиосвязи /М.: Транспорт, 1991.- 46 с. (Методичні вказівки з розрахунку системи станційного  радіозв’язку). 

11 Перелік радіоелектронних засобів вітчизняного та закордонного виробництва, придбання та використання яких дозволено для забезпечення потреб залізничного транспорту (затверджений 20.04.2004).

12 ТУ ЦП-4591 Технические указания по применению нетканых материалов для усиления земляного полотна. (Технічні вказівки із застосування нетканих матеріалів для підсилення земляного полотна).

13 Частотний план технологической связи железнодорожного транспорта (утвержденный МПС СССР 18.04.1989). (Частотний план технологічного зв’язку залізниць).

14 Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм. МПС РФ – М. : Техинформ, 2001. – 255 с. (Правила  і технічні норми проектування станцій і вузлів на залізницях колії 1520 мм).

15 Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.: Транспорт, 1985. 287 с. (Правила тягових розрахунків для поїзної роботи).

16 ЦШ/0027 Норми технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті України, наказ від 17.04.2003 № 105Ц.

17 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

18 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

19 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online