ДСТУ 4527:2006 Услуги туристические. Средства размещения. Термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ
ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ
Терміни та визначення

ДСТУ 4527:2006 

2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації 118 «Послуги торгівлі, ресторанного госпо­дарства, туристичні та виставкові», Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗРОБНИКИ: М. Бойко, А. Гергуль, Л. Гопкало, А. Єременко, А. Ктітарев, Л. Мещерсь­ких, М. Новак, Є. Самарцев, Т. Ткаченко, канд. екон. наук (керівник розробки), Л. Шишкіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. № 54 з 2006-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Основні поняття

5 Колективні засоби розміщення

6 Індивідуальні засоби розміщення

7 Типи номерів

8 Типи тарифів

9 Типи ліжок

Додаток А Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів  

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Г Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Д Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Е Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ
ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ
Терміни та визначення

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
Термины и определения

TOURISM SERVICES
TOURISM ACCOMMODATION
Terminology

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання); для встановлювання категорій готелів та інших об'єктів, що надають послуги з тимчасового розмі­щення (проживання), а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у Інших нормативних і ненор­мативних документах, у разі потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, роз­криваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу І змісту понять, визначених у стандарті.

3.3 Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.4 Застандартизовані терміни, терміни-синоніми та терміни термінологічного додатка набрано напівгрубим шрифтом. Слова і словосполуки до застандартизованих термінів, що по­яснюють сферу їх застосування, подано в круглих дужках і набрано прямим світлим шрифтом.

3.5 Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту, подано в додатку А.

3.6 У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr), російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників чи науково-технічної літератури, де їх пояснено.

3.7 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених українських термінів (додаток Б) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо: німецькою (додаток В), англійською (додаток Г). французькою (додаток Д) та російською (додаток Е).

3.8  Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Ж.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Про захист прав споживачів. Закон України від 12.05.1991 р, № 1023-ХІІ

2 Про курорти. Закон України від 05.10.2002 p. № 2026 — III

3 Про Типове положення «Про дитячий оздоровчий заклад». Наказ Державного комітету у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 № 31, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від № 213/8812

4 Об утверждении положения о государственной системе классификации гостиниц и дру­гих средств размещения. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 21.07.2003 г. № 197

5 ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services - Hotels and tourism accommodation - Terminology (По­слуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення туристів, Термінологія). — 2003

6 Глоссарий терминов международного туризма. Часть третья. Размещение /Авт-сост. Биржаков М. Б., Богданов В. Г., Ренжин Н. Г, Кузнецов Ю. В., Биржаков К. М., Яковлев А, Г. — СПб.: Туристские фирмы, 1996. —152 с

7 Зорин И В., Квартальное В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы и ста­тистика. — 2003. —368 с.

8 Исмаев Д. К. Краткий словарь терминологических терминов международного туризма. — М.: ТОО «Луч», 1994. —96 с.

9 Новейший словарь иностранных слов и выражений. — Минск: Современный литератор, 2003. — 976 с.

10 Туристский терминологический словарь: Справочно-методическое пособие/Авт-сост И. В. Зо­рин, В. А. Квартальное. — М.: Советский спорт, 1999. —664 с.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online