ДСТУ 7355:2013 Молоко, молочные продукты и закваски. Метод определения количества бифидобактерий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО, МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ТА ЗАКВАСКИ
Метод визначання кількості біфідобактерій

ДСТУ 7355:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТіММ УААН), і ДП та ДНДЦ з проблем гігієни харчування МОЗ України

РОЗРОБНИКИ: П Єресько, д-р. техн. наук; С. Даниленко, канд. техн. наук; Ц. Король, канд. техн. наук; Н. Кітель, д-р. техн. наук (науковий керівник); Г. Борщ, канд. біол. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять 

4 Відбирання проб

5 Маркування проб 

6 Метод визначання кількості біфідобактерій

6.1 Суть методу

6.2 Засоби вимірювальної техніки, випробовувальне та допоміжне устатковання, реактиви та матеріали

6.3 Готування до випробовування

6.3.3 Готування реактивів

6.3.4 Готування поживних середовищ

6.3.5 Готування барвників

6.3.6 Готування проб та розведень до випробовування

6.4 Методика проведення випробовування

6.4.1 Вибирання розведень для висівання

6.4.2 Висівання

6.4.3 Вирощування проб

6.4.4 Відбирання та підраховування тилових колоній 

6.4.4.1 Підтверджування типовості колоній біфідобактерій (за необхідності)

6.4.4.2 Підраховування колоній

6.5 Опрацювання результатів випробовування 

6.6 Оформлення результатів випробовування

6.7 Точність

7 Вимоги щодо безпеки 

8 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Зовнішній вигляд колоній біфідобактерій на поживних середовищах

Додаток Б Мікрофотографія біфідобактерій

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО, МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ТА ЗАКВАСКИ
Метод визначання кількості біфідобактерій

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЗАКВАСКИ
Метод определения количества бифидобактерий

MILK, MILK PRODUCTS AND STARTER CULTURES
Method of determination of bifidobacteria

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначання кількості біфідобактерій та поширюється на молоко, молочні і молоковмісні продукти та закваски (далі у тексті — продукт), які виробляють з використанням біфідобактерій.

1.2 Цей метод використовують як у продуктах, вироблених тільки з застосуванням біфідобактерії, так і на основі біфідобактерій та іншої мікрофлори, зокрема з молочнокислими бактеріями, дріжджами тощо (змішана мікрофлора).

1.3 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладені у розділах 7 та 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2295:1993 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2636:1994 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови

ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні умови, порядок та методи атестації

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ, Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера, Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 435-77 Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технические условия (Реактиви. Марганець (ІІ) сірчанокислий 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические требования (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двухзамещенный 3-водный. Технические условия (Калій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия. (Годинник механічний з сигнальним пристроєм. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрий гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Магній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір для обгортання. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования (Олива імерсійна для мікроскопії. Технічні вимоги)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічного контролювання. Технічні умови)

ГОСТ 17151-81 Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия (Посуд побутовий з листового алюмінію. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19342-73 Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная. Технические условия (Печінка великої рогатої худоби та свиней заморожена. Технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля pH молока и молочных продуктов. Общие технические условия (Аналізатори потенціометричні для контролювання pH молока та молочних продуктів, Загальні технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ, Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи досліджень)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрію цитрат 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры, Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 28694-90 Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры (Автоклави ротаційні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (Правила влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском)

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины (Правила безпеки систем газопостачання України)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы (Протипожежні норми)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід та каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online