ДСТУ 4350:2004 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначання кислотного числа

(ISO 660:1996, NEQ)
ДСТУ 4350:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86)

РОЗРОБНИКИ: Г. Гаврилов, канд. техн. наук; В. Голодняк, канд. техн. наук; Л. Кузнецова; П. Потік, канд. техн. наук (керівник розробки); Я. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2004 р. № 236

3 Національний стандарт відповідає ISO 660:1996 Animal and vegetable fats and oils — Determination of acid value and acidity (Тваринні і рослинні жири та олії. Визначання кислотного числа та кислотності) в частині олій

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5476-80 «Масла растительные. Методы определения кислотного числа» в частині розділів 3 та 4)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні положення

5 Методи відбирання проб

6 Титрометричні методи з візуальною індикацією

6.1 Метод із використовуванням холодних розчинників

6.2 Метод із використовуванням гарячого етилового спирту

7 Титрометричний метод із потенціометричною індикацією

8 Обчислювання результату аналізування

9 Показники точності аналізування

10 Оформлювання результату аналізування

Додаток А Сольовий метод

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначання кислотного числа

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Методы определения кислотного числа

VEGETABLE OILS
Determination of acid value

Чинний від 2005-10—01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на олії і встановлює методи визначання кислотного числа в діапазоні вимірювань від 0,1 мг КОН/г до 30 мг КОН/г.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 1770-74 Е Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 5471-83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия

ГОСТ 9419-78 Кислота стеариновая. Технические условия

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 10521-78 Кислота бензойная. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование стеклянные лабораторные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29252-91 Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online