ДСТУ 6081:2009 Топливо моторное. Эфиры метиловые жирных кислот масел и жиров для дизельных двигателей. Технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Паливо моторне

БЗ № 1-2009/50

ЕФІРИ МЕТИЛОВІ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОЛІЙ І ЖИРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Технічні вимоги

ДСТУ 6081:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний технологічний інститут Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (НДТІ ХНТУСГ); Національний університет біоресурсів та природокористування України

РОЗРОБНИКИ: В. Войтов, д-р. техн. наук; Г. Голуб, д-р техн. наук; О. Грищенко; I. Гудим; М. Даценко; І. Демідов, д-р. техн. наук; С. Драгнєв; В. Дробот; В. Дубровін, д-р. техн. наук (науковий керівник); М. Євдощук, д-р геол. наук; В. Кашковський, канд. хім. наук; В. Ковальов, канд. техн. наук; Б. Кочірко; В. Кравчук, д-р. техн. наук; О. Левченко, канд. техн. наук; М. Лінник, д-р с.-г. наук; I. Масло, канд. техн. наук; М. Мельничук, д-р. біол. наук; С. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; А. Окоча, канд. техн. наук; К. Патриляк, д-р хім. наук; Л. Патриляк, д-р хім. наук; В. Погорілий; В. Поліщук, канд. техн. наук; В. Семенов, канд. техн. наук; В. Таргоня, канд. с.-г. наук; Ю. Хоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 січня 2009 p. № 27

3 Національний стандарт відповідає в частині класифікації (таблиця 1, таблиця 2) та частині загальних технічних вимог до біодизельного палива (таблиця 3) європейському стандарту EN 14214:2003 Automotive fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines — Requirements and test methods (Палива для двигунів внутрішнього згорання. Метилові ефіри жирних кислот. Технічні вимоги та методи випробовування)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Сезонне використовування ефірів метилових жирних кислот в Україні залежно від граничної температури фільтрування

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО МОТОРНЕ

ЕФІРИ МЕТИЛОВІ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОЛІЙ І ЖИРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ Технічні вимоги

ТОПЛИВО МОТОРНОЕ

ДСТУ 6081:2009

ЭФИРЫ МЕТИЛОВЫЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МАСЕЛ И ЖИРОВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Технические требования

AUTOMOTIVE FUELS

FATTY ACID METHYL ESTERS OF FAT AND OIL FOR DIESEL ENGINES Technical requirements

Чинний від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів (далі за текстом — ефіри), які використовують як паливо для адаптованих для даного виду палива дизельних двигунів у чистому вигляді або як добавку до нафтового палива. Ефіри виробляють з олій та жирів.

1.2 Дозволено виготовляти паливо з добавками, допущеними до застосовування у вста­новленому порядку.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 5, 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, разміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначення кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови

ДСТУ EN 14103:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти (EN 14103:2003, IDT)

ДСТУ EN 14104:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення кислотного числа (EN 14104:2003, IDT)

ДСТУ EN 14105:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів (контрольний метод) (EN 14105:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14106:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного гліцерину (EN 14106:2003, IDT)

ДСТУ EN 14107:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту фосфору емісійною спектрометрією з індуктивно наведеною плазмою (EN 14107:2003, IDT)

ДСТУ EN 14108:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту натрію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14108:2003, IDT)

ДСТУ EN 14109:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту калію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14109:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14110:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту метанолу (EN 14110:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14111:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення йодного числа (EN 14111:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14112:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення стабільності до окислення (прискорений метод) (EN 14112:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського- Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа (ISO 3961:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 5165* Нафтопродукти. Дизельне паливо. Визначення цетанового числа моторним методом (ISO 5165:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 5508-2001 Жири тваринні і рослинні та олії. Аналіз методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, ЮТ)

ДСТУ ISO 6884-2002 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення золи (ISO 6884:1985, IDТ) ДСТУ ISO 6886-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості проти окислення (Прискорена проба на окислюваність) (ISO 6886:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 8534:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (ISO 8534:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 12937* Нафтопродукти. Визначення води кулонометричним титруванням за методом Карла Фішера (ISO 12937:2000)

ДСТУ ISO 20846*:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94), IDТ) ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови) ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови) ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання зольності)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хра­нение (Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання) ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов (Нафтопродукти світлі. Методи визначання йодних чисел та вмісту насичених вуглеводнів)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа (Палива дизельні. Метод визначання цетанового числа)

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа (Нафтопродукти. Метод визначання кислотності та кислотного числа)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначання температури спалаху у закритому тиглі)

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей (Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначання механічних домішок)

ГОСТ 8988-77 Масло рапсовое. Технические условия (Олія ріпакова. Технічні умови) ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки зварні та закатані з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17483-72 Жир животный кормовой. Технические условия (Жир тваринний кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класи­фікація та маркування)

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона (Нафтопродукти. Визначання коксованості за методом Конрадсона)

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре (Паливо дизельне. Метод визначання температури фільтрованості на холодному фільтрі)

ГОСТ 25784-83 Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция (Паливо нафтове для газотурбінних установок. Метод визначання натрію, калію та кальцію).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 116:1997 Diesel and domestic heating fuels — Determination of cold filter plugging point (Дизельні палива та палива комунально-побутової призначеності. Визначання граничної температури фільтрувальної здатності на холодному фільтрі)

2 ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density or relative density — Hydrometer method (ISO 3675:1998) (Нафта сира та рідинні нафтопродукти. Лабораторне визначання густини або відносної густини. Ареометричний метод)

3 EN ISO 3104:1996/С: 1999 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994, including Cor. 1:1998 and Cor. 2:1999) (Нафтопродукти. Рідини прозорі та непрозорі. Визначання кінематичної в’язкості та розраховування динамічної в’язкості (ISO 3104:1994, охоплючи поправку 1:1998 та поправку 2:1999))

4 EN ISO 10370:1995 Petroleum products — Determination of carbon residue (Micromethod) (ISO 10370:1993) (Нафтопродукти. Визначання коксового залишку (Мікрометод) (ISO 10370:1995)

5 ISO 3987:1994 Petroleum products — Lubricating oils and addives — Determination of sulfated ash (Нафтопродукти. Оливи мастильні та присадки. Визначання сульфатованої золи)

6 EN 12662:1998 Liquid petroleum products — Determination of contamination in middle distillates (Нафтопродукти рідкі. Визначання забруднення в середніх дистилятах)

7 EN ISO 2160:1998 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1998) (Нафтопродукти. Корозійна дія на мідь. Випробовування на мідній пластині (ISO 2160:1998))

8 EN 14538:2006 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of Ca, K, Mg and Na content by optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES) (Похідні жиру й олії. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначання вмісту Ca, К, Mg та Na методом спектрального аналізування з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES))

9 СанПиН № 3183-84 Порядок накопления, транспортировки, уничтожения и захоронения токсичных промышленных отходов (Порядок накопичення, транспортування, знищення та захо­вання токсичних промислових відходів)

10 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентилювання та кондиціювання повітря), затверджені Державним комітетом з будівництва та інвестицій 28.11.91 № 2.04.05

11 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водогін та каналізація споруд)

12 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

13 НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. — К.: «Основа», 1997

14 НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. — «Укрархбудінформ», 2001

15 СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1973, № 1042

16 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246

17 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населенних місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами, затверджені МОЗ України від 09.07.97 № 201

18 СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми граничних концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

19 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 № 4690

20 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. — К.: «Пожінформтехніка», 2005

21 EN 14331:2004 Liquid petroleum products — Separation and characterization of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillate — Liquid chromatography (LC) / gas chromatography (GC) (Нафтопродукти рідкі. Розділення та визначання характеристик метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК), отриманих із середніх дистилятів методом рідинної хроматографії (РХ) та газової хроматографії (ГХ))

22 МУ № 4299-87 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилсебацината в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання вмісту диметилсебацинату у повітрі робочої зони)

23 ASTM D 6751-02 Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels (Паливо біодизельне (B100) як компонент змішування для дистилятних палив. Технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online