ВНД 33-3.4-01-2000 Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации сельских населенных пунктов Украины

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПРАВИЛА
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

ВНД 33-3.4-01-2000

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет України по водному господарству
Київ - 2000

Цей відомчий нормативний документ встановлює основні вимоги та порядок проведення експлуатаційних робіт на об'єктах водопостачання та каналізації сільських населених пунктів, які підпорядковані Держводгоспу України.

Мета Правил - підвищити ефективність та якість експлуатації систем водопостачання та каналізації з урахуванням особливостей роботи цих систем в сільській місцевості, поліпшити обслуговування населення, організацію управління та експлуатацію споруд і мереж, скоротити витрати матеріальних та енергетичних ресурсів, а також сприяти раціональному використанню та охороні водоймищ від забруднення стічними водами, знешкодженню, утилізації або використанню осадків природних та стічних вод.

Потреба в розробці Правил викликана процесом розширенням систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів, необхідністю створення національної нормативно-технічної бази, розвитком науки і техніки в галузі водопостачання та каналізації, виданням нових законодавчих актів та нормативних документів.

При розробці Правил були враховані розробки, зауваження та пропозиції ряду міністерств, відомств, науково-дослідних, проектних організацій та виробничих управлінь, зайнятих експлуатацією таких систем.

Правила є обов'язковими для всіх водогосподарських організацій системи Держводгоспу України, зайнятих експлуатацією систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів.

Правила розроблені відкритим акціонерним товариством «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного та водогосподарського будівництва» (ВАТ «Укрводпроект») з залученням спеціалістів Українського інституту гідротехніки та меліорації Української академії аграрних наук (ІГіМ УААН), Української державної академії водного господарства (УДАВГ).

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

1.1. Призначення та завдання виробничих підприємств водопостачання та каналізації сільських населених пунктів

1.1.1. Призначення систем водопостачання сільських населених пунктів - забір води з джерел водопостачання, обробка, зберігання, транспортування та гарантована подача споживачам питної води. Якість питної води повинна відповідати вимогам ГОСТ-2874-82 «Вода питна».

1.1.2. До складу споживачів систем сільськогосподарського водопостачання входять:

- населення;

- комунально-побутові служби;

- об’єкти сільськогосподарського виробництва, включаючи ферми та фермерські господарства;

- промислові підприємства, які розташовані на території сільських населених пунктів.

1.1.3.0б’єктами, які здійснюють водопостачання в сільських населених пунктах України, є групові та локальні водопроводи, які забирають воду з поверхневих та підземних джерел.

1.1.4. Системи каналізації сільських населених пунктів призначені для приймання, відводу води та очистки стічних вод з метою їх подальшого використання в народному господарстві або випуску в водойми. В системи каналізації необхідно приймати стічні води від населення, комунально-побутових та промислових підприємств, у відповідності до умов місцевих «Правил приймання стічних вод від підприємств в комунальну каналізацію міста (селища)» в залежності від якості та режимів скидання.

Якість очищення стічних вод, які скидаються у водойму, повинна відповідати вимогам «Правил охорони поверхневих вод від забруднення», а тих, які використовуються в народному господарстві - вимогам споживачів, погоджених з місцевими органами Державного санітарного нагляду України.

1.1.5. Відпуск питної води на потреби інших споживачів, не передбачених в п.1.1.2. цих Правил, а також приймання промислових стічних вод в системи каналізації населених пунктів дозволяється тільки при наявності погодженого та затвердженого в установленому порядку проекту, розробленого з врахуванням вимог Водного кодексу України, СНІП 2.04.02-84 «Правил охорони поверхневих вод», «Санітарних правил та норм охорони поверхневих вод від забруднення» та інших діючих нормативних документів.

1.1.6.Організація експлуатації та технічного обслуговування об’єктів сільськогосподарського водопостачання та каналізації повинна покладатись на управління групових водопроводів, управління меліоративних систем, управління комунального господарства та організації, які мають на балансі вказані об’єкти в межах власних основних фондів, а також розподільчих мереж споживачів за договорами з ними.

1.1.7. Головне завдання технічної експлуатації - забезпечення безперебійної та надійної роботи систем водопостачання та каналізації при високих техніко- економічних та якісних показниках, досягається виконанням комплексу експлуатаційних заходів, які включають наступне :

- безперебійну подачу води споживачам потрібної кількості та якості;

- контроль та облік використання води споживачами;

- виконання санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог;

- організація оптимальних режимів експлуатації мереж та споруд, які забезпечують інтенсифікацію їх роботи, впровадження прогресивних технологій та використання існуючих резервів;

- своєчасне виконання робіт по профілактичному, капітальному та аварійному ремонту мереж, споруд та обладнання;

- створення необхідних запасів матеріалів та обладнання;

- механізація та автоматизація виробничих процесів, боротьба з втратами води, ресурсів та матеріалів;

- заходи по підтримці пропускної спроможності трубопроводів;

- постійний контроль якості та кількості стічних вод після очисних споруд, які надходять в місцеву каналізацію.

1.1.8. Для забезпечення економічної, безперебійної та якісної роботи мереж водопостачання та каналізації необхідні:

- висококваліфікований технічний персонал, який виконує вимоги посадових інструкцій;

- систематична реєстрація та вивчення причин порушень в роботі та аварій.

1.1.9.3 метою виконання покладених на них задач, виробничі підприємства

водопостачання та каналізації зобов’язані:

- займатись навчанням та підвищенням кваліфікації обслуговуючого персоналу, обміном передового досвіду;

- вимагати від персоналу безумовного виконання своїх обов’язків та розпоряджень адміністрації;

- розробляти плани організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи систем водопостачання та каналізації, а також здійснювати систематичний контроль за їх виконанням;

- проводити аналіз та обговорення причин порушень та аварій, розробляти заходи по їх ліквідації та покращенню охорони праці;

- періодично перевіряти знання правил охорони праці та правил експлуатації працівниками робочих професій та інженерно-технічними працівниками;

- організувати належну охорону споруд та майна управління;

- в установлені строки та в необхідному об'ємі складати технічні звіти про результати роботи виробничого підприємства.

1.1.10. До функцій виробничих підприємств, які експлуатують системи водопостачання та каналізації входять:

- адміністративно-господарське та технічне керівництво підпорядкованими підприємствами та пі дрозді лами;

- постійний контроль якості питної води згідно ГОСТ 2874-82, санітарно-технічним станом водопровідних споруд та мереж, за розподілом води між споживачами;

- технічний контроль та нагляд за раціональним використанням води споживачами, облік кількості спожитої та скинутої води. Застосування санкцій до споживачів, які допускають понаднормативне водоспоживання;

- розробка заходів по попередженню аварій та браку в роботі, по покращенню стану охорони праці, облік випадків травматизму та аварій; навчання та підвищення кваліфікації експлуатаційного персоналу; складання планів ремонту споруд та обладнання у відповідності до прийнятої системи планово-попереджувальних ремонтів (ППР); забезпечення експлуатаційних підрозділів технічною та робочою документацією, необхідними матеріалами, запасними частинами, механізмами, спецодягом, інструментами і т.д.;

- укладання договорів з споживачами на відпуск води та приймання стічних вод;

- розробка тарифів оплати за воду та послуги каналізації і стягнення плати з споживачів згідно з затвердженими тарифами;

- видача дозволів та технічних умов на приєднання до систем водопостачання та каналізації житлових та громадських будинків, виробничих, сільськогосподарських та комунально-побутових підприємств і т.д., погодження проектів водопостачання та каналізації окремих об’єктів;

- технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами при будівництві мереж, споруд та комунікацій;

- технічне приймання в експлуатацію нових та реконструйованих споруд, комунікацій, обладнання і т.д.;

- зберігання технічної документації (матеріалів вишукувань, проектів, виконавчих креслень, актів і т.д.);

- проведення паспортизації та інвентаризації споруд, комунікацій та обладнання, що знаходиться на їх балансі;

- розробка експлуатаційних та посадових інструкцій, оперативних схем управління, диспетчеризації і т.п.;

- контроль кількості та якості стічних вод, що скидаються в місцеву каналізацію, а також кількості локальної очистки на відомчих спорудах; первинний облік води, що забирається з водних об’єктів і скидається в них, по формах і в строки, погоджені з місцевими органами по регулюванню використання та охороні вод;

- розрахунок та своєчасна оплата платежів за забруднення навколишнього середовища;

- розробка завдань на реконструкцію споруд та комунікацій, затвердження і складання технічних завдань і технічних умов, експертиза проектів; складання та передача вище стоячим організаціям звітних документів по формах звітності Міністерства статистики України, а також по формі 2тп-водгосп Держводгоспу України та органів Мінекобезпеки України; збір та збереження первинних даних про концентрацію забруднень в питній воді, стічних водах підприємств, а також на вході і виході стічних вод із очисних споруд місцевої каналізації (згідно Положення про Державний моніторинг навколишнього природного середовища);

- проведення єдиної технічної політики по забезпеченню якості води та відповідного санітарно-технічного стану відомчих систем водопостачання та каналізації;

- надання абонентам допомоги в придбанні, монтажі, повірці пристроїв обліку води та контроль за цими пристроями;

- метрологічне забезпечення всіх вимірів в системі водопостачання та каналізації.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online