ДБН В.1.2-ХХ:201Х Эксплуатационная пригодность зданий и сооружений. Основные положения. Проект (окончательная редакция)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПРИДАТНІСТЬ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.1.2-ХХ:201Х

(остаточна редакція)

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
201Х

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ")

РОЗРОБНИКИ: Балицький В.С., д-р техн. наук, проф.; Галінський О.М., канд. техн. наук – керівник розробки; Григоровський П.Є., канд. техн. наук; Іваненко В.О., канд. техн. наук; Мурасьова О.В.; Ратнер Я.Л.; Садовський В.І., канд. техн. наук – відповідальний виконавець; Хохлін Д.О., канд. техн. наук; Чуканова Н.П.; Червяков Ю.П., канд. техн. наук.

ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

Любченко І.Г., канд. техн. наук; Немчинов Ю.І., д-р техн. наук, Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук, Тарасюк В.Г., канд. техн. наук, Фаренюк Г.Г., д-р техн. наук, Хавкін О.К., канд. техн. наук.

За участю:

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБіА) – Малишев О.М., канд. техн. наук; Корнієнко М.В., канд. техн. наук;

Національний авіаційний університет, Інститут аеропортів (НАУ ІАП) – Костира Н.О., канд. техн. наук.

2 ВНЕСЕНО: 

3 ПОГОДЖЕНО:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінрегіону України від ....... №......  з наданням чинності з ...........

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Підтримання експлуатаційної придатності об’єктів

6 Обстеження об’єктів для визначення їх технічного стану

Додаток А Принципи забезпечення експлуатаційної придатності об’єктів протягом їх життєвого циклу

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Експлуатаційна придатність будівель та споруд.
Основні положення

Эксплуатационная пригодность зданий и сооружений.
Основные положения

Service ability of buildings. Substantive provisions

Чинні від 201Х-__-__

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють загальні вимоги щодо забезпечення експлуатаційної придатності існуючих будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі – об’єктів).

1.2 Норми застосовують також при розробленні проектної та експлуатаційної документації об’єктів, яка має забезпечувати підтримання експлуатаційної придатності об’єктів на всіх етапах життєвого циклу.

1.3 Забезпечення експлуатаційної придатності об’єктів здійснюється відповідно до будівельних норм та національних стандартів, які відображають специфіку їх побудови, з дотриманням вимог цих Норм. У разі відсутності спеціальних вимог слід керуватися цими Нормами безпосередньо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-20ХХ1 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online