ДСТУ 8473:2015 Пастернак свежий. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАСТЕРНАК СВІЖИЙ
Технічні умови

ДСТУ 8473:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал» (ТК 71); Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (ІОБ НААН)

РОЗРОБНИКИ: Г. Бондаренко, канд. біол. наук; В. Гончаренко, д-р с.-г. наук; І. Гордієнко, канд. с.-г. наук (науковий керівник); Т. Горова, д-р с.-г. наук; С. Даценко; Г. Яровий, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні РСТ УССР 344–91)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

8.1 Споживче маркування

8.2 Транспортне маркування

9 Пакування

9.1 Пакування у споживчу тару

9.2 Пакування у транспортну тару

10 Транспортування та зберігання

10.1 Транспортування

10.2 Зберігання

11 Методи контролювання

11.1 Відбирання проб

11.2 Контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А (обов’язковий) Код продукції згідно з Державним класифікатором ДК 016:2010

Додаток Б (довідковий) Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАСТЕРНАК СВІЖИЙ
Технічні умови

FRESH PARSNIP
Specifications

Чинний від 2017–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пастернак свіжий (Pastinaca sativa L.), вирощений у відкритому або захищеному ґрунті, який заготовляють і реалізують для споживання у свіжому вигляді та для промислового переробляння.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.2, 5.3 та 5.4, вимоги щодо безпеки та охорони довкілля — у розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» ДСТУ 2175–93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 3147–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок ЕАn на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427–75, IDT)

ДСТУ ISO 874–2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб (ISO 874:1980, IDT)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6561:1983, IDT)

 ДСТУ ISO 6633–2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6633:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту миш’яку спектрометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбамату (ISO 6634:1982, IDT)

ДСТУ ISO 6635–2004 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту нітратів та нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції (ISO 6635:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту цинку. Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 6636-2:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6636-3–2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону (ISO 6636-3:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6637–2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6637:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту міді спектрометричним методом полуменевої атомної абсорбції (ISO 7952:1994, IDT)

ДК 004–2003 Український класифікатор нормативних документів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.041–86 ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности (ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11–84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначення забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.03–85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднювальних речовин)

ГОСТ 10131–93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини та деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17812–72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатооборотні для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Підготування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 30349–96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Плоди, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення залишкової кількості хлорорганічних пестицидів)

ГН 6.6.1.1-130–2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000–2001 Допустимі дози концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

МБТ № 5061–89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування)

СанПиН 4630–88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

Р 50-056–96 Рекомендації. Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online