ДСТУ ISO 45001:2019 Системы управления охраной здоровья и безопасностью труда. Требования и руководство по применению (ISO 45001:2018, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Вимоги та настанови щодо застосування

ДСТУ ISO 45001:2019
(ISO 45001:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 червня 2019 р. № 180

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26 грудня 2019 р. № 502 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use (Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ OHSAS 18001:2010

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 45001:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Середовище організації

4.1 Розуміння організації та її середовища

4.2 Розуміння потреб та очікувань працівників та інших зацікавлених сторін

4.3 Визначення сфери застосування системи управління ОЗіБП

4.4 Система управління ОЗіБП

5 Лідерство та участь працівників

5.1 Лідерство та зобов’язання

5.2 Політика у сфері ОЗіБП

5.3 Організаційні функції, обов’язки та повноваження

5.4 Консультації та участь працівників

6 Планування

6.1 Дії щодо усунення ризиків і реалізації можливостей

6.2 Цілі у сфері ОЗіБП і планування їх досягнення

7 Забезпечення

7.1 Ресурси

7.2 Компетентність

7.3 Поінформованість

7.4 Обмін інформацією

7.5 Задокументована інформація

8 Функціювання

8.1 Оперативне планування та управління

8.2 Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них

9 Оцінка дієвості

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка дієвості

9.2 Внутрішній аудит

9.3 Аналіз системи управління

10 Поліпшення

10.1 Загальні вимоги

10.2 Інцидент, невідповідність та коригувальна дія

10.3 Постійне поліпшення

Додаток А (довідковий) Настанова щодо використання цього стандарту

БІібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 45001:2018 (ISO 45001:2010, IDT) (версія en) «Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції НОС.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», прийнятого методом перекладу.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO 45001:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

ВСТУП до ДО 45001:2018

0.1 Загальні відомості

Організація несе відповідальність за здоров’я й безпеку своїх працівників і тих, на кого так чи інакше впливає діяльність організації. Ця відповідальність поширюється на підтримку й захист їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Застосування системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП) спрямоване на те, щоб дати змогу організації забезпечити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігти виробничим травмам і погіршенню стану здоров’я, а також постійно удосконалювати показники у сфері ОЗіБП.

0.2 Мета системи управління ОЗіБП

Мета системи управління ОЗіБП полягає в тому, щоб забезпечити середовище для управління ризиками у сфері ОЗіБП. Очікуваними результатами функціювання системи ОЗіБП є запобігання травмам і шкоді для здоров’я працівників, а також забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочому місці. Відповідно для організації важливо унеможливити або зменшити ризики у сфері ОЗіБП за допомогою проведення результативних запобіжних заходів.

Якщо організація проводить такі заходи в межах її системи управління ОЗіБП, вони покращують свої показники у сфері ОЗіБП. Система управління ОЗіБП може бути набагато ефективнішою та результативнішою, якщо дії для реалізації можливостей з поліпшення показників у сфері ОЗіБП виконувати заздалегідь.

Упровадження системи управління ОЗіПБ, що відповідає цьому стандарту, дасть змогу організації керувати ризиками у сфері ОЗіБП і поліпшувати показники у сфері ОЗіБП. Система управління ОЗіБП може допомогти організації виконувати як законодавчі, так і інші вимоги.

0.3 Чинники успіху

Упровадження системи управління ОЗіПБ є стратегічним і оперативним рішенням для організації. Успіх системи управління ОЗіБП залежить від лідерства, зобов’язань та участі в її функціюванні всіх рівнів і структур організації.

Впровадження та підтримка системи управління ОЗіБП, її ефективність і здатність досягати очікуваних результатів залежать від таких ключових чинників:

a) лідерство, зобов’язання, відповідальність та підзвітність керівників вищої ланки;

b) формування, просування й заохочення в організації з боку керівників вищої ланки культури, що забезпечує підтримку системи управління ОЗіБП для отримання запланованих результатів;

c) обмін інформацією;

d) участь працівників та консультації з працівниками, а також із представниками працівників (якщо такі є) та їхня участь;

e) надання необхідних ресурсів для забезпечення системи;

f) політика у сфері ОЗіБП, узгоджена із загальними стратегічними цілями та напрямком розвитку організації;

g) результативний(-і) процес(и) виявлення небезпек, управління ризиками у сфері ОЗіБП та реалізація можливостей у сфері ОЗіБП;

h) постійне оцінювання ефективності та моніторинг показників системи управління ОЗіБП для їх поліпшення;

i) інтеграція системи ОЗіБП у бізнес-процеси організації;

j) цілі у сфері ОЗіБП, що узгоджуються з політикою у сфері ОЗіБП, які беруть до уваги небезпеки, ризики й можливості у сфері ОЗіБП, що є в організації;

k) відповідність законодавчим та іншим вимогам.

Демонстрування успішного впровадження цього стандарту може бути використано організацією, щоб переконати працівників та інших зацікавлених сторін у тому, що організація має результативну систему управління ОЗіБП. Однак прийняття цього стандарту не гарантує унеможливлення виробничих травм і погіршення стану здоров’я працівників, забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочому місці, а також поліпшення показників у сфері ОЗіБП.

Рівень деталізації, складність, обсяг документованої інформації та потрібних ресурсів для гарантії успіху системи управління ОЗіБП будуть залежати від певних чинників, таких як:

— середовище організації (наприклад, кількість працівників, розмір, географічне розташування, культурні умови, законодавчі та інші вимоги);

— сфера застосування системи управління ОЗіБП організації;

— характер діяльності організації та пов’язаних з цим ризиків у сфері ОЗіБП.

0.4 Цикл «Плануйте — Робіть — Перевіряйте — Дійте»

Підхід до системи управління ОЗіБП, реалізований у цьому стандарті, ґрунтується на концепції циклу РІаn-Do-Check-Act (PDCA)

Концепція PDCA полягає в повторюваному процесі, який організація застосовує для досягнення постійного удосконалення. Процес можна застосовувати до системи управління загалом і до кожного окремого елемента в такий спосіб:

a) Плануйте: виявіть та оцініть ризики й можливості у сфері ОЗіБП, а також інші ризики й можливості, розробіть цілі у сфері ОЗіБП і процеси, необхідні для досягнення результатів відповідно до політики ОЗіБП;

b) Робіть: реалізуйте процеси, як заплановано;

c) Перевіряйте: проводьте моніторинг і вимірюйте результати заходів та процесів, що стосуються політики й цілей у сфері ОЗіБП, а також повідомляйте щодо результатів;

d) Дійте: вживайте заходів для постійного вдосконалення показників у сфері ОЗіБП, щоб досягти очікуваних результатів.

Нова структура цього стандарту ґрунтується на концепції PDCA, яку наведено на рисунку 1.

0.5 Зміст цього стандарту

Цей стандарт відповідає вимогам ISO щодо стандартів на системи управління. Ці вимоги охоплюють структуру високого рівня, ідентичний основний текст і загальні терміни з основними визначеннями, розроблені для зручності користувачів, які впроваджують декілька стандартів ISO на системи управління.

Цей стандарт не містить вимог, специфічних для інших об’єктів управління, наприклад, до якості, соціальної відповідальності, екології, безпеки чи фінансів. Однак ці елементи можна узгодити чи об’єднати з елементами інших систем управління.

Цей стандарт містить вимоги, які організація може використати для впровадження системи управління ОЗіБП та оцінки відповідності цим вимогам. Організація, яка прагне продемонструвати відповідність цьому стандарту, може зробити це за допомогою:

— проведення самооцінки і самодекларації, або

— підтвердження своєї відповідності з боку сторін, зацікавлених в організації, наприклад, споживачів, або

— підтвердження результатів самодекларації від зовнішніх сторін, або

— сертифікації/реєстрації своєї системи управління ОЗіПБ зовнішньою організацією.

Розділи 1—3 цього стандарту визначають сферу застосування, нормативні посилання, терміни та визначення, які застосовують до використання цього стандарту, а розділи 4—10 містять вимоги, які необхідно використовувати для оцінки відповідності цьому стандарту. У додатку А наведено інформативні пояснення до цих вимог. Терміни та визначення в розділі 3 наведені в семантичному порядку з алфавітним покажчиком, наведеним у кінці цього стандарту.

У цьому стандарті використано такі форми дієслів:

a) «shall» («має») указує на вимогу;

b) «should» («необхідно») указує на рекомендацію;

c) «may» («може») («дозволено») указує на припустимість;

d) «can» («може») («має змогу») указує на змогу або здатність.

Інформацію, позначену як «Примітка», надано для ознайомлення або роз’яснення відповідної вимоги.

«Примітки до запису», використані в розділі 3, надають додаткову інформацію, яка доповнює термінологічні дані та може містити положення, що стосуються використання терміна.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Вимоги та настанови щодо застосування

OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Requirements with guidance for use

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП), а також містить настанови щодо їх застосування, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров’я, що пов’язані з виробництвом, та активно вдосконалюючи свої показники діяльності у сфері ОЗіБП.

Цей стандарт можна застосовувати до будь-якої організації, яка прагне створити, впровадити й забезпечити функціювання системи управління ОЗіБП, щоб покращити охорону здоров’я і безпеку праці, унеможливити небезпеки та зменшити ризики у сфері ОЗіБП (охоплюючи системні недоліки), реалізувати можливості у сфері ОЗіБП, а також реагувати на невідповідності в системі управління у сфері ОЗіБП, пов’язані з її функціюванням.

Цей стандарт допомагає організації досягти запланованих результатів своєї системи управління ОЗіБП. Заплановані результати системи управління ОЗіБП, погоджені з політикою організації у сфері ОЗіБП, охоплюють:

a) постійне поліпшення показників діяльності у сфері ОЗіБП;

b) виконання правових та інших вимог;

c) досягнення цілей у сфері ОЗіБП.

Цей стандарт можна застосовувати до будь-якої організації, незалежно від її розмірів, типу та видів діяльності. Він застосовний до ризиків у сфері ОЗіБП , пов’язаних з охороною здоров’я, під контролем організації, що перебувають під управлінням організації, з урахуванням таких чинників, як середовище, у якому функціонує організація, а також потреб і очікувань її працівників та інших зацікавлених сторін.

Цей стандарт не містить конкретних критеріїв ефективності для ОЗіБП, а також жодних приписів щодо структури системи управління ОЗіБП.

Цей стандарт дає можливість організації за допомогою її системи управління ОЗіБП урахувати та залучити до неї й інші аспекти, що стосуються охорони здоров’я та безпеки праці, такі як забезпечення здорового способу життя та добробуту працівників.

У цьому стандарті не розглянуто таких питань, як безпека продукції, пошкодження майна або вплив на довкілля, за винятком тих випадків, якщо це пов’язано з виникненням ризиків для працівників та інших відповідних зацікавлених сторін.

Цей стандарт може бути використано в повному обсязі або частково для систематичного поліпшення управління в сфері охорони здоров’я і безпеки праці. Водночас відповідність системи управління організації умовам цього стандарту не може бути визнано доти, доки всі вимоги не будуть упроваджені в систему управління ОЗіБП організації та виконані без жодних винятків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті нормативні посилання відсутні.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online