ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 9000:2015

(ISO 9000:2015, IDT)

Системи управління якістю

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2016


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і   управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. за № 221 з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9000:2015 (прийнятого методом підтвердження)

Заборонено повністю або частково видавати, відтворювати задля розповсюдження та розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») чи уповноваженої ним особи

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»), 2016

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 9000:2015

1 Сфера застосування

2 Основоположні поняття та принципи управління якістю

2.1 Загальні положення

2.2 Основоположні поняття

2.2.1 Якість

2.2.2 Система управління якістю

2.2.3 Середовище організації

2.2.4 Зацікавлені сторони

2.2.5 Підтримання

2.3 Принципи управління якістю

2.3.1 Орієнтація на замовника

2.3.2 Лідерство

2.3.3 Задіяність персоналу

2.3.4 Процесний підхід

2.3.5 Поліпшення

2.3.6 Прийняття рішень на підставі фактичних даних

2.3.7 Керування взаємовідносинами

2.4 Розроблення СУЯ з використанням основоположних понять і принципів

2.4.1 Модель СУЯ    

2.4.2 Розроблення СУЯ

2.4.3 Стандарти СУЯ, інші системи управління та моделі досконалості

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни стосовно особи чи персоналу

3.2 Терміни стосовно організації

3.3 Терміни стосовно діяльності

3.4 Терміни стосовно процесу

3.5 Терміни стосовно системи

3.6 Терміни стосовно вимоги

3.7 Терміни стосовно результату

3.8 Терміни стосовно даних, інформації та документів

3.9 Терміни стосовно замовника

3.10 Терміни стосовно характеристики

3.11 Терміни стосовно визначання

3.12 Терміни стосовно дії

3.13 Терміни стосовно аудиту

Додаток А Взаємозв’язки між поняттями та їх графічне подання

Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними

нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (підкомітет ПК 93/1 «Системи управління якістю»).

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 9000:2015 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— терміни та визначення понять подано відповідно до ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять;

— англійський вислів «Note to entry» в цьому стандарті перекладено як «Примітка»;

— долучено національний додаток НА «Абетковий покажчик українських термінів»;

— долучено національний додаток НБ «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 9000:2015

Цей стандарт подає основоположні поняття, принципи та словник термінів стосовно систем управління якістю (СУЯ) та забезпечує основу для інших стандартів СУЯ. Цей стандарт має допо­могти користувачеві зрозуміти основоположні поняття, принципи та терміни стосовно управління якістю з тим, щоб він був у змозі результативно та ефективно запровадити СУЯ та реалізувати цінність від інших стандартів СУЯ.

Цей стандарт пропонує чітко визначену СУЯ, базовану на структурі, що об’єднує в собі вста­новлені основоположні поняття, принципи, процеси та ресурси, пов’язані з якістю, щоб допомог­ти організаціям реалізувати свої цілі. Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхнього розміру, складності чи бізнес-моделі. Ціль цього стандарту — збільшити обізнаність організації з її обов'язками та зобов’язанням щодо задоволення потреб і очікувань її замовників і зацікавлених сторін, а також щодо досягнення задоволеності її продукцією та послугами.

У цьому стандарті зазначено сім принципів управління якістю на підтримання основоположних понять, описаних у 2.2. У 2.3 для кожного принципу управління якістю подано «твердження», що описує цей принцип, «обґрунтування», що пояснює, чому організація має приділяти увагу цьому принципу, «ключові вигоди», які стосуються принципів, та «можливі дії», які організація може ви­конати, застосовуючи принцип.

У цьому стандарті подано терміни та визначення понять, які на момент опублікування за­стосовні до всіх стандартів щодо управління якістю та СУЯ, розроблених ISO/TC 176, а також до інших стандартів СУЯ для окремих галузей, базованих на цих стандартах. Терміни та визначення понять систематизовано в концептуальному порядку з наведенням абеткового покажчика в кінці до­кумента. У додатку А подано набір схем систем понять, які визначають порядок наведення понять.

Примітка. Настанови щодо деяких додаткових, часто застосовуваних слів у стандартах на СУЯ, розроблених ISO/TC 176, і в яких є ідентифіковане словникове значення, подано в глосарії, доступному на http://www.iso.org/iso/03_lerminology_usedjn_ iso_9000_family.pdf.


ДСТУ ISO 9000:2015 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

FUNDAMENTALS AND VOCABULARY

Чинний від 2016-07-01

1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує основоположні поняття та принципи управління якістю, які універсальні в застосуванні наведених нижче:

— організацій, які прагнуть досягти сталого успіху завдяки запровадженню системи управління якістю;

— замовників, які прагнуть здобути впевненість у здатності організації стабільно постачати продукцію та надавати послуги, що відповідають їхнім вимогам;

— організацій, які прагнуть здобути впевненість у тому, що в їхньому ланцюзі постачання ви­моги до продукції та послуг виконуватимуть;

— організацій і зацікавлених сторін, які прагнуть поліпшити обмінювання інформацією завдяки єдиному розумінні термінології, яку використовують у сфері управління якістю;

— організацій, які здійснюють оцінювання відповідності згідно з вимогами ISO 9001;

— постачальників послуг з навчання, оцінювання чи консультування у сфері управління якістю;

— розробників відповідних стандартів.

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, які поширюються на всі розроблювані в ISO/TC 176 стандарти щодо управління якістю та на систему управління якістю.

2     ОСНОВОПОЛОЖНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

2.1 Загальні положення

Поняття та принципи управління якості, описані в цьому стандарті, дають змогу організації сприймати виклики, що їх ставить середовище, яке докорінно змінилося за останні десятиліття. Середовище, у якому організація працює сьогодні, характеризується швидкими змінами, глоба­лізацією ринків і перетворенням знання на головний ресурс. Вплив якості виходить за межі задо­воленості замовника: це може також безпосередньо впливати на репутацію організації.

Суспільство стало більш освіченим і більш вимогливим, роблячи зацікавлені сторони щодалі впливовішими. Надаючи основоположні поняття та принципи для використання у розроблянні сис­теми управління якістю (СУЯ), цей стандарт сприяє ширшому уявленню про організацію.

Усі поняття, принципи та їх взаємозв'язки треба розглядати в цілому, а не ізольовано одне від одного. Жодне окреме поняття, жодний окремий принцип не важливіший за інші. Кожного разу знаходження правильного балансу в застосуванні є критично важливим.

2.2 Основоположні поняття

2.2.1 Якість

Організація, орієнтована на якість, сприяє формуванню культури, що має результатом пове­дінку, ставлення, діяльність і процеси, які додають цінність через задоволення потреб і очікувань замовників й інших відповідних зацікавлених сторін.

Якість продукції та послуг організації визначають здатністю задовольняти замовників, а також передбаченим і непередбаченим впливом на відповідні зацікавлені сторони.

Якість продукції та послуг охоплює не тільки їхні передбачені функції та характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для замовника.

2.2.2 Система управління якістю

СУЯ охоплює дії, за допомогою яких організація ідентифікує свої цілі та визначає процеси й ресурси, потрібні для досягнення бажаних результатів.

СУЯ керує взаємодійними процесами та ресурсами, потрібними, щоб створити цінності та здобути результати для відповідних зацікавлених сторін.

СУЯ дає змогу найвищому керівництву оптимізувати використання ресурсів, ураховуючи ко­роткострокові та довгострокові наслідки його рішень.

СУЯ забезпечує засоби ідентифікування дій щодо вирішування передбачених і непередбаче­них наслідків у постачанні продукції та наданні послуг.

2.2.3 Середовище організації

Розуміння середовища організації— це процес. Цей процес визначає чинники, які впливають на призначеність, цілі та сталість організації. Він ураховує внутрішні чинники, зокрема цінності, культуру, знання та дієвість організації. Він також ураховує зовнішні чинники, такі як правове, тех­нологічне, конкурентне, ринкове, культурне, соціальне та економічне середовища.

Приклади того, як може бути виявлено призначеність організації, є її бачення, місія, політики та цілі.

2.2.4 Зацікавлені сторони

Поняття зацікавлених сторін простягається поза межі зосередженості лише на замовнику. Важливо враховувати всі відповідні зацікавлені сторони.

Частину процесу розуміння середовища організації становить ідентифікування її зацікавлених сторін. Відповідні зацікавлені сторони — це ті, з якими пов’язано значний ризик для сталості орга­нізації, якщо їхні потреби та очікування не буде виконано. Організації визначають, які результати необхідно подати цим відповідним зацікавленим сторонам, щоб знизити цей ризик.

Організації привертають увагу відповідних зацікавлених сторін, від яких залежить їхній успіх, залучають їх і зберігають їх підтримку.

2.2.5 Підтримання

2.2.5.1 Загальні положення

Підтримання СУЯ з боку найвищого керівництва та задіяність персоналу дають змогу:

— забезпечувати адекватні людські та інші ресурси;

— здійснювати моніторинг процесів і результатів;

— визначати та оцінювати ризики та можливості;

— запроваджувати відповідні дії.

Відповідальне придбання, розподілення, обслуговування, поліпшення та утилізація ресурсів сприяють організації в досяганні її цілей.

2.2.5.2 Персонал

Люди становлять суттєво важливий ресурс в організації. Дієвість організації залежить від того, як персонал поводить себе в межах системи, у якій він працює.

У межах організації персонал стає задіяним і діє згуртовано в разі спільного розуміння політики у сфері якості та результатів, які бажає здобути організація.

2.2.5.3 Компетентність

СУЯ є найбільш результативною, якщо всі працівники розуміють, які навички, навчання, освіта та досвід потрібні для виконання їхніх функцій і обов'язків, та застосовують їх. Найвище керів­ництво зобов'язане забезпечити можливості для персоналу розвивати необхідну компетентність.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online