ДСТУ 5063:2008 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначання нежирових домішок
і відстою

ДСТУ 5063:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ), Технічний комітет зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: П. Петік, канд. техн. наук; Л. Сімакович (науковий керівник); Н. Сарнова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 серпня 2008 р. № 301

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5481-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначання понять

4 Основі положення

5 Метод відбирання проб

6 Вимоги щодо безпеки під час випробовування

7 Вимоги до кваліфікації оператора

8 Метод визначання нежирових домішок

9 Метод визначання об’ємної частки відстою

10 Порядок оформлювання результатів

Додаток А Лійки для фільтрування під вакуумом

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначання нежирових домішок і відстою

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Методы определения нежировых примесей и отстоя

VEGETABLE OILS
Method for determination of oil-free admixture and sediment

Чинний від 2009-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на олії і встановлює методи визначання масової частки нежирових домішок, нерозчинних у петролейному ефірі або бензині (нефрасі), і об’ємної частки відстою, що формується під час відстоювання олії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 661:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробного зразка

ДСТУ ISO 5555-2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online