ДСТУ EN 12007-3:2020 Газовая инфраструктура. Трубопроводы для максимального рабочего давления до 16 бар включительно. Часть 3. Специальные функциональные требования к стальным трубопроводам (EN 12007-3:2015,...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Газова інфраструктура
ТРУбОПРОвОДИ
ДЛя мАКСИмАЛЬНОГО
РОбОчОГО ТИСКУ
ДО 16 бАР вКЛючНО
частина 3. Спеціальні функційні
вимоги до сталевих трубопроводів

ДСТУ EN 12007-3:2020
(EN 12007-3:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДмОвА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, АТ «Дніпрогаз»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 червня 2020 р. № 138 з 2021–09–01

3 Національний стандарт відповідає EN 12007-3:2015 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 3: Specifi c functional recommendations for steel (Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих трубопроводів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УвЕДЕНО вПЕРшЕ

ЗмІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять

4 Проєктування

4.1 Загальні вимоги до вибору сталевих матеріалів

4.2 Труби та фітинги

4.3 Ізолювальні з’єднання

4.4 Запірна арматура

4.5 Захист від корозії

4.6 Методи виконання з’єднань

5 Будівництво

5.1 Поводження, транспортування та зберігання

5.2 Укладання

5.3 Журнал будування трубопроводу

6 Обстеження покривів

7 випробування тиском

Додаток А (довідковий) Поводження, транспортування та зберігання

Додаток в (довідковий) відхили труб

Додаток С (довідковий) Обчислення товщини стінки

Додаток D (довідковий) Суттєві технічні відмінності цього стандарту від попереднього видання

Бібліографія

Додаток НA (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ вСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12007-3:2020 (EN 12007-3:2015, IDT) «Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих трубопроводів», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12007-3:2015 (версія еn) «Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 3: Specifi c functional requirements for steel».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

- з «Передмови» до EN 12007-3:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000;

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейський стандарт EN 12007 складається з п’яти частин під загальною назвою «Газова інфраcтруктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно»:

- Частина 1. Загальні функційні вимоги.

- Частина 2. Спеціальні функційні вимоги до поліетиленових газопроводів (MOP до 10 бар).

- Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих газопроводів.

- Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення.

- Частина 5 Спеціальні функційні вимоги до трубопроводів-приєднання.

Щодо випробовування металевих матеріалів на ударний вигин за Шарпі див. ДСТУ EN 10045-1:2006 «Матеріали металеві. випробування на ударний вигин за шарпі. Частина 1. Метод випробування».

Щодо аналізу ковшової проби сталі див. EN 10025 «вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частини 1–6» (в Україні чинні частини 1—5).

У цьому стандарті є послання на міжнародні та європейські стандарти CEN/TR 13737 (усі частини), EN 1092-1, EN 1514-1, EN 1514-2, EN 1514-3, EN 1514-4, EN 1515-1, EN 1515-2, EN 1591-1, EN 1591-2, EN 1759-1, EN 10226-1, EN 10255, EN 12007-1, EN 12560-1, EN 12560-2, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5, EN 12732, EN 13774, EN 15257, EN 50162, EN 15280, EN ISO 3183, які не впроваджені в Україні як національні, чинних замість них документів немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗОвА ІНФРАСТРУКТУРА
ТРУбОПРОвОДИ
ДЛя мАКСИмАЛЬНОГО РОбОчОГО ТИСКУ
ДО 16 бАР вКЛючНО
частина 3. Спеціальні функційні вимоги
до сталевих трубопроводів

GAS INFRASTRUCTURE
PIPElINES FOR MAxIMUM
OPERATING PRESSURE UP TO
AND INClUDING 16 BAR
Part 3. Specific functional requirements for steel

Чинний від 2021–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУвАННя

Цей стандарт установлює особливі функційні вимоги до трубопроводів зі сталі, що застосовуються додатково до загальних функційних вимог, вказаних у EN 12007-1, та які застосовні до максимального робочого тиску, що не перевищує 16 бар включно. Цей стандарт установлює загальні базові принципи газової інфраструктури. Користувачам цього стандарту рекомендовано враховувати, що в країнах-членах ЄС можуть діяти інші, детальніші національні стандарти чи кодекси усталеної практики.

Цей стандарт призначено для застосування разом із національними стандартами та/або кодексами усталеної практики, що установлюють наведені базові принципи.

У разі конфлікту положень із суворішими вимогами, визначеними національними законодавчими актами/правилами, порівняно із зазначеними у цьому стандарті, пріоритет надається вимогам національних законодавчих актів/правил, у порядку, наведеному в CEN/TR 13737 (усі частини).

У CEN/TR 13737 (усі частини) подано:

- визначення всіх законодавчих актів/правил, застосовних у країнах-членах;

- за потреби - застосування детальніших національних вимог;

- назва національного органу зі стандартизації для отримання інформації.

2 НОРмАТИвНІ ПОСИЛАННя

Подані нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1092-1 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

EN 1514-1 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 1: Nonmetallic flat gaskets with or without inserts

EN 1514-2 Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated fl anges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges

EN 1514-3 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 3: Nonmetallic PTFE envelope gaskets

EN 1514-4 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 4: Corrug ated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges

EN 1515-1 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

EN 1515-2 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classifi cation of bolt materials for steel flanges, PN designated

EN 1591-1 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation

EN 1591-2 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 2: Gasket parameters

EN 1594 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements

EN 1759-1 Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fi ttings and accessories, Clas s designated - Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24

EN 10204 Metallic products - Types of inspection documents

EN 10226-1 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal threads - Dimensions, tolerances and designation

EN 10255 Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery conditions

EN 12007-1 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 1: General functional requirements

EN 12327 Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements

EN 12560-1 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

EN 12560-2 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for Class-designated fl anges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges

EN 12560-3 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets

EN 12560-4 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flantes - Part 4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges

EN 12560-5 Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanes - Part 5: Metallic ring joint gaskets for use with steel flanges

EN 12732 Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements

EN 12954 Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines

EN 13509 Cathodic protection measurement techniques

EN 13774 Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements

EN 15257 Cathodic protection - Competence levels and certifi cation of cathodic protection personnel

EN 50162 Protection against corrosion by stray current from direct current systems

EN 15280 Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines applicable to cathodically protected pipelines

EN ISO 3183 Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1092-1 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та арматури з позначенням PN. Частина 1.Сталеві фланці

EN 1514-1 Фланці та їхні з’єднання. Розміри защільників для фланців із позначенням PN. Частина 1. Hеметалеві плоскі защільники зі вставками і без них

EN 1514-2 Фланці та їхні з’єднання. Розміри защільників для фланців із позначеннями PN. Частина 2. Спіральні защільники для сталевих фланців

EN 1514-3 Фланці та їхні з’єднання. Розміри защільників для фланців із позначенням PN. Частина 3. Неметалеві защільники з оболонкою з політетрафторетилену

EN 1514-4 Фланці та їхні з’єднання. Розміри защільників для фланців із позначенням PN. Частина 4. Металеві гофровані, плоскі або жолобчасті защільники без наповнювача та металеві защільники з наповнювачем для сталевих фланців

EN 1515-1 Фланці та їхні з’єднання. Болтові з’єднання. Частина 1. вибір болтових з’єднань

EN 1515-2 Фланці та їхні з’єднання. Болтові з’єднання. Частина 2. Класифікація матеріалів болтових з’єднань для сталевих фланців із позначенням PN

EN 1591-1 Фланці та їхні з’єднання. Правила обчислення круглих фланцевих з’єднань із защільником. Частина 1. Метод обчислення

EN 1591-2 Фланці та їхні з’єднання. Правила обчислення круглих фланцевих з’єднань із защільником. Частина 2. Параметри защільника

EN 1594 Системи газопостачання. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги

EN 1759-1 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та арматури зазначеного класу. Частина 1. Фланці сталеві

EN 10204 вироби металеві. види документів про контроль

EN 10226-1 Різьблення трубні зі щільним з’єднанням під тиском, виконаним на нарізі. Частина 1. Конусоподібні зовнішні нарізі та паралельні внутрішні нарізі. Розміри, допуски та познаки

EN 10255 Труби сталеві нелеговані для зварювання та нарізання нарізі. Технічні умови постачання

EN 12007-1 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску, що не перевищує 16 бар включно. Частина 1. Загальні функційні вимоги

EN 12327 Газова інфраструктура. випробування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги

EN 12560-1 Фланці та їхні з’єднання. Защільники для фланців із позначеним класом. Частина 1. Неметалічні плоскі защільники з вкладками чи без них

EN 12560-2 Фланці та їхні з’єднання. Защільники для фланців із позначеним класом. Частина 2. Спіральні защільники для сталевих фланців

EN 12560-3 Фланці та їхні з’єднання. Защільники для фланців із позначеним класом. Частина 3. Неметалічні защільники з оболонкою з політетрафторетилену

EN 12560-4 Фланці та їхні з’єднання. Защільники для фланців із позначеним класом. Частина 4. Металеві гофровані, плоскі або жолобчасті защільники без наповнювача та металеві защільники з наповнювачем для сталевих фланців

EN 12560-5 Фланці та їхні з’єднання. Защільники для фланців із позначеним класом. Частина 5. Металеві защільники муфтового з’єднання для сталевих фланців

EN 12732 Системи газопостачання. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги

EN 12954 Захист катодний підземних та підводних металевих споруд. Основні принципи та використання для трубопроводів

EN 13509 Катодний захист. Методи вимірювання

EN 13774 Клапани для систем розподілу природного газу з максимальним робочим тиском, що не перевищує 16 бар. Експлуатаційні вимоги

EN 15257 Захист катодний. Рівень компетенції та сертифікація персоналу катодного захисту

EN 50162 Захист від корозії блукаючим струмом від систем постійного струму

EN 15280 Оцінювання ймовірності електрокорозії змінного струму підземних трубопроводів із катодним захистом

EN ISO 3183 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог В.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online