ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения понятий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення понять

 

ДСТУ 33.002:2007

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії та Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

РОЗРОБНИКИ: Т. Беззубець; В. Гармаш; О. Дугінова; С. Маршев; А. Некрасов; В. Степа­ненко, канд. екон. наук (науковий керівник); Н. Стогній

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 травня 2007 р. № 104 з 2009-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ В 33.002-94

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Терміни та визначення понять

4.1 Загальні поняття

4.2 Державна система страхового фонду документації

4.3 Функціювання державної системи страхового фонду документації

Додаток А Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення понять

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ

Термины и определения понятий

INSURANCE DOCUMENTATIONS FUND

Terms and determinations of concepts

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері страхового фонду документації України.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для вживання в усіх видах документів стосовно страхового фонду документації України, а також для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури.

Вимоги цього стандарту чинні для застосування в роботі суб’єктів державної системи страхового фонду документації, які беруть участь у створенні, формуванні, веденні та використанні страхового фонду документації України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 33.108:2005 СФД. Документи страхового фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги

ДСТУ 33.202:2004 СФД. Страховий фонд документації на промислову продукцію господарського призначення. Порядок створювання

ДСТУ ISO 6196-1:2004 Мікрографія. Словник термінів. Частина 01. Загальні терміни

ДСТУ ISO 6196-5:2005 Мікрографія. Словник термінів. Частина 05. Якість зображень, чи­таність, контроль.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України «Про страховий фонд документації України»

2 Закон України «Про державну таємницю»

3 Закон України «Про стандартизацію»

4 Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

5 Закон України «Про охорону культурної спадщини»

6 Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації» від 13 березня 2002 р. № 319

8 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок форму­вання, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації» від 13 березня 2002 р. № 320

9 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реє­стру документів страхового фонду документації» від 16 травня 2002 р. № 642

10 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 р. №1023 і від 5 вересня 2000 р. №1386» від 28 грудня 2001 р. № 1791

11 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» від 29 серпня 2002 р. № 1288

12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну тех­нічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації» від 26 жовтня 2001 р. № 1447

13 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які мо­жуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації» від 2 жовтня 2003 р. № 11553

14 ГОСТ Р 33.505-2003 Единый российский страховой фонд документации. Порядок создания страхового фонда документации, являющейся национальным научным, культурным и историчес­ким наследием (Єдиний російський страховий фонд документації. Порядок створення страхового фонду документації, який є національною науковою, культурною та історичною спадщиною)

15 ГОСТ Р 5141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (Діло­водство та архівна справа. Терміни та визначення)

16 ГОСТ 6.10.4-84 «УСД. Придание юридической силы документам на машинном носите­ле и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения» (УСД. Надання юридичної сили документам на машинних носіях та машинограмі, що створені за­собами обчислювальної техніки. Основні положення)

17 ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах под­линника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения (Репрографія. Мікрографія. Мікрофільм документа на правах правдника. Порядок виготовлення, обліку, зберігання та засто­сування)

18 ГОСТ 13.1.202-88 Репрография. Микрография. Символы и трафареты. Общие требова­ния (Репрографія. Мікрографія. Символи та трафарети. Загальні вимоги)

19 ГОСТ 13.1.203-85 Репрография. Микрография. Правила хранения микроформ (Репро­графія. Мікрографія. Правила зберігання мікроформ)

20 ГОСТ 13.1.204-85 Репрография. Микрография. Внесение изменений в микроформы (Реп­рографія. Мікрографія. Внесення змін до мікроформ)

21 ISO 18911:2000 Imaging materials — Processed safety photographic films — Storage practices (Матеріали для отримання зображень. Проявлена безпечна фотоплівка. Настанови щодо збері­гання у архівах)

22 Washington state standards for the production and use of microfilm. — 1998, In accord with the provisions of RCW 40.14 (Стандарт штату Вашингтон для виробництва та використання мікро­фільму. — 1998, Згідно з угодою RCW 40.14)

23 Микрофильмирование карт и чертежей: Справочное, М 59 пособие / И.И. Максимов, А.И. Мартыненко, М.Е. Синькевич и др. — М.: Недра, 1990. — 224 с. (Мікрофільмування карт та кресле­ників)

24 Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні тер­міни — Харків: «Корвін», 2002. — 656 с.

25 Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии. — X.: Факт, 1999. — 704 с. (Англо-російсько-український словник науково-технічної термінології)

26 Русско-английский словарь делового человека. — Мн.: ПКИП «Асар», 1994. — 480 с. Т. 1, — 568 с. Т. 2 (Російсько-український словник ділової людини)

27 Фотокинотехника — гл. ред. Е.А. Иофис. — М.: «Советская Энциклопедия»; 1981 — 447 с. с илл. (Фотокінотехніка).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online