ДСТУ Б В.2.7-108-2001 Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови (ГОСТ 30693-2000)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали


 

МАСТИКИ ПОКРІВЕЛЬНІ
ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
Загальні технічні умови


МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Общие технические условия


ДCТУ Б В.2.7-108-2001
(ГОСТ 30693-2000)


ГОСТ 30693-2000

Відповідає офіційному тексту


Соответствует официальному тексту


З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
 національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

По вопросам приобретения
официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ Відкритим акціонерним товариством (ВАТ) "Полимерстройматериалы", Відкритим акціонерним товариством (ВАТ) ЦНИИ-промзданий Російської Федерації за участю Державного підприємства - Центр методології нормування та стандартизації в будівництві (ГП ЦНС) Держбуду Росії

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ) 17 травня 2000 р.

За прийняття проголосували

Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом
Республіка Вірменія Міністерство із координації, територіального управління і містобудівної діяльності
Республіка Казахстан  Казбудкомітет
Киргизька Республіка Державний комітет із архітектури і будівництва при Уряді
Республіка Молдова Міністерство навколишнього середовища та благоустрою територій
Російська Федерація Держбуд
Республіка Таджикистан Комархбуд
Україна Держбуд

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 4.222-83, ГОСТ 25591-83

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом (ОАО) "Полимерстройматериалы", Открытым акционерным обществом (ОАО) ЦНИИ-промзданий Российской Федерации при участии Государственного предприятия - Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) Госстроя России

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17 мая 2000 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством
Республика Армения Министерство по координации, территориальному управлению и градостроительной деятельности
Республика Казахстан Казстройкомитет
Киргизская Республика Государственный комитет по архитектуре и строительству при Правительстве
Республика Молдова Министерство окружающей среды и благоустройства территорий
Российская Федерация Госстрой
Республика Таджикистан Комархстрой
Украина Госстрой

3 ВЗАМЕН ГОСТ 4.222-83, ГОСТ 25591-83

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики (властивості)

4.2 Вимоги до сировини та матеріалів

4.3 Маркування

4.4 Упакування

5 Вимоги безпеки

6 Правила приймання

7 Методи випробувань

8 Транспортування та зберігання

8.1 Транспортування

8.2 Зберігання

9 Вказівки щодо застосування

Додаток А Показники якості покрівельних і гідроізоляційних мастик

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

З Классификация

4 Общие технические требования

4.1 Характеристики (свойства)

4.2 Требования к сырью и материалам

4.3 Маркировка

4.4 Упаковка

5 Требования безопасности

6 Правила приемки

7 Методы испытаний

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.2 Хранение

9 Указания по применению

Приложение А Показатели качества кровельных и гидроизоляционных мастик

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Мастики покрівельні
та гідроізоляційні
Загальні технічні умови

Строительные материалы
Мастики кровельные
и гидроизоляционные
Общие технические условия

Building materials
Roofing and hydraulic
insulating mastic
General specifications

Чинний від 2002-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на по крівельні і гідроізоляційні мастики, які призна чені для приклеювання рулонних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, улаштування за хисних шарів покрівель, улаштування і ремонту мастичних покрівель, улаштування мастичних шарів гідроізоляції і пароізоляції будівельних конструкцій будинків і споруд, і встановлює кла сифікацію, загальні технічні вимоги, вимоги без пеки, правила приймання, методи випробувань, вимоги до транспортування і зберігання та вка зівки щодо застосування.

Вимоги цього стандарту, викладені в роз ділах 4-8, є обов'язковими.

Показники якості, які є обов'язковими для всіх мастик і для конкретних груп мастик, на ведені в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 2001-04-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные мастики, предназначенные для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, устройства защитных слоев кровель, устройства и ремонта мастичных кровель, устройства мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций зданий и сооружений, и устанавливает классификацию, общие технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, требования к транспортированию и хранению и указания по применению.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 4-8, являются обязательными.

Показатели качества, обязательные для всех мастик и для конкретных групп мастик, приведены в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12 3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я

ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online