ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними (ІSO/ІEC 2382-9:1995, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 9. Обмін даними

(ISO/IEC 2382-9:1995, IDТ)
ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (TK 20) Держспоживстандарту України та Інститут кібернетики імені В.Глушкова НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Гладун, канд. техн. наук; О. Перевозчикова, чл.-кор. НАНУ, проф., д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник); О. Проценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 2382-9:1995 Information technology — Vocabulary — Part 9: Data communication (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3043-95 Системи оброблення інформації. Телеобробка даних і комп’ютерні мережі. Терміни та визначення

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

1 Національний вступ

Секція 1. Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Загальні пояснення

Секція 2. Терміни та визначення понять

09 Обмін даними

09.1 Загальні положення

09.2 Сигнали

09.3 Загальні поняття передавання даних  

09.4 Середовище та засоби передавання даних (фізичний рівень)

09.5 Методи передавання даних

09.6 Канальний рівень

09.7 Мережний рівень

09.8 Користувацькі ресурси

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НВ Джерела посилання

Додаток НГ Порівняльна таблиця терміносистем ДСТУ 3043-95 та ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документ згармонізовано з ISO/IEC 2382-9:1995 Information technology — Vocabulary — Part 9: Data communication (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін дани­ми). Ступінь відповідності — ідентичний стандарт.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 2382 (у 36 частинах) розробив підкомітет SC1 «Термінологічні словники» спільного технічного комітету JTC1 міжнародних організацій ISO та ІЕС.

Технічний комітет, відповідальний за стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології». Редагування тексту цього документа виконала чл.-кор. НАН України О.Перевозчикова.

Ця частина стандарту містить вимоги, які відповідають чинному законодавству, і встановлює українські терміни та визначення понять, пов’язаних з обміном даними. До цієї частини стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO/IEC 2382» замінено на «ця частина стандарту»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Норма­тивні посилання» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандар­тизація», а терміностатті — згідно з ДСТУ 3966 [1];

— до підрозділу 1.2 «Нормативні посилання» долучено український переклад назв міжнарод­них стандартів. З цими стандартами можна ознайомитися у Головному фонді нормативних до­кументів;

— у терміностаттях наведено додатково російський стандартизований термін із позначкою «ru» з посиланням на термінологічне джерело з додатка НВ «Джерела посилання»;

— долучено абеткові покажчики українських і російських термінів як національні додатки НА та НБ;

— долучено національний додаток НВ, у якому наведено список термінологічних джерел та національних стандартів, на які є посилання у національному вступі і національних додатках;

— долучено національний додаток НГ, у якому з метою ілюстрації часових змін у терміно­логії наведено порівняльну таблицю терміносистем ДСТУ 3043-95 та ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005, яка свідчить про розвиток терміносистеми шляхом не лише доповнення, але й осучаснення, поглиблення та уточнення визначень і понять.

У цьому стандарті збережено нумерацію терміностатей ISO/IEC 2382-9:1995. Кожну терміностаттю побудовано згідно з положеннями підрозділу 1.3. Згідно з правилами ДСТУ 3966-2000, що мають відмінності від багаточастинного словника ISO/IEC 2382, особливості побудови терміностатей українських національних стандартів на терміни та визначення понять наведено у на­ціональних примітках підрозділу 1.3 «Загальні положення».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 9. Обмін даними

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Часть 9. Обмен данными

INFORMATION TECHNOLOGY
VOCABULARY
Part 9: Data communication

Чинний від 2006-10-01

СЕКЦІЯ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Мета цього стандарту — поліпшення міжнародного співробітництва в інформаційних техно­логіях. Стандарт установлює терміни та визначення понять, пов’язаних з обміном даними, і ви­значає зв’язки між статтями терміносистеми.

Для полегшення перекладу іншими мовами визначення наведені так, щоб уникнути будь-яких особливостей, притаманних мові.

Ця частина стандарту визначає поняття, пов’язані з обміном даними, сигналами, каналами і мережами пересилання даних.

1.2 Нормативні посилання

Наведені далі стандарти містять умови, що за допомогою посилань у цьому тексті станов­лять положення цієї частини стандарту. У разі датованих посилань не застосовують пізніші зміни до будь-якого з цих видань або нові видання. Проте учасникам угод, що ґрунтуються на цьому стандарті, треба визначити можливості застосування найсучасніших видань нормативних доку­ментів, зазначених далі. У разі недатованих посилань рекомендовано звертатися до найновішого видання нормативних документів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO/IEC 646:1991 Information technology — ISO 7-bit coded character set information interchange

ISO 1087:1990 Terminology — Vocabulary

ISO 1745:1975 Information processing — Basic mode control procedures for data communication systems

ISO 3166:1993 Codes for the representation of names of countries

ISO/IEC 3309:1993 Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — High-level data link control (HDLC) procedures — Frame structure

ISO/IEC 4335:1993 Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — High-level data link control (HDLC) procedures — Elements of procedures

ISO/IEC 7809:1993 Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — High-level data link control (HDLC) procedures — Classes of procedures International Electrotechnical Vocabulary (IEV):

Chapter 701: Telecommunications, channels and networks, 1998;

Chapter 702: Oscillations, signals and related devices, 1992;

Chapter 704: Transmission, 1992;

Chapter 721: Telegraphy and data communication 1991

CCITT Recommendation G.701 (1998), Vocabulary of digital transmission and multiplexing and pulse code modulation (PCM) terms

CCITT Blue Book (1998), Fascicle 1.3: Terms and definitions

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 646:1991 Інформаційні технології. Набір 7-битних кодованих символів для інфор­маційного обміну

ISO 1087:1990 Термінологія. Словник

ISO 1745:1975 Оброблення інформації. Основний режим процедур контролю для систем обміну даними

ISO 3166:1993 Коди подання назв країн

ISO/IEC 3309:1993 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами — Процедури високорівневого керування каналами передавання даних (HDLC). Структура кадру

ISO/IEC 4335:1993 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Процедури високорівневого керування каналами передавання даних (HDLC). Елементи процедур

ISO/IEC 7809:1993 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між  системами. Процедури високорівневого керування каналами передавання даних (HDLC). Класи  процедур

IEV — Міжнародний електротехнічний словник

1998, Частина 701: Телекомунікації, канали і мережі

1992, Частина 702: Осциляція, сигналізація і зв’язані з ними пристрої

1992, Частина 704: Передавання

1991, Частина 721: Телеграфія та обмін даними

CCITT Recommendation G.701 (1998), Словник термінів цифрового передавання і мультиплексування та імпульсно-кодової модуляції

ССІТТ, Синя Книга (1988), Випуск 1.3: Терміни та визначення

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online