ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015 Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ НАСИПІВ ТРАНСПОРТНИХ
 СПОРУД З ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2016

 

ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ")

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Волошина (науковий керівник);

В.   Докукіна; Н. Стоянович; Є. Ткачук

2    ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 344, чинний з 2016-10-01

3   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4    Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту, в тому числі магістральні трубопроводи".

 

ЗМІСТ

1       Сфера застосування

2        Нормативні посилання

3       Терміни та визначення понять

4        Конструювання насипів із вуглевідходів

5       Спорудження насипів із вуглевідходів

6       Контроль якості виконаних робіт при спорудженні насипів із вуглевідходів

7       Вимоги безпеки

8       Охорона навколишнього природного середовища

Додаток А Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ НАСИПІВ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
З  ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ НАСЫПЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

THE GUIDE DEVICE EMBANKMENTS TRANSPORT FACILITIES WITH VERENICH
PRODUCTS COAL INDUSTRY

Чинний від 2016-10-01

1        СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструювання та технології влаштування насипу транспортних споруд із використанням вторинних продуктів вугільної промисловості (далі - вуглевідходи).

Стандарт призначений для застосування при проектуванні та будівництві насипів транспортних споруд, а саме: автомобільних доріг, залізниць та ґрунтових основ злітно-посадкових смуг аеропортів (далі - насипів).

2        НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 08.04.2014 № 248, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2014 за № 472/25249

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.5-38:2008Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

 ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги(ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.110-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Костюми шахтарські для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги щодо охорони родючого шару ґрунтів при виконанні земляних робіт)

ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных вмещающих пород для биологической рекультивации земель (Охорона природи. Ґрунти. Класифікація розкривних вміщуючих порід для біологічної рекультивації земель)

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті).

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online