ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків і споруд

 

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

ДСТУ Б В.2.1-2-96
(ГОСТ 25100-95)

ГОСТ 25100-95

Відповідає офіційному тексту

Соответствует официальному тексту

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
Київ 1997

 Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому  нормированию в строительстве

Передмова

Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

1 РАЗРАБОТАН

Виробничим та науково-дослідним інститутом інженерних вишукувань в будівництві (ПНИИИС) за участю науково-дослідного інституту основ та підземних споруд ім. Герсеванова (НИИОСП), інституту по проектуванню основ та підвалин (Фундаментпроект), державного дорожнього науководослідного інституту (СоюздорНИИ), науково-дослідного інституту транспортного будівництва (ЦНИИС) Російської Федерації

Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) с участием научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Герсеванова (НИИОСП), института по проектированию оснований и фундаментов (Фундаментпроект), государственного дорожного научно-исследовательского института (СоюздорНИИ), научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Российской Федерации

ВНЕСЕНИЙ

ВНЕСЕН

Мінбудом Росії

Минстроем России

2 ПРИЙНЯТИЙ

2 ПРИНЯТ

Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р.

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За прийняття проголосували:

За принятие проголосовали:

Найменування держави

 Найменування  органу державного управління 6удівництвом

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республіка Вірменія

 Держупрархiтектури

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республіка Казахстан

 Мінбуд

Республика Казахстан

Минстрой

Киргизька Республіка

 Держбуд

Кыргызская Республика

Госстрой

Російська Федерацiя

 Мін6уд

Российская Федерация

Минстрой

Республіка Таджикистан

 Держбуд

Республика Таджикистан

Госстрой

Республіка Узбекистан

 Держкомархітектбуд

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Україна

 Дєржкоммістобудування

Украина

Госкомградостроительства

3 ВВЕДЕНИЙ

 3 ВЗАМЕН

Наказом Держкоммістобудування України 189 від 01.11.96 р на заміну ГОСТ 25100-82

 ГОСТ 25100-82

Даний державний стандарт України не може бути повністю чи частково витворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

 Настоящий стандарт не может  быть полностью или частично  воспроизведен, тиражирован и  распространен в качестве официального издания без разрешения секретариата МНТКС

"Укрархбудінформ"

Зміст

Содержание

1 Галузь використання

1 Область применения

2 Нормативні посилання

2 Нормативные ссылки

З Визначення

3 Определения

4 Загальнi положення

4 Общие положения

5 Класифікація

5 Классификация

Додаток А

Приложение А

Тєрміни та визначення

Термины и определения

Додаток Б

Приложение Б

Різновиди грунтів

Разновидности грунтов

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків i споруд

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

Основания и фундаменты зданий и сооружений

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Bases and foundations of building and structures

SUILS. CLASSIFICATION

 

 

ДСТУ Б В.2.1-2-96
(ГОСТ 25100-95)

Чинний від 1997-04-01

Дата введения 1996-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цей стандарт розповсюджується на всі грунти та встановлює їх класифікацію, що застосовується при виконанні інженерно-геологічних вишукувань, проектуванні та будівництві.

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

До найменувань грунтів та їх характеристик, передбачених цим стандартом, допускається вводити додаткові найменування та характеристики, якщо це необхідно для більш детального підрозділу грунтів з урахуванням природних умов району будівництва та специфіки окремих видів будівництва.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Додаткові найменування та характеристики грунтів не повинні входити в протиріччя з класифікацією, наведеною у цьому стандарті, та повинні базуватися на часткових класифікаціях галузевого та регіонального призначення, що встановлені відповідними нормативними документами.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В цьому стандарті грунт розглядається як однорідний за складом, будовою та властивостями елемент грунтового масиву (зразок).

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложения
ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава
ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online