ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

(EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)
ДСТУ Б EN 196-3:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ", ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД: Відділ іноземних перекладів Харківської торговельно-промислової палати НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (науковий керівник); О. Бобунов; О. Логвинова; О. Палієнко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 350, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 196-3:2005+А1:2008 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness (Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б EN 196-3:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Лабораторія, обладнання та матеріали

4.1 Приміщення лабораторії

4.2 Обладнання та матеріали

5 Визначення стандартної консистенції (нормальної густоти)

5.1 Прилади

5.2 Процедура

6 Визначення строків тужавлення

6.1 Прилади

6.2 Визначення початку тужавлення

6.3 Визначення кінця тужавлення

7 Визначення рівномірності зміни об'єму

7.1 Прилади

7.2 Процедура

7.3 Звіт про випробування

7.4 Повторення випробування

Додаток А Альтернативний метод визначення строків тужавлення

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які наведено в EN 196-3:2005+А1:2008, та відповідних національних стандартів України, за їх наявності

CONTENTS

 

1 Scope

2 Normative references

3 Principles

4 Laboratory, equipment and materials

4.1 Laboratory

4.2 Equipment and materials

5 Standard consistence test

5.1 Apparatus

5.2 Procedure

6 Setting time test

6.1 Apparatus

6.2 Determination of initial setting time

6.3 Determination of final setting time

7 Soundness test

7.1 Apparatus

7.2 Procedure

7.3 Report

7.4 Retest

Annex A (informative) Alternative method for setting time tests

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 196-3:2005+А1:2008 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness (Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму) з внесеною зміною А1:2008.

Зміна А1:2008 містить альтернативний метод визначення строків тужавлення для цементів з повільним тужавленням. Зміну А1 виділено в тексті стандарту подвійною лінією.

EN 196-3:2005+А1:2008 було підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 51 "Cement and build­ing limes" (Цемент та будівельні вапна), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст. На території України як націо­нальний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Бібліо­графія", - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 196-3:2005" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 "Метрологія. Одиниці фізичних величин".

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 196-3:2005+А1:2008, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Копії міжнародних та/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 196-3:2005+А1:2008 і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА
Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объёма

METHODS OF TESTING CEMENT
Part 3: Determination of setting time and soundness

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи визначення стандартної консистенції (нормальної густо­ти), строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму цементу.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні в нормативній і науково-технічній літера­турі прийнято термін "нормальна густота", а не "стандартна консистенція".

Методи застосовні до звичайних цементів і до інших цементів і матеріалів, якщо у відповід­них стандартах містяться посилання на ці методи. За певних обставин методи не стосуються типів цементів, у яких, наприклад, початок тужавлення наступає дуже швидко.

Методи застосовуються для оцінки відповід­ності цементів встановленим вимогам щодо строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму.

Цей документ описує еталонні методи і дозво­ляє застосовувати альтернативні процедури і обладнання, як вказано в примітках, за умови, що вони були документально підтверджені. У спірних випадках використовують тільки еталонні обладнання та процедури.

1 SCOPE

This document specifies the methods for deter­mining standard consistence, setting times and soundness of cements.

The method applies to common cements and to other cements and materials, the standards for which call up this method. It may not apply to other cement types that have, for example, a very short initial setting time.

The method is used for assessing whether the setting time and soundness of a cement is in con­formity with its specification.

This document describes the reference methods and allows the use of alternative procedures and equipment, as indicated in notes, provided that they have been calibrated against the reference methods. In the event of a dispute, only the refer­ence equipment and procedures are used.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. Для датованих документів необхідно використовувати тільки наведені видання. Для недатованих посилань застосовують їх останнє видання (включно з усіма змінами).

EN 196-1 Методи випробування цементу. Час­тина 1. Визначення міцності

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indis­pensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend­ments) applies.

EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength

3 СУТЬ МЕТОДУ

Цементне тісто стандартної консистенції (нор­мальної густоти) чинить певний опір проник­ненню стандартного плунжера. Кількість води, необхідної для отримання такого тіста, визна­чають на основі численних експериментів на проникненість тіста з різним вмістом води.

Часом тужавлення вважається проміжок часу, за який голка проникає в цементне тісто стандартної консистенції (нормальної густоти) на визначену глибину.

Рівномірність зміни об'єму цементного тіста визначають шляхом вимірювання зміни об'єму цементного тіста стандартної консистенції (нормальної густоти) за показниками зміни від­стані поміж двома індикаторними стрілками.

3 PRINCIPLES

Cement paste of standard consistence has a specified resistance to penetration by a standard plunger. The water required for such a paste is determined by trial penetrations of pastes with dif­ferent water contents.

The setting time is determined by observing the penetration of a needle into cement paste of stan­dard consistence until it reaches a specified value.

The soundness is determined by observing the volume expansion of cement paste of standard consistence as indicated by the relative move­ment of two needles.

4 ЛАБОРАТОРІЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

4.1 Приміщення лабораторії

В лабораторних приміщеннях, в яких виготов­ляють та випробовують зразки, повинні підтри­муватись температура (20 ± 2) °С та відносна вологість повітря не менше ніж 50 %.

Температура та відносна вологість повітря в приміщенні лабораторії, а також температура води в ємкостях для зберігання повинні реєструватись не менше ніж раз на добу.

Цемент, вода та прилади, які використовують для виготовлення та випробування зразків, повинні зберігатись та температури (20 ± 2) °С.

Примітка. Див. додаток А щодо умов зберігання, які мають бути застосовані при визначенні строків тужавлення альтернативним методом.

Для дотримання температурного режиму номінальним значенням температури має бути середнє значення діапазону температур.

4 LABORATORY, EQUIPMENT AND MATERIALS

4.1 Laboratory

The laboratory in which specimens are prepared and tested shall be maintained at a temperature of (20 ± 2) °С and a relative humidity of not less than 50 %.

The temperature and relative humidity of the air in the laboratory and the temperature of the water in the storage containers shall be recorded at least once per day during working hours.

Cement, water and apparatus used to make and test specimens shall be at a temperature of (20 ± 2) °С.

NOTE See Annex A for storage conditions to be ap­plied when testing setting times by alternative method

Where temperature ranges are given, the target temperature at which the controls are set shall be the middle value of the range.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online