ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів
(EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 197-1:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ", ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (науковий керівник); О. Бобунов; Н. Лаєва; Л. Полонська; Р. Рунова, д-р техн. наук;

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 354, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає: EN 197-1:2011 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б EN 197-1:2008


ЗМІСТ

ДСТУ Б EN 197-1:2015 CONTENTS

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Цемент

5 Складники

5.1 Загальні положення

5.2 Основні складники

5.2.1 Портландцементний клінкер (К)

5.2.2 Гранульований доменний шлак(S)

5.2.3 Пуцоланові матеріали (Р, Q)

5.2.4 Зола-винесення (V,W)

5.2.5 Випалений сланець (Т)

5.2.6 Вапняк (L, LL)

5.2.7 Силікатний пил (D)

5.3 Додаткові складники

5.4 Кальцію сульфат

5.5 Добавки

6 Склад та познаки

6.1 Склад та познаки звичайних цементів

6.2 Склад та познаки сульфато­стійких звичайних цементів (SR-цементів)

6.3 Cклад та познаки звичайних цементів з низькою ранньою

міцністю

7 Механічні, фізичні, хімічні вимоги та вимоги до довговічності

7.1 Механічні вимоги

7.1.1 Стандартна міцність

7.1.2 Рання міцність

7.2 Фізичні вимоги

7.2.1 Початок тужавлення

7.2.2 Рівномірність зміни об'єму

7.2.3 Tеплота гідратації

7.3 Хімічні вимоги

7.4 Вимоги до довговічності

7.4.1 Загальні положення

7.4.2 Сульфатостійкість

8 Стандартні познаки

9 Критерії відповідності

9.1 Загальні положення

9.2 Критерії відповідності для механіч­них, фізичних та хімічних властивостей і процедура оцінювання

9.2.1 Загальні положення

9.2.2 Статистичні критерії відповідності

9.2.3 Критерії відповідності для одиничного результату

9.3 Критерії відповідності для складу цементу

9.4 Критерії відповідності для оцінювання властивостей складників цементу

Додаток А Перелік звичайних цементів, які вважаються сульфатостійкими згідно з Національними стандартами різних країн-членів CEN, але не включені в таблицю 2 або не відповідають вимогам, наведеним в таблиці 5

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що стосуються положень EU-директиви будівельних виробів

ZA.1 Сфера застосування та суттєві характеристики

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності продукції

ZA.2.1 Схеми підтвердження відповідності

ZA.2.2 EC Сертифікат відповідності

ZA.3 СЕ маркування та етикетування

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних та/або європей­ських стандартів, посилання на які є в EN 197-1:2011, та відповідних націо­нальних стандартів за їх наявності

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Cement

5 Constituents

5.1 General

5.2 Main constituents

5.2.1 Portland cement clinker (K)

5.2.2 Granulated blast furnace slag (S)

5.2.3 Pozzolanic materials (P, Q)

5.2.4 Fly ashes (V, W)

5.2.5 Burnt shale (T)

5.2.6 Limestone (L, LL)

5.2.7 Silica fume (D)

5.3 Minor additional constituents

5.4 Calcium sulfate

5.5 Additives

6 Composition and notation

6.1 Composition and notation of common cements

6.2 Composition and notation of sulfate resisting common cements (SR-Cements)

6.3 Composition and notation of low early strength common cements

7 Mechanical, physical, chemical and durability requirements

7.1 Mechanical requirements

7.1.1 Standard strength

7.1.2 Early strength

7.2 Physical requirements

7.2.1 Initial setting time

7.2.2 Soundness

7.2.3 Heat of hydration

7.3 Chemical requirements

7.4 Durability requirements

7.4.1 General

7.4.2 Sulfate resistance

8 Standard designation

9 Conformity criteria

9.1 General requirements

9.2 Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure

9.2.1 General

9.2.2 Statistical conformity criteria

9.2.3 Single result conformitycriteria

9.3 Conformity criteria for cement composition

9.4 Conformity criteria for properties of the cement constituents

Annex A (informative) List of common cements considered as sulfate resisting by National Standards in different CEN member countries but not included in Table 2 or not fulfilling the requirements given in Table 5

Annex ZA (informative) Clauses of this European standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

ZA.1 Scope and relevant characteristics

ZA.2 Procedure for the attestation of conformity of products

ZA.2.1 System of attestation of conformity

ZA.2.2 EC certificate of conformity

ZA.3 CE marking and labelin

Bibliography


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 197-1:2011 Cement - Part 1: Composition, specifica­tions and conformity criteria for common cements (Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів).

EN 197-1 підготовлений технічним комітетом CEN/TK 51 "Cement and building limes" (Цемент та будівельні вапна), секретаріат якого знаходиться в NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 197-1:2015 (Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У вітчизняній практиці виробництва цементів допускається використання гранульованого доменного шлаку, який має за масою не менше половини склоподібної фази.

Цей стандарт замінює ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDТ).

Стандарт розроблений з метою визначення вимог до складу і критеріїв відповідності для звичайних цементів, включаючи (на відміну від ДСТУ Б EN 197-1:2008) звичайні цементи з низькою теплотою гідратації і сульфатостійкі звичайні цементи, а саме: 7 сульфатостійких звичайних цементів; 3 шлакопортландцементи з низькою ранньою міцністю і 2 сульфатостійких шлакопортландцементи з низькою ранньою міцністю.

За цим стандартом сульфатостійкі звичайні цементи мають відповідати, в першу чергу, вимогам до звичайних цементів і, додатково, вимогам до сульфатостійкості, наведеним в цьому стандарті.

Стандарт охоплює переважну частину звичайних цементів, які вважаються сульфатостійкими на європейському ринку, але не враховує особливі вимоги щодо сульфатостійкості, які містять національні стандарти країн-членів СЕ.

Схеми оцінки відповідності цементів, наведених в цьому стандарті, визначені в EN 197-2.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

Звичайні цементи, виготовлені згідно з цим стандартом, підлягають підтвердженню відпо­відності за схемою 1+ (див. таблицю ZA.2 цього стандарту та додаток А ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам).

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на слова "цей стандарт";

- структурні елементи цього стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- з "Передмови до EN 197-1:2011" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- назви хімічних сполук наведені відповідно до вимог ДСТУ 2439-94 "Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення" та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC - International Union of the Pure and Applied Chemistry - Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії);

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є EN 197-1:2011, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Копії міжнародних та/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 197-1:2011 і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

ЦЕМЕНТ
Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычных цементов

CEMENT
Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає та наводить технічні умови 27 різних типів звичайних цементів, 7 сульфатостійких звичайних цементів, таких, як 3 різних шлакопортландцементів з низькою ранньою міцністю і 2 сульфатостійких шлако­портландцементів з низькою ранньою міцніс­тю, а також їх складників. Визначення кожного цементу включає пропорції, в яких складники мають бути об'єднані для отримання цих різних продуктів в діапазоні дев'яти класів міцності. Визначення включає вимоги, яким мають відповідати складники, а також включає механічні, фізичні та хімічні вимоги. Цей стан­дарт також встановлює критерії відповідності і пов'язані з ними правила. Наведені також необхідні вимоги стосовно довговічності.

Додатково до сульфатостійких цементів, виз­начених в цьому документі, наведені інші суль­фатостійкі цементи, що відповідають цьому стандарту або іншим стандартам, європейсь­ким або національним. Ці цементи, наведені в додатку А, вважаються різними країнами- членами CEN сульфатостійкими в межах їх території.

Примітка 1. В доповнення до визначених вимог може бути корисним обмін інформацією між ви­робником цементу і споживачем. Процедури такого обміну не входять в сферу дії цього стандарту, але вони мають відповідати національним стандартам або правилам або бути узгоджені між зацікавле­ними сторонами.

Примітка 2. Слово "цемент" в EN 197-1 стосується лише звичайних цементів, якщо не вказано інше.

Цей стандарт не розповсюджується на:

- спеціальні цементи з низьким тепловиді­ленням згідно з EN 14216;

- сульфатно-шлаковий цемент згідно з EN 15743;

- кальцій-алюмінатний цемент згідно з EN 14647;

- цемент для мурування згідно з EN 413-1.

1 SCOPE

This European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cements, 7 sulfate resisting common cements as well as 3 distinct low early strength blast furnace cements and 2 sulfate resisting low early strength blast fur­nace cements and their constituents. The defini­tion of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to pro­duce these distinct products in a range of nine strength classes. The definition also includes re­quirements which the constituents have to meet. It also includes mechanical, physical, and chemi­cal requirements. Furthermore, this standard states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given.

In addition to those sulfate resisting cements de­fined in the present document, other cements conforming either to this standard or to other stan­dards, European or national, have been nationally demonstrated to have sulfate resisting properties. These cements which are listed in Annex A, are considered by different CEN Member countries as sulfate resisting within the limits of their terri­tory.

NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement manufacturer and user can be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of this standard but should be dealt with in accordance with national standards or regulations or can be agreed between the parties concerned.

NOTE 2 The word "cement" in EN 197-1 is used to refer only to common cements unless otherwise specified.

This European Standard does not cover:

- very low heat special cement covered by EN 14216;

- supersulfated cement covered by EN 15743;

- calcium aluminate cement covered by EN 14647;

- masonry cement covered by EN 413-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, на які зроблені посилання, є обов'язковими для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують тільки наведене ви­дання. Для недатованих посилань застосову­ється останнє видання нормативних докумен­тів (включно з будь-якими існуючими поправ­ками).

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-2 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу

EN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення і рівномірності зміни об'єму

EN 196-5 Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних власти­востей пуцоланового цементу

EN 196-6 Методи випробування цементу . Частина 6. Визначення тонкості помелу

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

EN 196-8 Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчи­нення

EN 196-9 Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод

EN 197-2:2000 Цемент. Частина 2. Оцінка від­повідності

EN 451-1 Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду

EN 933-9 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оці­нювання тонких фракцій Метод з викорис­танням метиленового синього

EN 13639 Визначення загального вмісту орга­нічного вуглецю у вапняку

ISO 9277 Визначення питомої площі поверхні твердих речовин методом адсорбції газу. Метод ВЕТ

ISO 9286 Абразивні зерна і породи. Хімічний аналіз карбіду кремнію.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indis­pensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend­ments) applies.

EN 196-1 Methods of testing cement - Part 1:Determination of strength

EN 196-2 Methods of testing cement - Part 2:Chemical analysis of cement

EN 196-3 Methods of testing cement - Part 3:Deermination of setting time and soundness

EN 196-5 Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement

EN 196-6 Methods of testing cement - Part 6: Deermination of fineness EN 196-7 Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 196-8 Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method

EN 196-9 Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method

EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity eval­uation

EN 451-1 Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content

EN 933-9 Tests for geometrical properties of ag­gregates - Part 9: Assessment of fines - Methy­lene blue test

EN 13639 Determination of total organic carbon in limestone

ISO 9277 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption - BET method

ISO 9286 Abrasive grains and crude - Chemical analysis of silicon carbide

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення понять:

3.1 реакційноздатний кальцій оксид (СаО)

Та частина кальцій оксиду, яка за нормальних умов тверднення може утворювати кальцій гідросилікати або кальцій гідроалюмінати

Примітка. Для визначання цієї частини загальний кальцій оксид (EN 196-2) зменшують на частку, яка на підставі виміряного карбон діоксиду (С02) (EN 196-2) відповідає кальцій карбонату (СаС03), та на частку, яка на підставі виміряного сульфату (S03) (EN 196-2) після віднімання S03, зв'язаного з лугами, відповідає кальцій сульфату (CaS04).

3.2 реакційноздатний силіцій діоксид (Si02)

Та частина силіцій діоксиду, яка переходить в розчин після обробки кислотою хлоридною (соляною) (НСІ) та киплячим розчином калій гідроксиду (КОН)

Примітка. Кількість реакційноздатного силіцій діоксиду визначають, віднімаючи від загального силіцій діоксиду (EN 196-2) частку, яка міститься в залишку, нерозчинному в кислоті хлоридній та калій гідроксиді (EN 196-2), в обох випадках в перера­хунку на суху речовину.

3.3 основний складник

Спеціально вибраний неорганічний матеріал в кількості, яка перевищує 5 % за масою від суми всіх основних та додаткових складників

3.4 додатковий складник

Спеціально вибраний неорганічний матеріал, що використовують в кількості, яка не пере­вищує в цілому 5 % за масою від суми всіх основних та додаткових складників

3.5 тип звичайного цементу

Один з 27 продуктів (див. таблицю 1) із числа звичайних цементів

3.6 клас міцності цементу

Клас за міцністю при стиску

3.7 внутрішнє контрольне випробування

Постійне випробування виробником точкових проб цементу, відібраних в місці (місцях) від­вантаження його з підприємства (складу)

3.8 контрольний період

Період виробництва та відвантаження, визна­чений для оцінювання результатів внутріш­нього контрольного випробування

3.9 характеристичне значення

Значення показника стандартизованої влас­тивості, за межами якого знаходиться обу­мовлена відсоткова частка, процентиль Рк , всіх значень генеральної сукупності показників цієї властивості

3.10 установлене характеристичне значення

Характеристичне значення показника меха­нічної, фізичної або хімічної властивості, яке за верхньою межею не повинно бути переви­щене, або, за нижньою межею, як мінімум, повинно бути досягнуте

3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 reactive calcium oxide (CaO)

fraction of the calcium oxide which, under normal hardening conditions, can form calcium silicate hydrates or calcium aluminate hydrates

NOTE To evaluate this fraction, the total calcium oxide content (see EN 196-2) is reduced by the fraction corresponding to calcium carbonate (CaC03), based on the measured carbon dioxide (C02) content (see EN 196-2), and the fraction corresponding to calcium sulfate (CaS04), based on the measured sulfate (S03) content (see EN 196-2) after subtraction of the S03 taken up by alkalis.

3.2 reactive silicon dioxide (Si02)

fraction of the silicon dioxide which is soluble after treatment with hydrochloric acid (HCI) and with boiling potassium hydroxide (KOH) solution

NOTE The quantity of reactive silicon dioxide is determined by subtracting from the total silicon dioxide content (see EN 196-2) the fraction contained in the residue insoluble in hydrochloric acid and potassium hydroxide (see EN 196-2), both on a dry basis.

3.3 main constituent

specially selected inorganic material in a propor­tion exceeding 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents

3.4 minor additional constituent

specially selected inorganic material used in a proportion not exceeding a total of 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents

3.5 type of common cement

one of the 27 products (see Table 1) in the family of common cements

3.6 strength class of cement

class of compressive strength

3.7 autocontrol testing

continual testing by the manufacturer of cement spot samples taken at the point(s) of release from the factory/depot

3.8 control period

period of production and dispatch identified for the evaluation of the autocontrol test results EN 197-1:2011 (E)

3.9 characteristic value

value of a required property outside of which lies a specified percentage, the percentile PK, of all the values of the population

3.10 specified characteristic value

characteristic value of a mechanical, physical or chemical property which in the case of an upper limit is not to be exceeded or in the case of a lower limit is, as a minimum, to be reached

БІБЛІОГРАФІЯ

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 206-1 Бетон - Частина 1: Технічні умови, робочі характеристики, виробництво і відпо­відність

[2] EN 413-1 Цемент для мурування - Час­тина 1:Склад, технічні умови та критерії від­повідності

[3] EN 450-1 Зола-винесення для бетону - Частина 1:Визначення, технічні умови та кри­терії відповідності

[4] EN 934 (всі частини) Домішки для бетону, будівельного розчину і цементного тіста

[5] EN 14216 Цемент-Склад, технічні умови та критерії відповідності для спеціальних цементів з низьким тепловиділенням

[6] EN 14647 Кальцій-алюмінатний цемент - Склад, технічні умови та критерії відповідності

[7] EN 15743 Сульфатно-шлаковий цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності

[8] ISO 10694 Якість ґрунту - Визначення ор­ганічного і загального вуглецю після сухого прожарювання (елементний аналіз)

[9] Постанова (EC) № 1907/2006 Європейсь­кого парламенту і Ради від 18 грудня 2006 року стосовно реєстрації, оцінки, санкціонування і обмеження хімічних речовин (REACH), яка встановлює Європейське агентство з хімічних речовин, з внесенням поправки в Директиву 1999/45/ЄС і анулюванням правил ради (EEC) № 793/93 і правил комісії (EC) № 1488/94, а також директиви Ради 76/769/ЕЕС і директив комісії 91/155/EEC, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС і 2000/21/ЕС.

[1] EN 206-1, Concrete - Part 1:Specification, performance, production and conformity

[2] EN 413-1, Masonry cement-Part 1:Composi­tion, specifications and conformity criteria

[3] EN 450-1, Fly ash for concrete - Part 1:Defini­tion, specifications and conformity criteria

[4] EN 934 (all parts), Admixtures for concrete, mortar and grout

[5] EN 14216, Cement - Composition, specifica­tions and conformity criteria for very low heat spe­cial cements

[6] EN 14647, Calcium aluminate cement - Com­position, specifications and conformity criteria

[7] EN 15743, Supersulfated cement - Composi­tion, specifications and conformity criteria

[8] ISO 10694, Soil quality -Determination of or­ganic and total carbon after dry combustion (ele­mentary analysis)

[9] Regulation (EC) No. 1907/2006 of the Euro­pean Parliament and of the Council of 18 Decem­ber 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) establishing a European Chemicals Agency amending Directive 1999/45/EC and re­pealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online