ДСТУ 4965:2008 Рис. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИС
Технічні умови

ДСТУ 4965:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»; Інститут рису УААН; Український інститут експертизи сортів рослин

РОЗРОБНИКИ: В. Бурцев, канд. біол. наук (науковий керівник); Т.Лагута; А.Ванцовський, канд. с.-г. наук; Р.Вожегова, канд. с.-г. наук; О.Гончар, канд. с.-г. наук; О.Шовгун

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 496 чинність встановлено з 2010-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6293-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Склад основного зерна, зернової і сміттєвої домішок

5 Типи і підтипи

6 Загальні технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Транспортування і зберігання

11 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий  вміст   шкідливих речовин у зерні рису

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИС
Технічні умови

РИС
Технические условия

RICE
Specifications

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на необрушене зерно рису, призначене для використовування на продовольчі потреби та для експортування.

Обов’язкові вимоги до зерна рису, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини та охорони довкілля, викладені у 5.1 (сміттєва, мінеральна і шкідлива домішки, кукіль, зараженість шкідниками), 6.1 (токсичні елементи, мікотоксини, пестициди і радіонукліди), 6.2 (вимоги щодо безпеки і виробничої санітарії), 6.3 та 6.4 (охорона довкілля).

Стандарт не поширюється на рис насіннєвий.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ ISО 6639-1:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISО 6639-2:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб

ДСТУ ISO 6639-3:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод

*) ДСТУ ISО 6639-4:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 4. Прискорені методи

ДСТУ ЕN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину-В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (ЕN 12955:1999,IDТ)

*)  На розгляді.

ДСТУ ЕN IS0 15141-1-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням силікагелем

ДСТУ EN ISO 15141-2-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням бікарбонатом

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета (Зерно. Методи визначання запаху і кольору)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями (Зерно. Методи визначання зараженості і пошкодженості шкідниками)

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности (Зерно. Метод визначання вологості)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности (Зерно, крупи, борошно, толокно для дитячого харчування. Метод визначання кислотності)

ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (робочий контрольний метод)

ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (базовий контрольний метод)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального і фракційного вмісту сміттєвої і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни і відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422 та чинними нормативно-правовими документами.

4 СКЛАД ОСНОВНОГО ЗЕРНА, ЗЕРНОВОЇ І СМІТТЄВОЇ ДОМІШОК

4.1 До основного зерна рису відносять:

— цілі та ушкоджені зерна рису, які за характером ушкоджень не віднесені до зернової і сміттєвої домішок, а також зелені зерна рису зі склоподібною зернівкою нормальної виповненості; пожовклі, червоні, глютинозні і тріщинуваті зерна рису.

4.2 До зернової домішки рису відносять:

— у залишку на ситі з вічками діаметром 2,0 мм зерна рису: биті, обрушені, пророслі, % маси поїдених, недозрілих, щуплих і крейдяних зерен рису

4.3 До сміттєвої домішки рису відносять:

— прохід крізь сито з вічками діаметром 2,0 мм;

— у залишку на ситі з вічками діаметром 2,0 мм:

— мінеральну домішку (гальку, грудочки землі, шлак тощо);

— органічну домішку (частки стеблин і стрижня колоса, остюки, порожні плівки, мертві шкідники тощо);

— зерна та насіння дикорослих та інших культурних рослин;

— зіпсовані зерна рису — зерна з явно зіпсованим ендоспермом від світло-коричневого до чорного кольору;

— ¼ маси поїдених, недозрілих, щуплих і крейдяних зерен рису.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 01.08.89 № 5061 (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 № 5061)

2 ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сs -137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді», затверджені МОЗ України 03.05.06 № 256

3 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна в системе хлебопродуктов, утвержденные Министерством хлебопродуктов СССР 18.04.88 № 99-88 (Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах зі зберігання і переробляння зерна в системі хлібопродуктів, затверджені Міністерством хлібопродуктів СРСР 18.04.88 № 99-88)

4 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 № 201

5 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.88 № 4690-88 (Санітарні правила утримання територій населених місць, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.08.88 № 4690-88)

6 МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.2004 № 329

7 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені Міністерством охорони здоров’я України від 20.09.01 № 137

8 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР 10.12.80 № 2273-80 (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах, затверджені Мінздравом СРСР 10.12.80 № 2273-80)

9 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, утвержденные Минздравом СССР 20.03.86 № 4082 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, затверджені МОЗ СРСР 20.03.86 № 4082)

10 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР 23.01.84 № 2964 (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту зеараленону в харчових продуктах, затверджені МОЗ СРСР 23.01.84 № 2964)

11 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 токсина в пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР 29.12.84 № 3184 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання Т-2 токсину в харчових продуктах, затверджені МОЗ СРСР 29.12.84 № 3184)

12 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, утвержденные Минздравом СССР 10.10.85 № 3940-85 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту дезоксиніваленолу (вомітоксину) в зерні і зернопродуктах, затверджені МОЗ СРСР 10.10.85 № 3940-85)

13 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах, утвержденные Минздравом СССР 01.06.90 № 5177 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту дезоксиніваленолу (вомітоксину) і зеараленону в зерні і зернопродуктах, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.06.90 № 5177)

14 Методические указания «Определение в пищевых продуктах стронция-90», утвержденные Минздравом СССР 04.01.91 № 5778-91 (Методичні вказівки «Визначання в харчових продуктах стронцію-90», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5778-91)

15 Методические указания «Определение в пищевых продуктах цезия-137», утвержденные Минздравом СССР 04.01.91 № 5779-91 (Методичні вказівки «Визначання в харчових продуктах цезію-137», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5779-91).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online