ДСТУ 7701:2015 Крупи горохові. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРУПИ ГОРОХОВІ
Технічні умови

ДСТУ 7701:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»; Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс»

РОЗРОБНИКИ: Г.Крошко; В.Стрій, канд. техн. наук (науковий керівник); Л.Унтілова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6201-68)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Пакування

9 Маркування

10 Транспортування і зберігання

11 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень умісту шкідливих речовин у крупах горохових

Додаток Б Поживна та енергетична цінність 100 г круп горохових

Додаток ВБібліографія

 

Місце зміни

Надруковано

Має бути

С. 1, назва

КРУПИ ГОРІХОВІ

КРУПИ ГОРОХОВІ

п. 10.1

... «Инструкции по хранению зерна, мас­ло­се­мян, му­ки и крупы» № 9-7 [9]

... «Инструкции по хранению зерна, мас­ло­се­мян, му­ки и кру­пы» № 9-7 [7]

(ІПС № 1-3-2016)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРУПИ ГОРІХОВІ
Технічні умови

КРУПА ГОРОХОВАЯ
Технические условия

SHELLED PEAS
Specifications

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на крупи горохові, призначені для продовольчих потреб і експортування. Обов’язкові вимоги до круп, що гарантують безпеку життя і здоров'я людини, та вимоги щодо охорони природного довкілля наведено в 4.5, 4.6, 4.7 та в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 2629-94 Крупи, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 4117:2007 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфра­червоної спектроскопії

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила ДСТУ 4523:2006 Горох. Технічні умови

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встанов­лення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и мо­ющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия (Мішки тканинні продуктові. Технічні умови)

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси (Борошно, крупи і висівки. Метод визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 24297-97 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб (Крупи. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 26312.2-84 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев (Крупи. Методи визначання органолептичних показників, розварюваності гречаних круп і вівсяних пластівців)

ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов (Крупи. Метод визначання зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброка­чественного ядра (Крупи. Методи визначання крупності або номера, домішок і доброякісного ядра)

ГОСТ 26312.7-88 Крупа. Метод определения влажности (Крупи. Метод визначання вологості)

ГОСТ 26791-89 Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукти перероблення зерна. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання арсену)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

МБТиСH № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продо­вольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості про­довольчої сировини та харчових продуктів)

НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии на пред­приятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах зі зберігання та перероблення зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. Затв. наказом Мінагропрому України від 20.03.98 № 82.

2 Постанова Держсанепідслужби України № 36 від 31.12.2011 «Про реалізацію статтей 6, 44 та 46 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

3 МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержа­ния афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки щодо виявляння, ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії). Затв. МОЗ СРСР 20.03.86 № 4082.

4 МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 ток­сина в пищевых продуктах и в про­до­воль­ст­вен­ном сырье (Методичні вказівки щодо виявляння, іден­тифікування та визначання Т-2 токсину в харчових продуктах і в продовольчій сировині). Затв. МОЗ СРСР 29.12.84 № 3184.

5 МУ 5177-90 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содер­жания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах (Методичні вказівки щодо виявляння, ідентифікування та визначання вмісту дезоксиніваленолу (вомітоксину) та заараленону в зерні та зернопродуктах). Затв. МОЗ СРСР 01.06.90 № 5177.

6 МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08 Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs в харчових продуктах. Затв. наказом МОЗ України від 11.08.2007 № 446.

7 Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы (Інструкція № 9-7-88 щодо зберігання зерна, насіння олійних культур, борошна та круп). Затв. наказом Міністерства хлібо­продуктів СРСР від 24.06.88 № 185.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online